Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

22Lie 2018

Liepos 22 d. Šiaulių vyskupijos Šv. Elzbietos Katalikių moterų draugija šventė savo gyvavimo 85 metines. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, dvasios tėvas kun. Saulius Matulis, Lietuvos Katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė, tremtinių sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Valerija Jokubauskienė, daug garbių svečių ir Šiaulių vyskupijos tikinčiųjų.  Giedojo ir dainavo Šiaulių Šv. Elzbietos Katalikių moterų draugijos […]

20Lie 2018

Grupė Lietuvos karių asociacijos Keliautojų klubas išsiruošė į dviračių žygį aplink Lietuvą. Jų šūkis yra “Valstybė tai Tu arba LT-100:Dviračiais aplink Lietuvą”. Žygis prasidėjo 2018 metų liepos 6 dieną ir baigsis Vilniuje liepos 29 dieną. Liepos 20 dieną dviratininkai pasiekė Žagarę, kur pastatė atminimo kryžių. Žagarėje dviratininkus sustiprino labai skanūs cepelinai, o pasistiprinus prie pagrindinės […]

17Lie 2018

Šiandien Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje vyko Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo konferencija. Svečias iš Italijos, Fokoliarų judėjimo atstovas, kunigas Amedeo Ferrari labai jautriai, giliai ir prasmingai kalbėjo apie kunigo pašaukimą ir jo šventumą. Kunigas Amadeo išryškino tai, jog kunigas ne pats pasirinko šį kelią, bet jį pašaukė pats Kristus ir jis turi būti […]

15Lie 2018

Iš Kolumbijos kilęs lietuvis kryždirbys Aleksas KULVIETIS pastatė koplytstulpį, skirtą 70 metų Kolumbijos lietuvių bendruomenės sukakčiai ir Lituvos 100-mečiui paminėti. Nuotraukoje Lietuvos ir Kolumbijos vėliavos. Iš kairės į dešinę stovi kryždirbys Aleksas Kulvietis, Vysk. Eugenijus Bartulis ir LR Seimo narys Stasys Tumėnas. Vėliavas laiko Alekso Kulviečio du sūneliai. Koplytstulpį 2018 liepos 14 dieną pašventino Šiaulių […]

14Lie 2018

Kun. Donatas Grigalius  atleistas iš Kauno kunigų seminarijos  propedeutinio kurso vadovo pareigų ir paskirtas Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebonu.   Kun. Juozapas Vaicekauskas  atleistas iš Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapijų klebono pareigų ir paskirtas  Grinkiškio parapijos altarista. Kun. Remigijus Katilius atleistas iš Liolių Šv. apaštalų Simono ir […]

07Lie 2018

Liepos 7 dienos popietę apie 150 lietuvių iš JAV susirinko į prie Kryžių kalno esantį Pranciškonų vienuolyną. Pradžioje Amerikos lietuvių choras “LOS ANGELAI” iš Los Angelo atliko keletą aukšto lygio chorinių kūrinių, o taip pat džiugino solistės atliekamos giesmės. Šv. Mišioms vienuolyno koplyčioje vadovavo Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras GRUŠAS. Giedojo Los Angelo choras, vargonais grojo […]

04Lie 2018

Jonišio dekanas kun. Eduardas Semaška kartu su Panevėžio Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis nuo liepos 3 iki 8 dienos suruošė jaunimo stovyklėlę. Liepos 4 dieną 18 val. Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišias su vietos klebonu kun. Vidmantu Kapučinsku aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ganytojas pasidžiaugė, kad visas jaunimas tautiniais drabužiais pasipuošęs dalyvavo […]

01Lie 2018

Birželio 29 d., Šiaulių katedroje iškilmingai švenčiant titulinius šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, įšventintas naujas vyskupijos kunigas Raimundas Šnapštys. Kunigystės šventimus Raimundui suteikė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, švenčiantis vyskupo šventimų dvidešimt pirmąsias metines. Kun. Raimundui gimtoji – Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija, Pakruojo rajone. Tad primicijas naujasis kunigas aukojo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. […]

27Bir 2018

Šiandien Žemaičių Vyskupystės muziejuje -Varniuose iškilmingai minėjome kunigo kankinio Pauliaus RACEVIČIAUS 110 gimimo metines. Renginyje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Varnių klebonas, vicedekanas kanauninkas Domas Gatautas, Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza ir Švč. Jėzaus Šurdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė ACJ. Daug širdies ir […]

22Bir 2018

Užbaigiant mokslo metus Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojai susirinko į padėkos Šv. Mišias Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių ganytojas, homiliją sakė Radviliškio dekanas kun. Tadas Rudys. Po Šv. Mišių visi susirinkome vyskupijos pastoracinio  centro didžiojoje salėje. Katechetinio centro vadovė Danutė Kratukienė apžvelgė nuveiktus darbus, prisiminė tikybos mokytojas iškeliavusias į Tėvo namus, įteikė padėkas, paminėjo sukaktis, […]

19Bir 2018

Birželio 19 d. Pašvitinyje įvyko patarnautojų stovykla, šv. Mišias aukojo vyskupas Eugenijus Bartulis.   Daugiau nuotraukų…  

18Bir 2018

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras birželio 18-21 d. rengia stovyklą Šv. Mišių patarnautojams Pašvitinyje „Kilk nuo sofos su Popiežiumi Pranciškumi“. Programoje: įvairūs seminarai, sporto žaidimai, aktyvus laisvalaikis, kūrybinės dirbtuvės, malda, liturginė praktika. Dalyvių amžius: 12-18 metų. Registracija pas parapijos kleboną iki birželio 14 d. Informacija tel. 8 610 20218. Šiaulių vyskupijos jaunimo centro informacija

17Bir 2018

Birželio 17 d., sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios Šv. Antano ir Šv. Aloyzo atlaidų proga Šiupylių kaimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Lazdijų parapijos klebonas kun. teol. lic. Nerijus ŽVIRBLYS. Po Šv. Mišių choras „Atžalynas“ susirinkusiems dovanos koncertą. Choro vadovas Mindaugas Žalalis.