Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13Šv. Benedikto ir pal. Matulionio maldos grupelė renkasi maldai kiekvieną dieną (išskyrus sekmadienį) 16.00 val. bažnyčioje.
Mėnesių pirmaisiais penktadienias 15.00 val. konferencijos parapijos salėje (Kražių g. 15), o 16.00 val. malda bažnyčioje.
Moterų katalikių maldos grupelė ,,Motinos maldoje“, besimeldžiančios intencija ,,Susivienijusios maldoje, gelbėjame savo vaikus“, renkasi parapijos salėje (Kražių g. 15) kiekvieną sekmadienį po 9. 30 val. Šv. Mišių.
Mergelės Marijos legiono grupė renkasi kiekvieną ketvirtadienį į 17.00 val. Šv. Mišias ir po jų bendra malda parapijos salėje (Kražių g. 15).
Veikliųjų vyrų katalikų grupė renkasi kiekvieną penktadienį 19.00 val. parapijos salėje (Kražių g. 15). Per mėnesį vieną kartą dalyvauja adoracijos naktyje Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.
VISI ESATE MALONIAI LAUKIAMI
Gavėnios metu kiekviena šeima turite galimybę pasikviesti į svečius Fatimos Mariją (statulėlę) ir savaitę laiko melstis Jūsų prašomomis intencijomis. Po to leisti Marijai aplankyti kitas šeimas.