Liepos 25 – 27 d. Šiaulių vyskupijoje viešėjo Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir ikona.

Pasaulio jaunimo dienų simboliai – kryžius ir ikona – į Šiaulius atvyko liepos 25 d., penktadienio, pavakarį. Skambia giesme, akompanuojant gitarai, 17.45 val., juos prie Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios pasitiko jaunimo choras.

P1290336   P1290340

Iškilmingai, su džiugia pagarba įnešti į bažnyčią, PJD simboliai pastatyti kairėje ir dešinėje altoriaus pusėse. 18 val. mons. Vytautas Kadys aukojo šv. Mišias už pasaulio jaunimą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  P1290363  P1290355

Šv. Mišių pabaigoje nusidriekė ilga eilė. Pagarbinti kryžiaus ėjo visi buvę bažnyčioje: tiek maži, tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus žmonės. Kaip sakė tikybos mokytoja Laisva Jankauskienė, „Kiekvienas prisilietė, pridėdami ir savo kančios, savo gyvenimo kryžiaus dalelę. Buvo justi didi pagarba“.

Po šv. Mišių pasilikta valandos adoracijai, kai buvo giedamos jaunimo giesmės, o giesmes keitė tyla.

Po švč. Sakramento adoracijos  parapijos klebonas kun. Vytautas  ištvermingiausius pakvietė į klebonijos kiemelį; vaišino gira, pica ir humoru.

P1290361   P1290370

Šeštadienį (liepos 26 d.) 11 val. 45 min. Pasaulio jaunimo dienų kryžių ir ikoną prie Šiaulių katedros pasitiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir katedros kunigai.

Katedroje PJD kryžiaus ir ikonos kelionę Šiaulių vyskupijoje organizavęs Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis pristatytė trumpą PJD simbolių istoriją. Maldai vadovavo Šiaulių ganytojas. Giedant „Kryžiau šventas“, pirmiausiai vyskupas, kunigai, o veliau ir visi tikintieji artinosi, klaupė ir garbino Kryžių.

_NEB6665   _NEB6673

Po giesmės „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi“, atsisveikinta iki vakaro, iki Kryžių kalno atlaidų vigilijos. 19 val Pasaulio jaunimo dienų kryžius buvo nešamas einant ir apmąstant KRYŽIŲ KALNE KRISTAUS KANČIOS STOTIS.

_NEB6729  _NEB6736  _NEB6742

Sekmadienį, liepos 27 d. piligrimai, vadovaujami Šiaulių vyskupo, Pasaulio jaunimo dienų kryžių iš Katedros nešė į Kryžių kalną.

100_3471  100_3489  100_3506

Po šv. Mišių,16.30 val. Kryžių kalne PJD kryžius perduotas Latvijos jaunimui.

NOR_4739  NOR_4760  NOR_4770

Daugiau nuotraukų…

Pasaulio Jaunimo Dienų Kryžius ir Ikona

Sidnėjuje vykusiose Pasaulio jaunimo dienose taip paaiškinti šie simboliai:

Šie du simboliai, paprastas platus medinis Kryžius ir Kristaus Mergelės Marijos rankose ikona, yra dovana pasaulio jaunimui iš Pasaulio jaunimo dienas iniciavusio popiežiaus šv. Jono Pauliaus II. Pirmoji Pasaulio jaunimo diena buvo organizuota baigiant šventuosius Atpirkimo metus Romoje. Popiežius įteikė Kryžių jauniems Bažnyčios žmonėms nešti į pasaulį kaip Kristaus, visų tautų Atpirkėjo, simbolį.

Beveik po 20 metų tas pats popiežius įteikė pasaulio jaunimui kitą simbolį, kad lydėtų kryžių jo kelyje – kopiją Dievo Motinos ikonos, žinomos kaip „Salus Populi Romani“. Originalas Marijos Snieginės (Salus populi romani) ikonos yra Romoje, Švč. Marijos Didžiosios bazilikos Paulinos koplyčioje. Ji priklauso „Hodegetria“ arba „Kelio rodytoja“ ikonų tipui. Šio tipo ikonos nurodo kelią, kuriame Marija rodo į savo Sūnų kaip „Kelią“ visam pasauliui.

