Birželio 10 d. Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčioje švęstas ypatingas jubiliejus – 500 metų nuo pirmosios Šiaulėnų parapinės bažnyčios pastatymo. Šiuo metu parapijai vadovauja Šiaulėnų klebonas kun. Jonas Bagdonas. Į iškilmes atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
B
Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias, kurių metu suteikė Sutvirtinimo sakramentą Šiaulėnų parapijos jaunuoliams.

I

Po šv. Mišių, šventoriuje, džiaugsmu dalintasi agapėje. Koncertavo Šiaulėnų kultūros namų meno kolektyvai, kuriems vadovauja Kęstutis Norys.

ZZ

Daugiau nuotraukų…

Šiaulėnų parapijos archyvo nuotraukos…