Liepos 6 d., 12 val, Kurtuvėnų bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su vyskupijos kancleriu kun. Evaldu Alūza bei Joniškio dekanu kun. Eduardu Semaška aukojo šv. Mišias už A.A. ilgametį Kurtuvėnų kleboną Stanislovą Kadį, minint jo gimimo 100-ąsias metines.

_NEB6473

Dalyvavo kun. Stanislovo artimieji, giminės, pažįstami ir gausiai susirinkę parapijiečiai. Pamokslą sakė Joniškio dekanas kun. Eduardas Semaška. Tuo metu, kai kun. Stanislovas jau sirguliavo, kun. Eduardas dirbo Kuršėnuose ir ant jo rankų mirė kun. Stanislovas Kadys. Tai buvo gilios tikėjimo dvasios kunigas, poetas, literatas ir turiningų pamokslų autorius.

Po šv. Mišiu visi rinkosi prie gėlėmis papuošto kapo šventoriuje, buvo giedama „Viespaties Angelas“ ir „Marija, Marija“.

_NEB6480          _NEB6483

Po apeigų eita į Kurtuvėnų parką, netoli istorinio svirno, kur vyskupas pakvietė bendrai maldai ir Agapei. Pasivaišinus, pristatyta trumpa muzikinė programa. A.A. kun. Stanislovo Kadžio pamokslus ir mintis skaitė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė.

_NEB6501          _NEB6506

Taip nuoširdžiai buvo pagerbtas Kuršėniškių mylimas kunigas, išreiskiant viltį, kad jo pamokslai bei mintys bus surinktos ir išleistos atskiru leidiniu.

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje, amen.

___________________________________________________________________________________________

Kurtuvėnų bažnyčia garsi mediniu 2 metrų sietynu, kuris, spėjama, yra didžiausias Lietuvoje, bei tikinčiųjų pamėgtu stebuklingu kūdikėliu Jėzumi.

_NEB6488          _NEB6484

Daugiau nuotraukų…