Kasmet Skaistgirio Šv. Jurgio parapijoje vyksta

Š V .   M A R T Y N O   A T L A I D A I

Šiuos  atlaidus skirtingo amžiaus parapijiečiai ir grįžtantys kraštiečiai prisimena skirtingai. Patys vyriausieji dar mena atlaidų ankstų rytą vykstančius didžiulius jomarkus. Bėgant metams ištuštėjo jomarkai, išretėjo gretos tikinčiųjų atskubančių į atlaidus.

Šiemet, Lietuvai švenčiant atkurtos valstybės šimtmetį, Skaistgirio  Šv. Jurgio parapija kviečia neaplenkti vyksiančių Šv. Martyno atlaidų.

Atlaidų Šv. Mišias lapkričio 11 dieną 12 valandą  aukos

Šiaulių vyskupijos kancleris, kunigas, bažn.t.lic. Evaldas Alūza.

Po Šv. Mišių Skaistgirio bažnyčioje bus atidengta atminimo lenta, atspindinti laikotarpį, kai Lietuvoje veikiant pogrindžio kunigų seminarijai, šioje bažnyčioje Vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino į kunigus visą eilę asmenų.

Bažnyčios šventoriuje bus atidengiamas stogastulpis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui, o pačioje bažnyčioje iki Šv. Kalėdų veiks kraštiečio Marijaus Macio medžio drožinių paroda sakraline tema.