(1926 – 1959 – 2019)

2019 m. rugsėjo 21 d., eidamas 94-uosius metus, po ilgos ligos mirė Šiaulių vyskupijos kunigas  jubiliatas Algirdas Pakamanis.

Kun. Algirdas Pakamanis, gimė 1926 m. liepos 3 d., Dargių kaime, Viekšnių parapijoje, Mažeikių raj., valstiečių šeimoje. Baigęs Žiogaičių pradžios mokyklą, ilgą laiką padėjo tėvams žemės ūkio darbuose. Pokario metais lankė Mažeikių ir Viekšnių vidurines suaugusiųjų mokyklas, vėliau Telšių taikomosios dailės mokyklą. Kaip pats velionis rašo savo gyvenimo aprašyme, 1945 metais buvo įsidarbinęs Mažeikių miesto ryšių kontoroje. 1952 metais buvo pašauktas tarnauti į sovietinę tarybinę armiją. Grižęs 1954 metais, baigė Mažeikių darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą ir tais pačiais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1959 m. kovo 25 dieną buvo pašventintas kunigu. Dirbo šiose parapijose:

1959 06 27 paskirtas Šilalės parapijos vikaru.

1964 10 29 atleistas iš Šilalės parapijos vikaro pareigų, paskirtas Eigirdžių parapijos klebonu.

1967 06 08 atleistas iš Eigirdžių parapijos klebono pareigų, paskirtas Pašilės parapijos klebonu.

1970 05 19 atleistas iš Pašilės parapijos klebono pareigų, paskirtas Kruopių ir Žukančių parapijų klebonu.

1971 12 21 atleistas iš Kruopių ir Žukančių parapijų klebono pareigų, paskirtas Vaičaičių parapijos klebonu.

1975 12 15 atleistas iš Vaičaičių parapijos klebono pareigų, paskirtas Papilės ir Šiaudinės parapijų klebonu.

1983 06 09 atleistas iš Papilės ir Šiaudinės parapijų klebono pareigų, paskirtas Žarėnų – Latvelių ir Šakynos parapijų klebonu.

1991 07 30 atleistas iš Žarėnų – Latvelių ir Šakynos parapijų klebono pareigų, paskirtas Kuršėnų parapijos vikaru bei klebono teisėmis aptarnauti Žarėnų – Latvelių parapiją.

1993 05 30 atleistas iš Kuršėnų parapijos vikaro pareigų, paskirtas Žarėnų – Latvelių parapijos klebonu.

1993 06 25 atleistas iš Žarėnų – Latvelių parapijos klebono pareigų, paskirtas Šateikių parapijos klebonu.

1996 06 15 atleistas iš Šateikių parapijos klebono pareigų, paskirtas Raudėnų ir Juozapavos parapijų klebonu.

2002 07 22 atleistas iš Raudėnų ir Juozapavos parapijų klebono pareigų, paskirtas Kurtuvėnų parapijos klebonu.

2004 08 06 paliekant Kurtuvėnų parapijos klebonu, paskirtas Bazilionų parapijos klebonu.

2005 06 10 paliekant Kurtuvėnų parapijos klebonu, atleistas iš Bazilionų parapijos klebono pareigų.

2007 05 22 atleistas iš Kurtuvėnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos altarista, Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Šiaulių ligoninių kapelionu.

2018 11 16 buvo atleistas nuo visų pareigų ir išvyko gyventi į Joniškio Švč. Mergelės Marijos parapijos globos namus „Santara“.

Kun. Algirdas Pakamanis buvo darbštus žmogus, visiems draugiškas, sukalbamas, žmonių mylimas, mokėjo kiekvieną prakalbinti. Kunigiškoje tarnystėje nestokojo drąsos net ir sovietinio persekiojimo laikais, drąsiai gynė tikėjimą ir krikščioniškas vertybes, nebijojo pasirašyti po pareiškimu, adresuotu Tarybų sąjungos komunistų partijos generaliniam sekretoriui Michailui Gorbačiovui, kad valdžia garantuotų sąžinės ir tikėjimo praktikos laisvę, leistų ruošti vaikus sakramentams, būtų grąžinta Vilniaus katedra, Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia,  Klaipėdos tikinčiųjų rankomis ir aukomis pastatyta, Marijos Taikos Karalienės bažnyčia. Už tokią drąsą teko nekartą patirti saugumiečių ir to meto teisėsaugos persekiojimą bei gąsdinimus. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje yra užrašytas liudijimas, kad  1987 m. rugpjūčio 18 d. Šiaulių miesto liaudies teismas nubaudė Žarėnų – Latvelių parapijų kleboną kun. Algirdą Pakamanį 50 rub. administracine bauda už tai, kad be valdžios leidimo nuvyko į Varduvą ir ten atlaidų metu pasakė, jų žiniomis, nereliginio turinio pamokslą. (plačiau:http://www.lkbkronika.lt/index.php/73-kronika-1987-m/3298-zinios-is-vyskupiju.html).

  Gyvenime vadovavosi šūkiu: „Kiekvieno pareiga padėti artimui“. Ir tai stengėsi įrodyti savo pavyzdžiu. Dirbdamas Kurtuvėnų klebonu, vieną dieną pastebėjęs ant bažnyčios pastolių užlipusį žmogų ir ketinusį nuo jų nušokti, kaip liudija, pats kunigas Algirdas: Kiek jėgos ir amžius leido, skubėjau laiptais į viršų. Rūpėjo jauno artimo žmogaus gyvybė, parapijos, bažnyčios ateitis. Kopdamas į viršų meldžiausi ir prašiau Dievo malonės, kad tik žmogus nežūtų. Atsidaviau Visagalio valiai.

2001 metais liepos mėn., remontuojant Žarėnų – Latvelių parapijos kleboniją, po tapetais atrastame 1985 metų kovo 19 d. dvasiniame testamente, surašytu,  tuo atveju, jeigu būtų netikėtai sovietinio saugumo suimtas, suluošintas ar ištremtas, kun. Algirdo Pakamanio  užrašyta: Taip norėčiau atsigulti ramybės poilsiui prie tų suniekintų kryžių, prie jų savo nusvirusią galvą priglausti ir čia ilsėtis, kol Viešpats pašauks tikrajam Amžinajam gyvenimui.

 Kunigas jubiliatas Algirdas Pakamanis bus pašarvotas rugsėjo 22 d., sekmadienį, 16 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje, laidotuvės rugsėjo 24 d., antradienį 13 val. šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

Šiaulių vyskupijos kurija