Birželio 27-ąją, Švč. Jėzaus Širdies šventės bei kunigų šventėjimo dieną, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir vyskupijos kunigai susitiko pietinės bažnyčios parapijos namuose, o tikintieji rinkosi į naktinę adoraciją.

Šiaulių ganytojas kartu su kunigais, prieš prasidedant Švč. Sakramento adoracijai, konferencijoje klausėsi benediktino iš Palendrių vienuolyno t. Gregory Casprini.

DSC_0015   DSC_0017

Švč. Sakramento adoracija Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje prasidėjo 20.00 val. novena į Šventąją Dvasią ir švč. Jėzaus Širdies litanija. 21.00 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis su vyskupijos kunigais aukojo šv. Mišias. Ganytojas kvietė visus tikinčiuosius melstis už kunigus, kad šie gerai atliktų savą tarnystę. Nors ir vėlyvą valandą, bažnyčia buvo pilna žmonių. Giesmėms vadovavo Šiaulių kultūros centro Vaikų  vokalo  studijos ,,Ro  ko  ko“ vadovė Rasa Kauneckaitė.

100_2452 - KopijaApie kunigo pašaukimą, Šiaulių vyskupas kalbėjo kaip apie Išganytojo pakvietimą skelbti Gerąją Naujieną bei liudyti ją žmonėms. Šis pašaukimas yra ir išaukštinimas, ir išmėginimas, ir tarnystė, ir mokymasis.

Išaukštinimas, nes gilus žvilgsnis į šią misiją atskleidžia, jog kunigas yra antrasis Kristus. Kaip antrasis Kristus jis turi su didžia meile rūpintis tais, kurie jam patikėti, atiduoti jiems visą savo gyvenimą.

Išmėginimas, nes kunigą, kaip laivelį, blaško daug išmėginimų. Tačiau kuo daugiau išmėginimų, „tuo labiau glaudžiamės prie Viešpaties, suprasdami, kad vieni esame silpni“. Irkluoti laivelį savo silpnomis rankomis galime tik tada, kai turime Viešpatį savo širdyje. Per mus Viešpats trokšta mylėti mums pavestuosius.

Tarnystė, todėl savo misiją pasaulyje kunigas turi atlikti su džiaugsmu ir užsidegimu.

Mokymasis, todėl ganytojas kvietė stengtis kuo nuoširdžiau įsigilinti į Evangelijos naujieną: „esame tik mokiniai Kristaus Meilės mokykloje“.

„Dangiškoji Motiną Marija mus visus tegu veda ištikimybės keliu“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, sakydamas pamokslą.

Šv. Mišių metu Šiaulių ganytojas vadovavo pasiaukojimo švč. Jėzaus širdžiai atnaujinimui.

100_2439   DSC_0057   100_2447

Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje tęsėsi iki 5.00 val. ryto. Jos metu buvo kalbamas rožinis, giedamos giesmės, švč. Mergelės Marijos litanija. Prieš vidurnaktį skaitytas pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas. Adoracija baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo  Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kun. mons. Vytautas Kadys.

Kviečiame nepaliauti melstis už kunigus, kad jie būtų pagal švč. Jėzaus širdį.

Daugiau nuotraukų…