Pastoracinis centrasRugsėjo 15 d. 12:30 val.
J. E. Vyskupas Athanasius SCHNEIDER
aukos Šv. Mišias ir pasakys pamokslą.
  Po Šv. Mišių visus maloniai kviečiame į pastoracinio centro didžiąją salę, kur vysk. Athanasius pristatys  savo knygelę CORPUS CHRISTI (Mintys apie šventąją Komuniją ir Bažnyčios atsinaujinimą).