Šiaulių vyskupas Eugenijus BartulisDANGAUS TĖVO MEILĖS DOVANA
 Brangūs broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, mieli geros valios žmonės!
 „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 16).
Dievo Sūnus Jėzus Kristus paliko dangų, atėjo pas mus gimdamas Betliejaus prakartėlėje ir tapo panašus į mus viskuo, išskyrus nuodėmę. Jis taip priartėjo prie mūsų, kad pavadino mus draugais, dalijasi su mumis gyvenimo skausmais ir džiaugsmais, parodo žemiškojo gyvenimo prasmę ir visus kviečia į nesibaigiančio amžinojo gyvenimo tikrovę.
Pažvelgę į šių dienų pasaulį, matome nepaprastai daug netikrumo, baimės, klastos, melo, apgaulės, troškimo kiek galint daugiau turėti ir valdyti kitus. Tokiomis aplinkybėmis suprantame, jog nerimas niekada negali išspręsti problemų. Kristus dėl to ir priartėjo prie mūsų, kad padėtų išspręsti šias problemas, atneštų ramybę ir palydėtų meilės ir ištikimybės keliu, vedančiu mus visus į dangaus Tėvynę. Visas problemas gali išspręsti tikėjimas ir visiškas pasitikėjimas Dievu. Pranašo Izaijo lūpomis Viešpats sako mums: „Ar gali motina apleisti pačios gimdytąjį sūnų? Tegul netgi ji savo vaiko išsigintų, bet aš tavęs niekada neužmiršiu“ (Iz 49, 15).
Mielieji, gyvenimas nėra sudėtingas, tačiau žmonės, nepaklusdami Dievui, žengia klaidingus žingsnius, o tada ir atsiranda begalės problemų, kuriose jie susipainioja ir paskęsta. Pradėję meluoti, žmonės ima draugauti su melo tėvu šėtonu, kuriame niekada nėra buvę tiesos, ir jis taip suklaidina juos, kad daugelis paskęsta nerimo bangose. O Jėzus sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Mane žavi šv. Pranciškaus Ksavero žodžiai tiems, kurie žinių turi daugiau negu meilės: „Kad jūs žinotumėte, kiek daug sielų dėl jūsų kaltės netenka dangaus ir įpuola į pragarą! Kaip norėtųsi, kad jie sušuktų iš savo širdies: Štai aš, Viešpatie; ką nori, kad padaryčiau? Siųsk mane, kur panorėsi, net ir į Indiją“ (Valandų liturgija).
Būkime dabarties žmonėmis ir šiandien darykime tai, ko nori Dievas iš mūsų. Viešpats mums teikia savo malonės kasdien, kiekvieną akimirką. Mums reikia tik pasitikėti juo ir drąsiai eiti Jo valios vykdymo keliu. Apaštalas Paulius sako: „Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje“ (Fil 3, 13b–14). Dievas suteikia man malonės pagal mano tikėjimą šiandien. Du neregiai šaukė: „Pasigailėk mūsų, Dovydo Sūnau!“ Jėzus paklausė: „Ar tikite, kad aš galiu jus pagydyti?“ Šie atsakė: „Taip, Viešpatie!“ Tada Jėzus tarė: „Tebūnie jums, kaip tikite.“ Ir atsivėrė jiems akys (plg. Mt 9, 27–30). Šv. Kryžiaus Jonas sako: „Iš Dievo gauname tiek, kiek tikimės“ (Tamsioji sielos naktis, II kn., 21 skyrius). Štai kur tikrasis tikinčio žmogaus kelias!
Brangieji, Viešpatį labai skaudina pasitikėjimo stoka. Matome, kiek daug žmonių bėga nuo Dievo, trukdančio jiems gyventi taip, kaip jie norėtų. Apaštalas Paulius primena: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (plg. Rom 8, 28). Kas gali sustiprinti mūsų pasitikėjimą Viešpačiu? Šv. Tėvas Pranciškus ragina skaityti Šv. Raštą. Juk iš tiesų Šv. Raštas – turtingiausias šaltinis, slepiantis savyje tiek galios, kiek neturi joks žmogaus žodis. Jis nuolat drąsina mus, stiprina mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą. Apaštalas Paulius sako: „Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13).
Šiandien mes labai susirūpinę gamtos išsaugojimu ir oro švara, tačiau svarbiausia išsaugoti tyras ir švarias žmonių mintis bei sąžines. Žmogus turi įsileisti į savo širdį Viešpaties tiesos žodį ir maldos dvasią. Ekologiškas pasaulio kvėpavimas prasidės tada, kai mūsų gyvenime bus truputį mažiau televizijos ir truputį daugiau maldos. Jėzus primena mums: „Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą“ (Jn 4, 34). Kūdikėlis Jėzus trokšta, kad ir mūsų sveikiausias kasdienybės maistas būtų Dievo valios vykdymas.
Pažvelkime į Dievo Motiną Mariją, kuri, vykdydama dangaus Tėvo valią, dovanojo mums Kūdikėlį Jėzų. Prašykime jos padėti, kad ir mes sugebėtume kiekvieną akimirką ištarti TAIP Dievo valiai ir NE blogiui bei nuodėmei.
Gimusio Kūdikėlio Jėzaus palaima ir malonė telydi jūsų visų gyvenimą 2017 m. kelionėje!

 Jus laiminantis

Šiaulių vyskupas  

Eugenijus Bartulis