Dievo gailestingumo koplycia 2016Sekmadienį Šiaulių katedros šoninei koplyčiai suteiktas „Dievo Gailestingumo“ titulas. Koplyčią iškilmingai dedikavo Krokuvos arkivyskupas metropolitas kard. Stanisław Dziwisz, sakęs, kad „Tai bus pastovus Gailestingumo Metų pergyvenimo pėdsakas mūsų gyvenime ir mūsų pasiryžime būti gailestingiems“. Iškilmėse taip pat dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, kardinolo S. Dziwisz sekretorius kun. mgr. Tomasz Szopa, Šiaulių ir kitų vyskupijų kunigai. Specialiai į šią iškilmę atvyko Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Konstancija.

Koplyčios dedikavimo iškilmės vyko birželio 26 d., Šiaulių katedrai švenčiant titulinius šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus. 12.15 val. iškilmingai sutiktas kard. Stanisław Dziwisz ir palydėtas į Katedrą. Kreipdamasis į garbų svečią, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis priminė pirmąjį kardinolo vizitą Šiauliuose 1993 m. kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II, kai dar nebuvo Šiaulių vyskupijos. Šiaulių vyskupiją minėtasis popiežius įsteigė 1997 m., todėl, sakė Šiaulių ganytojas, reikšminga, kad „atvykote padovanoti šv. Jono Pauliaus II kraujo relikviją“ ir paprašė kardinolą aukoti šv. Mišias už visą Šiaulių vyskupiją.

Dievo gailestingumo koplycia 2016Dievo gailestingumo koplycia 2016

Paprašęs visų atsisėsti, Krokuvos arkivyskupas pabrėžė, kad nors Šiaulių vyskupija neturi ilgos istorijos, tačiau gražiai išaugo ir yra svarbi. Visame pasaulyje žinomas Kryžių kalnas, padaręs didelį įspūdį Šventajam Tėvui. Tai maldos vieta, tapusi Jėzaus Kryžiaus šventove. Šią vietą išsaugoti yra privilegija ir įpareigojimas. Kalbėdamas apie savo dovaną, kardinolas sakė, jog tai Jono Pauliaus II atvykimas kitu būdu: „paskelbtas šventuoju jis atvyksta per kraujo relikviją, matomą relikvijoriuje“. Jonas Paulius II Dievo gailestingumo žinią nešė visur keliaudamas kaip piligrimas, dabar šią gailestingumo žinią atnešė į jūsų vyskupiją. „Labai gražu, kad jūs savo vyskupijoje bažnyčią statydinate ant Dievo Gailestingumo pamato“, minėdamas naujosios koplyčios dedikaciją sakė kard. Stanisław Dziwisz.

Dievo gailestingumo koplycia 2016

Sakydamas pamokslą Krokuvos arkivyskupas metropolitas pažymėjo, jog dovanojamų relikvijų dėka Šiaulių ir Krokuvos bažnyčios tampa dar artimesnės. Taip pat Šiaulių vyskupijai, jos šeimoms ir visuomenei dar artimesnis tampa Gailestingumo, Šeimų, Jaunimo Popiežiaus. Kardinolas S. Dzivisz ragino šiam šventajam patikėti reikalus ir gyventi gilia viltimi, kad jis juos perteiks prie Dievo sosto. „Aš pats patikiu Šventajam Popiežiui ganytojiškus rūpesčius ir žinau, kad jis veiksmingai padeda iš aukštybių. Tarnavau jam Krokuvoje ir Vatikane beveik 40 metų. Gerai pažinojau jo pamaldumą, jo uolumą, jo širdį ir dėl to žinau, kad galima juo pasitikėti ir juo remtis. Sau jis kėlė aukštus reikalavimus. Nepavargdamas tarnavo Kristui ir Bažnyčiai. Jo tarnyba buvo meilės išraiška, statant Dievą savo gyvenimo centre, o Kristus jam buvo didžiausia meilė. Tokį gyvenimo idealą siūlė visiems pradedant jaunimu“, – sakė Krokuvos arkivyskupas ir visus, ne tik jaunimą, pakvietė į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje liepos 26 d., per Pasaulines jaunimo dienas.

Visas Krokuvos arkivyskupo kard. Stanisław Dzivisz Pamokslas.

