Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre visus kviečia jauki ir šviesi biblioteka.

Čia jūs rasite įvairaus amžiaus ir išsilavinimo skaitytojams skirtų knygų rūpima tema:

religinės literatūros (senųjų leidinių ir pačių naujausių knygų bei žurnalų),
knygų apie šventųjų gyvenimus ir Bažnyčios istoriją,
filosofinių, psichologinių,
grožinės literatūros knygų.

Padėsime pasirinkti literatūros ne vien lietuvių, bet ir kitomis kalbomis.

Biblioteka dirba kiekvieną sekmadienį nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

Maloniai kviečiame apsilankyti ir skaityti knygas mūsų bibliotekoje!

Bibliotekoje bendraujama su skaitytojais jiems rūpimais klausimais, rengiamos įvairios parodos ir kiti renginiai.

Kelios popiežiaus Jono Pauliaus II prisiminimui skirtos parodos akimirkos:

DSC08355   DSC08354   DSC08359   DSC08367

Advento popietė bibliotekoje:

Advento popietė prasidėjo tyliais pasisveikinimais, šypsenomis ir džiugiu šurmuliuku, mat į biblioteką sugužėjo daug žmo­nių, reikėjo gerai pasukti galvą, kaip visus susodinti. Da­ly­va­vo ak­to­rė No­me­da Bė­čiū­tė, ku­ni­gas Aleo­ni­das Bud­rius, var­go­ni­nin­kė Bi­ru­tė Ja­ro­šie­nė, poe­tas Jau­nius Kul­nys.

100_0504   100_0508

Šventę pristatė bibliotekai vadovaujanti Švč. Jė­zaus Šir­dies tar­nai­čių kong­re­ga­ci­jo­s sesuo Regina ACJ.

100_0510   100_0512

Ak­to­rė No­me­da Bė­čiū­tė da­li­jo­si min­ti­mis apie žmo­gaus es­mę: „kas tu esi? iš kur tu atei­ni? Dek­la­ma­vo Mar­ce­li­jaus Mar­ti­nai­čio ir J. Striel­kū­no ei­les. Ku­ni­gas Aleo­ni­das Bud­rius pristatė se­no­vi­nes ra­ro­tų gies­mes, ku­rios vis dar yra gie­da­mos vie­nuo­ly­nuo­se lo­ty­nų kal­ba. Ku­ni­gas pa­ts gie­do­jo gies­mes lo­ty­niš­kai; var­go­ni­nin­kė pademonstravo, kaip tos pačios giesmės da­bar gie­da­mos baž­ny­čio­se. Vi­si va­ka­ro da­ly­viai bu­vo įtrauk­ti į gie­do­ji­mą.

100_0517   100_0514