Vyskupo mintis šiai gyvenimo kelionės dienaiSkelbimai

Kronika

14Bal 2015

Balandžio 14 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre vyko permanentinis kunigų susirinkimas. Prelegentas – Lietuvos katechetikos centro direktorius mons., eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis vaizdžiai, įtaigiai kalbėjo apie vaikų ir jaunimo katechezę.

12Bal 2015

Balandžio 12-13 dienomis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vizitavo Pociūnėlių ir Palonų parapijas (Radviliškio dekanate). Balandžio 12 d. ganytoją pasitiko prie Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios naujai atstatytų centrinių šventoriaus vartų.             Bažnyčioje Šiaulių vyskupas aukojo šv. Mišias, kurių metu dienos skaitinį skaitė Skėmių seniūnė Romualda Rimkuvienė. Parapijiečiai atsidėkojo vyskupui įteikdami […]

10Bal 2015

Iš balandžio 10-osios į 11-ąją Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Gegužių g. 57) vyks naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija padėkos intencija už save, parapiją, vyskupiją, Bažnyčią, Tėvynę, pasaulį.

08Bal 2015

  Popiežius Pranciškus šiuos metus paskelbė pašvęstojo gyvenimo metais. Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos sesuo Regina Gelžinytė ACJ:   Labai džiaugiuosi, kad turiu progą liudyti pašvęstąjį gyvenimą… Kada ir kur sutikau Jėzų ir kaip Jis mane prakalbino? Tai nebuvo kažkas stebuklingo ir panašaus kaip Samueliui ar apaštalams. Jėzų sutikau […]

06Bal 2015

Caritas Lietuvoje ir TV3 skelbia socialinę paramos akciją „Mama, Tu NE viena“   Statistikos duomenimis Lietuvoje skursta apie 610 tūkst. gyventojų, iš kurių viena labiausiai vargstančių grupių yra vieniši asmenys su vaikais. Skaičiuojama net apie 56 tūkst. šeimų, kuriose vaikai auga tik su mama ir patiria skurdą. Socialinės paramos akcijos „Mama, Tu NE viena“ tikslas […]

05Bal 2015

Meilės pergalė   Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji! Šiandien džiugiai ir pakiliai švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Išganytojas liudija, jog gyvenimas stipresnis už mirtį, meilė nugali neapykantą, o gėris švenčia pergalę prieš blogį. Brangieji, apaštalas Jonas sako: „Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 8). Ir šis meilės […]

03Bal 2015

DIDYSIS KETVIRTADIENIS. Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišios. 11 val. į Šiaulių katedrą susirinko visi vyskupijos kunigai kartu su savo vyskupu švęsti Aliejų šventinimo šv.  Mišias. Jų metu pašventinti Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai. Prieš šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis […]

31Kov 2015

Lietuvos jaunimo dienos yra kur kas daugiau, negu dviejų dienų šventė. Visų pirma, tai – kvietimas leistis į tikėjimo kelionę kartu su savo bendraamžiais, draugais. Tai vidinio ieškojimo ir augimo laikas. Tam, kad Lietuvos jaunimo dienos įvyktų ir būtų prasmingos, reikalingas kiekvieno dalyvio pasiruošimas. Leiskis į lobio paieškas jau dabar! Prisijunk prie pasiruošimo grupės. Šiaulių vyskupijos jaunimo […]

28Kov 2015

Kovo 28-ąją Šiauliuose pradėtas renginių ciklas, skirtas šv. Jėzaus Teresės 500 m. gimimo jubiliejui. Pirmasis renginys šv. Teresės gimimo dieną vyko Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. 12 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias Pastoracinio centro koplyčioje. Šv. Mišių metu buvo išstatyta Šv. Teresės Avilietės relikvija. Pamoksle, kalbėdamas apie šv. Jėzaus Teresę, vyskupas akcentavo keitimosi […]

23Kov 2015

2015 metų kovo 23 dieną, eidamas 73-uosius metus, po ilgos ligos, mirė Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios altaristas kun. Sigitas Stepšys Jurgis. Sigitas Stepšys gimė 1942 metų rugpjūčio 28 dieną Kauno mieste, Aleksoto parapijoje. 1962 metais baigė Ukmergės Darbo jaunimo I vidurinę mokyklą. Nuo 1964 -1966 tarnavo tarybinėje armijoje, grįžęs įstojo į […]

