Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

17Gru 2016

Gruodžio 17 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiauliams ir visiems lietuviams svarbus renginys „Žingsniai Lietuvai“, skirtas Helsinkio grupės 40-mečiui ir Kryžių kalno atkūrėjui, blaivybės skleidėjui, Helsinkio grupės nariui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Mečislovui Jurevičiui. Kaip sakė konferencijos-pokalbio iniciatorius Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazimieras Alminas, „Neleidome užkloti užmaršties dulkėmis gyvenusio žmogaus, kuris paaukojo savo sveikatą […]

14Gru 2016

Gruodžio 14 d. Dainų progimnazijos 1 – 8 kl. mokiniai susirinko į Advento renginį ,,Jėzus – dovana pasauliui“. Progimnazijos direktorius Viktoras Varanavičius pasitiko garbingus svečius: Jo Ekscelenciją Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kleboną Saulių Paliūną. Mokiniai giesmes, gražius žodžius, vaidinimą skyrė visiems susirinkusiems: mokytojams, tėveliams, savo bendraamžiams ir […]

12Gru 2016

„Meilės džiaugsmas“ kaip gailestingo ir artimo Bažnyčios buvimo šeimos gyvenime ženklas.  Popiežiaus Pranciškaus paraginimo apie meilę šeimoje „Amoris Laetitia“ pristatymas.  Laikas: gruodžio 12 d. (pirmadienį)  18:00 val.  Vieta: Šiaulių vyskupijos pastoracinis centras (Tilžės g. 186),  didžioji salė Lektorius: T. dr Miroslaw Sokolinski O.Carm

11Gru 2016

Gruodžio 11 d. Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje pristatytas Dievo tarnas Pranciškus Budrys. Šiaulių vyskupijoje šiuo metu rengiamos Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės ir Dievo tarno Ignaco Štacho beatifikacijos bylos. Pranciškus Budrys – kunigas, kankinys, kilęs iš Meškuičių parapijos, esančios šalia Kryžių kalno. Įšventintas kunigu, P. Budrys buvo paskirtas į sibirietišką Irkutsko parapiją, kurioje tarnavo […]

10Gru 2016

Gruodžio 10 dieną Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Lietuvos skautijos Šiaulių krašto skautų adventinė popietė. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias celebravo skautų dvasios tėvas kun. Arūnas Jankauskis. „Kasdien, būdami skautais, darome gerąjį darbelį, prisimename ir Jėzaus Kristaus nuveiktą Išganymo darbą“ – priminė kunigas. Vėliau pasiskirstę grupėmis skautai aplankė Šiaulių katedroje įrengta Dievo Gailestingumo koplyčią, pynė […]

08Gru 2016

Gruodžio 8 d. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje švęsta Šiaulių vyskupijos globėjos Švenčiausiosios Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos iškilmė. Šv. Mišias 12.00 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Giedojo jaunimo choras „Credo“, vadovaujamas Jūratės Minkevičiūtės. Šv. Mišiose dalyvavo Maltos ordino nariai iš Hamburgo.  Juos lydėjo Maltos Ordino pagalbos tarnybos Šiaulių grupės vadovas Vaclovas […]

08Gru 2016

Marijos Radijas kasdien 12 val. kviečia melstis Šv. Mišiose drauge su tikinčiaisiais įvairiose Lietuvos bažnyčiose. Šv. Mišių transliacijos iš Šiaulių vyskupijos bažnyčių:   Vasario 8d. pirmadienis 12.00 val. Šiaulių Šv. Jurgio b. Kovo 8d antradienis 12.00 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo b. Balandžio 8d. penktadienis 12.00 val. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo b. Gegužės 8d. […]

06Gru 2016

Gruodžio 6 dienos vakarą į Šiaulių  vyskupijos pastoracinį centrą rinkosi Šiaulių Sauliaus Sondeckio gimnazijos pirmų – penktų klasių auklėtiniai su savo vadovais, mokytojais, tėveliais, seneliais, mažaisiais broliukais ir sesutėmis. Čia kartu su Šiaulių vyskupu praleido adventinį vakarą „Ant angelo sparnų“. Renginį vedė fortepijono mokytoja Raimonda Sližienė. Trečios ir penktos klasės gimnazistai pristatė teatralizuotą vaidinimą apie […]

06Gru 2016

Gruodžio 6 d. Šiluvos Jono Pauliaus II rekolekcijų namuose vyko susikaupimo diena, kurią organizavo Šiaulių vyskupijos Marijos legionas.  Konferencijas vedė domininkonas kun. Bernardas Verbickas OP. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po bendros agapės Susikaupimo diena baigta šv. Rožinio malda, Švč. M. Marijos litanija ir himnu į Šventąją Dvasią.

