Atsižvelgdamas į 2016 metų balandžio mėnesio 27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įsigaliojimą Europos Sąjungoje,

Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS 2018 m. gegužės 29 d. dekretu Nr. 003/18  patvirtino 

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLES

Taisyklės įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra privalomos visiems Šiaulių vyskupijoje veikiantiems juridiniams asmenims.

Šiaulių vyskupijos kurijos informacija