2014 m. liepos  30 d. po  staigios ir sunkios ligos mirė kun. altarista Pranciškus VENCKUS.

Kun. Pranciškus Venckus, gimė 1933 m. rugpjūčio mėn. 14 d. Budraičių km. Kelmės rajone, ūkininkų šeimoje. Buvo pakrikštytas Kražių bažnyčioje, 1941 m. pradėjo lankyti Adomaičių pradžios mokyklą,  Pakražančio sen., kurią baigė 1945 m. Nuo 1946 iki 1950 metų mokėsi Kražių gimnazijoje. 1952 m. turėjo  atlikti būtiną  tarnybą tarybinėje armijoje, iš kurios grįžęs 1955 – 1963 m.  dirbo Šiaulių kelių statybos įmonėje ir tuo pačiu metu mokėsi Šiaulių m. neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1968 m. gegužės mėn. 22 d. buvo pašventintas kunigu.

Kun. alt. Pranciškaus Venckaus  tarnystė:

1963-1968 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje.
1968 05 22 J.E. vyskupo Juozapo Labuko pašventintas kunigu.
1968 07 10 paskirtas Žiežmarių parapijos vikaru.
1969 08 10 atleistas iš Žiežmarių parapijos vikaro pareigų, paskirtas Krikštėnų parapijos klebonu.
1973 10 03 paliekant Krikštėnų parapijos klebonu, paskirtas pastoraciniam darbui Širvintų parapijoje vikaro teisėmis.
1976 08 04 paliekant Krikštėnų parapijos klebonu, atleistas iš Širvintų parapijos vikaro pareigų, pavedama aptarnauti Zibalių parapiją.
1976 09 05 atleistas iš Krikštėnų ir Zibalių parapijų klebono pareigų, paskirtas Kirdeikių parapijos klebonu.
1985 09 14 atleistas iš Kirdeikių parapijos klebono pareigų, paskirtas Skudutiškio parapijos klebonu.
1999 05 24 sutikus Kaišiadorių vyskupui, inkardinuotas Šiaulių vyskupijoje ir paskirtas Karklėnų parapijos klebonu.
2000 09 25 atleistas iš Karklėnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kelmės parapijos altarista ir šias pareigas ėjo iki pat savo mirties. Buvo ilgametis Kelmės parapijos Marijos legiono dvasios tėvas, su meile klausydavo išpažinčių, pagelbėdavo parapijos sielovadoje, mėgo keliauti  kartu su tikinčiaisiais į piligrimų lankomas šventoves ir kartu melstis.

 

Velionis pašarvotas Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios vyks  Kelmės  Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 2014 m. rugpjūčio 1 d. 12 val. Po jų  kun. Pranciškus Venckus atguls  į amžino poilsio vietą – Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Informuojame, kad Šv. Mišios už kunigą vakare bus aukojamos Kelmės bažnyčioje 18 val.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

                                                                                                            Šiaulių vyskupijos kurija