2014 m. liepos 23 d. po  ligos mirė kun. jubil. mons. Juozas DOBILAITIS.

Mons. Juozas Dobilaitis gimė 1928 m. rugsėjo 18 d. Jurbarko rajone, Vadžgiryje. Būsimasis kunigas mokėsi Vadžgirio pradinėje mokykloje, vėliau Eržvilko gimnazijoje, kurią baigė 1949–aisiais. Pokariu Lietuvoje, ypač kaimo vietovėse, labai stigo mokytojų, todėl 1949–1950 metais jis dirbo pradinių klasių mokytoju. Vėliau, 1950–1953 metais, atliko karinę prievolę sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigo šventimus gavo 1958 m. kovo 23 d. Nepaisydamas sovietinio persekiojimų ir įvairių trukdymų, per visą kunigystės laikotarpį  jubiliatas daug jėgų atidavė sielovados darbui, pastoracinei veiklai, jaunų žmonių rengimui sakramentams. Tuo pačiu metu kiek leido jėgos bei galimybės, rūpinosi ir gražino Joniškio bažnyčią bei jos aplinką. Apie savo kunigystę visada sakydavo: „Niekada nebuvo sunku. Tai man buvo malonus patarnavimas žmonėms“. Atgavus nepriklausomybę, 1996 metais renovuoti ir įkurti Joniškyje krikščioniški senelių globos namai „Santara”.

Kun. J. Dobilaičiui 1998 metais rugsėjo 1 d. Šv. Jonas Paulius II suteikia garbingą monsinjoro vardą. Už nuopelnus Joniškio parapijai, 1998 m. birželio 17 d. Joniškio savivaldybės tarybos sprendimu, suteiktas Joniškio miesto garbės piliečio vardas. Savo testamento paskutinėse eilutėse įrašė: „Dėkoju geradariams ir atsiprašau įžeistųjų bei nuskriaustųjų. Linkiu visiems Dievo palaimos ir gailestingumo“.

Kun. jubil. Mons. Juozo Dobilaičio  tarnystė:

1953-1958    mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.

1958 03 23    J.E. vysk. J. Steponavičiaus įšventintas į kunigus.

1958 06 05    paskirtas Kauno šv. Juozapo parapijos altarista – vikaru, leidžiant toliau gilinti teologijos studijas.

1960 01 01    atleistas iš Kauno šv. Juozapo prapijos altaristos – vikaro pareigų ir paskirtas laikinai eiti Kauno Prisikėlimo parapijos klebono pareigas.

1960 07 02    atleistas iš Kauno Prisikėlimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Joniškio parapijos vikaru.

1960 11 10    atleistas iš Joniškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kėdainių šv. Juozapo parapijos vikaru.

1961 04 17    atleistas iš Kėdainių šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kulvos bažnyčios klebonu.

1966 07 15    atleistas iš Kulvos bažnyčios klebono pareigų ir paskirtas Skaistgirio parapijos klebonu.

1979 07 10    atleistas iš Skaistgirio parapijos klebono pareigų, paskirtas Joniškio ir Gasčiūnų parapijų klebonu ir Joniškio dekanu.

1979 09 03    atleistas iš Joniškio ir Gasčiūnų parapijų klebono ir Joniškio dekano pareigų, paskirtas Gruzdžių parapijos klebonu.

1980 08 05    atleistas iš Gruzdžių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Joniškio parapijos klebonu.

1986 05 20    paliekant Joniškio parapijos klebonu, paskirtas Gasčiūnų parapijos klebonu.

1988 09 17    paskirtas Joniškio dekanu.

1991 06 10    paliekant Joniškio parapijos klebonu, atleistas iš Gasčiūnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kriukų parapijos klebonu.

1991 10 16    paliekant Joniškio parapijos klebonu, atleistas iš Kriukų parapijos klebono pareigų.

1992 09 14    paliekant Joniškio parapijos klebonu, paskirtas Kriukų parapijos klebonu.

1994 05 18    paliekant Joniškio parapijos klebonu, atleistas iš Kriukų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Gasčiūnų parapijos klebonu.

2002 07 22    atleistas iš Joniškio ir Gasčiūnų parapijų klebono ir Joniškio dekano pareigų ir paskirtas Joniškio parapijos altarista.

Velionis pašarvotas Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios vyks  Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2014 m. liepos mėn. 25 d., 14 val. Po jų  kun. jubil. mons. Juozas Dobilaitis atguls  į amžino poilsio vietą – Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

 

Šiaulių vyskupijos kurija