20Kov 2015

Kovo 20–22 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre karmelitai vedė rekolekcijas „MALDA PAGAL ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ, ŠV. TERESĘ AVILIETĘ ir ŠV. MIŠIŲ METU“ Rekolekcijose dalyvavo apie 50 dalyvių iš Šiaulių, Biržų, Vilniaus ir kitų miestų. Rekolekcijas vedė karmelitai:     Mariusz Placek O.Carm (Lenkija)   Jakub Walczak O.Carm (Italija) Miroslaw Sokolinski (Lenkija)         Buvo […]

17Kov 2015

Šiaulių universiteto kapelionas kun. Arūnas Jankauskis organizavo Gavėnios susitikimus. Pirmasis susitikimas „Šv.Antanas Egiptietis- vienuolinio gyvenimo archetipas“ vyko kovo 10 d. ŠU bibliotekoje.  Pranešėja s. Agnietė OSB kalbėjo apie vienuolinio gyvenimo ištakas ir pagrindinį jį išgarsinusį veikalą – šv. Atanazo Aleksandriečio „Antano gyvenimas“, peržvelgė esminius dvasinio gyvenimo etapus. Antrajame susitikime, vykusiame kovo 17 d. 16 val. s. […]

16Kov 2015

Kovo 16 d. 17 val. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte. Susitikimą organizavo Šiaulių universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto studentės. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.           Pasiklausyti B. Gudaitytės paskaitos tema: „Gyvenimas be KODĖL?“ susirinko įvairaus amžiaus klausytojai.             Bronė Gudaitytė – […]

15Kov 2015

Kovo 15 d. baigta kanoninė Kriukų parapijos vizitacija. Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška, Kriukų seniūnė Audronė Impolienė, jaunimo būrelis ir gausiai susirinkę tikintieji Šiaulių ganytoją sutiko netoli įėjimo, palydėjo į bažnyčią. Kriukų klebonui Vytautui Kurtinaičiui perskaičius ataskaitą, prasidėjo šv. Mišios. Homilijoje vyskupas Eugenijus Bartulis ragino sugrąžinti maldą į šeimas, uoliau dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose, dažniau […]

13Kov 2015

„ D i e v a s   a p s t u s   g a i l e s t i n g u m o “   (Ef 2, 4) Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“, kovo 13-14 d. Šiaulių vyskupijoje vyko maldos ir atgailos vigilija. Vigilija kartu su Švč. Sakramento adoracija rengta […]

12Kov 2015

Popiežius Pranciškus šiuos metus paskelbė pašvęstojo gyvenimo metais. Mintimis apie pašvęstąjį gyvenimą dalijasi karmelitas t. Marius Placek ( O carm): Pašvęstasis gyvenimas reiškia gyvenimą, kuris įžadais yra paskirtas Dievui. Galime sakyti, kad visi krikščionys, kurie yra pakrikštyti, buvo pašvęsti Dievui ir yra šaukiami gyventi tikėjimo gyvenimą Kristuje, Tėve ir Šventojoje Dvasioje. Krikštu mes priklausome Kristui. […]

11Kov 2015

     Ankstų Kovo 11 – osios rytą, miestelėnai rinkosi į Tytuvėnų bernardinų vienuolyną. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 – tųjų metinių proga čia buvo surengti maldos pusryčiai. Maldos pusryčių ištakos siekia 1942 m., kuomet keletas JAV senato narių pradėjo neformalius susitikimus dalinantis Kristaus mokymu, siekiant nuoširdaus bendravimo ir tarpusavio supratimo. Laikui bėgant ši tradicija iš Baltųjų […]

10Kov 2015

Kovo 10 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis lankė Joniškio rajono Kriukų parapiją, kleb. Vytautas Kurtinaitis. Pirmiausia aplankyta Kriukų seniūnija, susitikta su žmonėmis. Dalyvavo ir Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis.  Šiaulių ganytojas pašventino seniūnijos pastatą, bendravo su žmonėmis.             Kriukų pagrindinėje mokykloje giesmes ganytojui giedojo vaikai. Džiugino prieš metus įsikūrusio mokytoju […]

10Kov 2015

      Visus norinčius pagilinti savo tikėjimą ar ieškančius atsakymo į gyvenimo klausimus, kviečiame į Alfą kursą.             Alfa kursas – tai  11 susitikimų, kuriuose susipažįstama su krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai rasti artimesnį santykį su Jėzumi,           Alfa kursai vyks: Pastoracinio centro bibliotekoje antradieniais 18 val,. pirmasis susitikimas kovo 10 d.                   Registruotis ir teirautis […]