03Gru 2016

Gruodžio 3 d. Rozalimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje kun. Anicetas Tamošaitis SJ pristatė savo knygas. Šeštadienį Rozalimo bažnyčiose lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas Anicetas Tamošaitis SJ, seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Humanitarinių mokslų daktarė literatūrologė Dalia Jakaitė, Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Maloniai tėveliu vadinamas kun. Anicetas Tamošaitis grįžo į savo […]

02Gru 2016

Gruodžio 2 d. 7 val. Šiaulių katedroje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukos šv. Mišias už a. a. Almą Stasiulevičiūtę. Ilgametė Katalikų tikybos katedros VPU vadovė doc. dr. Alma Stasiulevičiūtė (1942–2016) mirė lapkričio 30 dienos rytą po sunkios ligos. Kviečiame bendrai maldai! Su velione bus galima atsisveikinti gruodžio 1 d. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose […]

30Lap 2016

Lapkričio 30 d. Šiaulių vyskupijoje lankėsi pranciškonas konventualas t. Amedeo FERRARI. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre t. Amedeo susitiko su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu ir Šiaulių vyskupijos kunigais.  Beveik visą dieną trukusio adventinio susikaupimo metu kun. Amedeo kalbejo apie kunigystės gyvenimo sunkumus. Jis priminė, jog kunigas turi statyti gyvąją Bažnyčią. Labai giliai visus palietė nuoširdus kunigystės esmės […]

29Lap 2016

„Kunigo Algirdo Toliato pamokslai, man regis, yra XXI amžiaus kunigo kreipimasis į visus – tikiniuosius, netikinčiuosius ir ieškančiuosius. Kai kurie jo žodžiai man atrodo tokie įtikinami, kad pagaunu save galvojantį, jog turbūt pats mėginčiau savo ar draugo tikėjimą pažadinti panašiu kreipimusi ir jam artima tiesosakos forma“, – Leonidas Donskis. Lapkričio 29 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame […]

26Lap 2016

Šiaulių šv. apašt.  Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centras įgyvendino projektą ,,Vilties spindulys“. 2016 m. balandžio – lapkričio mėn. vyko kursai tėvams ,,Pozityvi tėvystė“, kurį, pagal  Nevyriausybinių organizacijų  projektų finansavimo  konkursą,  finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.  Projekte dalyvavo 14 dalyvių, susiduriančių su vaikų auklėjimo sunkumais, šeimos, kuriose auga vaikai, turintys elgesio, emocijų sutrikimų bei […]

25Lap 2016

Vida URBONIENĖ Šiemet Skaistgirio Šv. Jurgio parapija kartu su seniūnijos teritorijoje esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis susijungė į susivienijimą dalyvauti respublikiniame projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Iki tol parapijos klebonas kunigas Andrius Trakšelis aktyviai bendradarbiaudavo su projekte dalyvaujančiomis kaimų bendruomenėmis. Pasak klebono kunigo A. Trakšelio parapijos įsijungimas į vykdomą projektą tai ne kas kita, kaip rūpestis visais parapijos […]

25Lap 2016

Lapkričio 25 – 27 d. Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras ir MAS organizavo moksleivių ateitininkų mažąją akademiją “Prigimk iš naujo”, skirta 8 – 12 klasių mokiniams. Savo veikla ateitininkai svariai prisideda siekiant jaunuomenės auklėjimo krikščioniškųjų tiesų, laisvės ir žmogiškumo dvasia. Ateitininkų veikloje vadovaujamasi 5 principais: katalikiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimyniškumu ir tautiškumu. Savaitgalio renginyje dalyvavo jaunuoliai susidomėję […]

24Lap 2016

Lapkričio 24 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiaulių miesto neįgaliųjų draugijos organizuojamas renginys „Brandinkime draugystės medį“. Kasmetinės šventės dalyvius džiugiai pasveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Draugijos pirmininkė Rolanda Petronienė paprašė Jo Ekscelenciją pristatyti 2017 m. kalendorių „Išganytojo relikvijos“. „Šis kalendorius – daugelio metų piligriminių kelionių rezultatas“, – sakė vyskupas. Koncerto metu skambėjo giesmės, dainos, […]

23Lap 2016

Lapkričio 23d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas, prasidėjęs dienine liturgine valanda. Į vyskupijos kunigus kreipėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kunigai klausėsi šiauliečio Mindaugo Biliaus, kuris parolimpinėse Rio De Žaneiro (Brazilija) žaidynėse iškovojo aukso medalį. Esu labai laimingas. Atvykau, kad pasidalinčiau šiuo jausmu, – sakė Mindaugas Bilius.   Susitikime dalyvaus […]

22Lap 2016

Lapkričio   22 d. (antradienį), 17 val. Šiaulių miesto viešojoje bibliotekoje (Aido g. 27) Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija„ PRISTATYMAS Kviečiame dalyvauti! ————————————————————– Prof. Viktorija Daujotytė šią knygą vadina „parankine“ visiems, ateityje ketinantiems rašyti arba tiesiog mąstyti apie šį didžiausią mūsų laikų Lietuvos autoritetą, žmogų, savo visu gyvenimu tvirtinusį Dievo […]

Aktualijos

Nuorodos

2017 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru   Vas »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031