Dievo gailestingumo koplycia 2016

Po aukos liturgijos prieš altorių stovėjusios šv. Jono Pauliaus II, šv. Faustinos Kovalskos ir pal. Mykolo Sopočkos relikvijos iškilmingai nuneštos į Dievo gailestingumo koplyčią. Šv. Faustinos Kovalskos relikvijas, kurias padovanojo Lenkijos Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos seserys, nešė tos pačios kongregacijos sesuo Konstancija, atvykusi specialiai šioms iškilmėms. Pal. Mykolo Sopočkos relikviją nešė Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių seserų kongregacijos sesuo Danutė Jonė ACJ, šv. Jono Pauliaus II relikviją – Šiaulių katedros klebonas Egidijus Venckus.
Dievo gailestingumo koplycia 2016
Po koplyčios dedikavimo ir relikvijų išstatymo ceremonijos į koplyčią maldai gausiai rinkosi tikintieji.

Dievo gailestingumo koplycia 2016

Iškilmių metu giedojo Šiaulių katedros jaunimo choras, choras „Grigališkojo choralo studija“ ir Šiaulių Šv. Jurgio parapijos choras.

Chorai 2016Dievo gailestingumo koplycia 2016

Krokuvos arkivyskupas metropolitas kard. Stanisław Dziwisz Lietuvoje lankosi jau trečiąjį kartą. Pirmąjį kartą, kaip asmeninis popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius, buvo atvykęs 1993 m.
Birželio 26 d., prieš šv. Mišias, kardinolas kartu su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu aplankė tas pačias vietas, kur būta su popiežiumi: Kryžių kalną, pranciškonų bei jėzuitų vienuolynus.
Kryžių kalną buvęs ilgametis popiežiaus sekretorius pirmiausia apžvelgė užlipęs į koplyčią, kurioje popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias. Kardinolo S. Dziwisz žodžiai žvelgiant į Kryžių kalną:
Lankiausi čia kartu su Šventuoju Tėvu, kuris buvo labai sujaudintas šios vietos. Jis buvo meniškos sielos ir labai giliai visa tai jautė. Man tai asocijuojasi su jo pasakytais žodžiais, kad Čestanchovoje, Jasna Guros šventovėje mes visuomet ir išlikome laisvi ir galima tuos pačius žodžius pritaikyti šiai vietai ir pasakyti, kad lietuviai buvo visuomet laisvi . Čia tikėjimą naikino tiek caras, tiek komunistinė valdžia. Jie naikino kryžius, bet naikindami kryžius norėjo sunaikinti ir tikėjimą tačiau tauta su tikėjimu išliko laisva. tai šventa vieta, galima sakyti tai kankinystės vieta, auka už lietuvių tautos nepriklausomybę. Todėl į šią vietą mes ateiname kaip piligrimai maldininkai, o ne tik kaip turistai, besidomintys žymiomis vietomis. Čia, šioje vietoje reikia šlovinti Dievą ir melstis. Galima pasakyti, kad čia gimė lietuvių tautai laisvė ir nepriklausomybė komunistinės priespaudos metais. Labai dėkoju pirmam vyskupui ordinarui šios vyskupijos, dėkoju kad jis čia mane atlydėjo.

Dievo gailestingumo koplycia 2016

Lankydamas Kryžių kalną bei vienuolynus, kardinolas domėjosi šv. Jono Pauliaus vizito atminimą išreiškiančiomis vietomis: sustojo ties popiežiaus Jono Pauliaus II padovanotu kryžiumi; paliko rožančių prie Jėzaus skulptūros, kurios apačioje lentelė skelbė, kad ji pašventinta popiežiaus; įsižiūrėjo į Kryžių kalno vienuolyne saugomą nuotrauką; aplankė prie šv. Ignaco Lojolos bažnyčios stovintį Šventojo Tėvo paminklą; suklupo maldai jėzuitų bažnyčioje.

Dievo gailestingumo koplycia 2016

Dievo gailestingumo koplycia 2016

 

Dievo gailestingumo koplycia 2016

Šioje kelionėje Krokuvos arkivyskupą metropolitą lydėjo sekretorius ks. mgr. Tomasz Szopa, dalijęs paveikslėlius su šv. Jono Pauliaus II prieš Jėzaus Gailestingumo paveikslą atvaizdu. Vertė  LKB Informacijos centro leidinio „Bažnyčios žinios“ redaktorius Kastantas Lukėnas.

kard. S. Dzivisz 2016red. Kastantas Lukėnas

Be relikvijos, kardinolas S. Dzivisz taip pat padovanojo šv. Jono Pauliaus II dėvėtą arnotą, kurį pats buvo apsivilkęs aukodamas šv. Mišias Šiaulių katedroje.

Relikvijos 2016

Daugiau nuotraukų…