Pasaulio jaunimo dienų simboliai primena jaunuoliams pagrindines šv. Jono Pauliaus II mokymo temas. Pirmojoje popiežiaus 1979 m. enciklikoje „Redemptor hominis“ aiškinama visuotinė Kristaus atpirkimo visų žmogiškųjų būtybių ant Kryžiaus reikšmė. Taip pat savo pontifikato pradžioje jis pasirinko motto, kuris atspindi jo viso gyvenimo pasišventimą Dievo Motinai: „Totus Tuus“ („Visas Tavo“). Savo knygoje „Peržengiant vilties slenkstį“, jis paaiškina savo motto pasirinkimą: „Totus Tuus. Ši frazė yra ne tik pamaldumo išraiškia ar paprasta garbinimo išraiška. Tai daugiau. Vykstant Antrajam Pasauliniam karui, kai buvau įdarbintas fabriko darbininku, pajutau potraukį garbinti Mariją. Pirma atrodė man, kad turėčiau šiek tiek atsitraukti nuo vaikiško Marijos garbinimo, kad labiau susikoncentruočiau į Kristų. …Pradėjau suprasti, kad tikrasis Dievo Motinos garbinimas iš tiesų yra Kristocentrinis ir yra įsišaknijęs Švč. Trejybės slėpinyje, taip pat Įsikūnijimo ir Atpirkimo slėpiniuose.

Šios dvi temos – Kristaus Atpirkėjo ir pasišventimo Dievo Motinai – buvo kartu išreikštos kontraversiškai paprastame Jono Pauliaus II herbe – paprastas kryžius su M raide apatiniame kampe.

Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir ikona pristato šiuos du akcentus kartu akivaizdžiu būdu. Jie kalba mums apie du pagrindinius krikščionybės žinios elementus: Lopšio ir Kryžiaus; Kristaus, kuris gimė iš Marijos, ir Kristaus, kuris buvo nukryžiuotas už mus; Kalėdų ir Didžiojo Penktadienio; Įsikūnijimo ir Velykų slėpinio.

Jie yra ypač reikšmingi piligrimystės simboliai.

Pirmieji, atlikę piligriminę kelionę link Kristaus buvo išminčiai. Jie sekė žvaigždę, kuri vedė juos į piligrimystės tikslą, kaip šv. Matas mums pasakoja, „Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino“ (Mt 2, 11). Ikona mūsų Motinos, laikančios vaiką Jėzų savo glėbyje, jos ranka švelniai besiilsinti ant jo kelių ir Jo ranka besiilsinti ant Jos rankos gyvai primena minėtą sceną. Kaip išminčiai mes taip pat esame privilegijuoti pagerbdami šią ikoną priklaupti šiame šventame name ir tapti pirmosios piligrimų grupės dalimi.

Kryžius taip pat kalba apie kelionę, kelionę pirmiausia nueitą paties Viešpaties kelyje į Kalvariją. Tai kelionė, „kelias“, kurį mes atkuriame kiekvieną kartą kai pasišvenčiame Kryžiaus kelio stotims. Šis pasišventimas sustiprina mus realiam „Kryžiaus keliui“, kuris yra išgyvenamas mūsų gyvenime, kai sekame paties Jėzaus pamokymu jo mokiniams. „Jei norite sekti manimi, atsižadėkite savęs, imkite mano kryžių ir sekite manimi“ (Mt 16, 24). Ši piligrimystė, matyt, yra sunkesnė už pirmąją. Išminčiai buvo apimti džiaugsmo kai pasiekė savo piligrimystės tikslą; kita vertus, kryžiaus piligrimystė yra piligrimystė kančios ir mirties sau, kad galėtume pakilti ir gyventi su Kristumi.

Taigi, ikona ir kryžius yra potencialūs džiaugsmo ir kančios simoboliai, kuriuos patiriame mūsų Krikščioniškoje piligrimystėje. Marija pati patyrė abu savo gyvenime – motinystės džiaugsme ir „kalavijuje, kuris perdūrė Jos širdį“ kryžiaus papėdėje. Ji labiausiai yra mūsų „Kelio rodytoja“, ar, veikiau, į Kelią. Kaip mus moko popiežius Jonas Paulius II, matyti, kad pasišventimas Jai iš tiesų yra pasišventimas Jos Sūnui. Ji laiko Sūnų savo glėbyje ir kviečia mus nešti Jo kryžių ant savo pečių. (versta iš http://www.cam.org.au/Archbishop/Hartbeat/Article/3331/symbols-of-pilgramage-the-world-youth-day-cross-and-icon)

Pasaulio jaunimo dienų kryžiaus kelionė Lietuvoje