Birželio 22 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė – Devintinės – išvedė tikinčiuosius iš bažnyčių, kad tikėjimas atvirai būtų liudijamas visam miestui.

100_2311   DSC_1051

Šiauliuose organizuotos 2 Švč. Sakramento procesijos Šiaulių miesto gatvėmis.

Miesto centre vykusi procesija sujungė šv. Jurgio ir Katedros parapijas, bei neparapinę jėzuitų šv. Ignaco bažnyčią.

Šv. Jurgio bažnyčia maldininkus į šv. Mišias sukvietė 9.30 val. Iš čia, maždaug už valandos, Švč. Sakramentas išneštas į gatvę. Darni procesija  su Švč. Sakramentu priešakyje ėjo  Dubijos, P.Višinskio, Vasario 16-osios, Vilniaus gatvėmis., Kaštonų ir Aušros alėjomis. Viso kelio metu giedojo šv. Jurgio ir Katedros parapijų chorai.

100_2338   100_2393

Švč. Sakramentą pasikeisdami nešė Jurgio parapijos vikaras kun. Mindaugas Grigalius ir Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Apie Šiaulių katedrą – šv. Petro ir Pauliaus parapijos klebonas Remigijus Čekavičius.

100_2392   100_2337   100_2420

Prie įrengtų altorėlių pagarbintas Eucharistinis Jėzus, skaitytas šv. Raštas, sakyti pamokslai. Kun. Mindaugas Grigalius procesijos dalyvius palygino su būreliu ištikimiausiųjų, nuolat sekusių Jėzų. Kunigas kalbėjo apie tai, kad Jėzus gali padauginti Meilės stebuklą, tačiau nieko nedaro vien savo jėgomis – prašo ir mūsų pagalbos. Jis pamaitina išalkusią minią, tačiau jai pamaitinti reikėjo mokinių. „Tie, kurie sekame paskui Kristų, esame vienas kūnas“, – kalbėjo kunigas. Visi skirtingi, įdomūs, savotiški, tačiau visi vienijami vieno Kristaus.

Prie netoli šv. Ignaco bažnyčios įrengto altorėlio pasitiko jėzuitas kun. Mindaugas Malinauskas su šią bažnyčią pamėgusiais tikinčiaisiais. Tėvas jėzuitas sakė, jog galvojant apie Jėzaus troškimą, galima suvokti pačią esmę Eucharistijos. Susitikimui su Jėzumi nereikia važiuoti į kalnus, užtenka paprastai ateiti į šv. Mišias. „Mūsų ši procesija yra ne kas kita, bet išreiškiama pagarba, kad Jėzus viešpatautų mūsų širdyje“, – sakė kun. Mindaugas.

Prie katedros procesiją pasitiko klebonas, dekanas, kun. Remigijus Čekavičius ir kiti šios parapijos kunigai. Kun. Remigijus kalbėjo apie tai, kad šios dienos Eucharistinė procesija yra vienybės ženklas. Pati Eucharistija yra dėkojimas, todėl turime dėkoti Viešpačiui. Dėkoti tiems, kurie procesijoje išnešė Viešpatį į miesto šurmulį ir triukšmą. Dekanas pasidžiaugė, kad ši procesija jungia  šv. Jurgio ir Katedros parapijų tikinčiuosius.

100_2321   100_2349   100_2401

Šv. Mišias Katedroje aukojo procesijoje ėjęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. „Su nepaprastu dėkingumu šiandien ėjome Šiaulių miesto gatvėmis, kuriomis mus pats Jėzus vedė“, – sakė vyskupas, – Jis trokšta būti su mumis, palaiminti mūsų miestą“. Ganytojas apgailestavo, kad dauguma šiauliečių nedalyvavo procesijoje. Net per langus kartais matėsi žiūrintis katinas bet žmonių veidų nesimatė. Skaudu, kad žmonės abejingi Tam, kuris atidavė už juos savo gyvybę. Vyskupas kalbėjo apie Švč. Sakramentą kaip apie Meilės stebuklą. Kad šitas Meilės stebuklas žmonėms būtų aiškesnis, pasaulio istorijoje yra įvykę daug Eucharistinių stebuklų. Mokslininkai juos ištyrę pasako, jog Ostijoje yra tikras raumens gabalėlis to meto, kai Jėzus gyveno. Eucharistijos stebuklas, – aiškino Ekscelencija, – vyksta kiekvieną kartą šv. Mišių aukoje. Jam įvykus kunigas ištaria „tikėjimo paslaptis“. Tai nepaprastos Meilės paslaptis. Tas žmogus, kuris prisiartina prie Eucharistinio Jėzaus, prisiartina prie Meilės ir susivienijęs gyvenimo kelionėje tampa tvirtas ir ištikimas. Kiek pasaulyje nelaimingų šeimų, nelaimingų vaikų, nes jie nesimaitina Gyvąja Duona, nužengusia iš Dangaus. „Pilni dėkingumo šiandien susivienykime su Kristumi, dažnai eikime išpažinties ir priimkime Komuniją, kad sugebėtume mylėti klystančius, Dievo nepažįstančius“, – ragino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 18.00 val. Katedroje Šiaulių vyskupas taip pat aukojo šv. Mišias, kurių metu buvo laiminami vaikai ir šventinami žolynai.

100_2292   100_2312   100_2384

Antroji – Švč. Sakramento procesija ėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje Gytarių, Korsako, Gegužių gatvėmis. Altorėliai buvo įrengti Gytarių ir Korsako gatvių sankryžoje, prie Gytarių progimnazijos, prie Sandoros progimnazijos.

DSC_0966   DSC_1003   DSC_1018

Daugiau nuotraukų…