kun. S. PaliunasŠiauliai, 2022 01 09

 2022 metų sausio 9 dieną, eidamas 58-uosius metus, netikėtai mirė Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Saulius Paliūnas.

 Saulius Paliūnas gimė 1964 metų kovo 17 d. Šiaulių mieste, Alfonso ir Angelės Paliūnų šeimoje. 1971 m. pradėjo lankyti Šiaulių m. VI-ją vidurinę mokyklą, kurią baigė 1979 m. Tais pačiais metais įstojo Šiaulių Karolio Didžiulio politechnikumą ir jį baigė 1983 m. su pagyrimu, įgydamas techniko – mechaniko kvalifikaciją. Nuo 1983 m. iki 1985 m. tarnavo Sovietinėje armijoje.  Grįžęs iš karinės tarnybos, dirbo gatvių apšvietimo meistru Šiauliuose. 1986 m., įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1991 m. Tų pačių metų gegužės 30 d. Eminencijos kardinolo Vincento Sladkevičiaus Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu.

 Kun. Saulius Paliūnas darbavosi šiose parapijose:

1991 05 30

paskirtas Joniškio parapijos vikaru.

1994 04 11

atleistas iš Joniškio parapijos vikaro pareigų, paskirtas Meškuičių ir Gasčiūnų parapijų administratoriumi.

1994 05 18

 

paliekant Meškuičių parapijos administratoriumi, atleistas iš Gasčiūnų parapijos administratoriaus pareigų, paskirtas aptarnauti Rudiškių parapiją administratoriaus teisėmis.

1995 01 27

pavedama rūpintis Kryžių kalnu.

1999 11 15

 

2002     

atleistas iš Meškuičių ir Rudiškių parapijų administratoriaus pareigų ir paskirtas Linkuvos parapijos klebonu.

pradėjo studijas VDU magistrantūroje Bažnytinės teisės studijų programoje.

2004 06 24

2009 09 28

 

2016 06 23

gavo VDU Katalikų teologijos licenciato magistro kvalifikacinį laipsnį.

atleistas iš Linkuvos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kuršėnų parapijos klebonu bei Šiaulių dekanato vicedekanu.

atleistas iš Šiaulių dekanato vicedekano ir Kuršėnų parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.

A†A kunigas Saulius Paliūnas sausio 11 d. (antradienį) vakare bus pašarvotas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Sausio 13 dieną (ketvirtadienį) 14.30 velionis išlydimas iš Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios ir atlydimas į Šiaulių katedrą. 15.00 aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, po kurių kunigo Sauliaus Paliūno žemiškieji palaikai bus palaidoti Šiaulių katedros šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Šiaulių vyskupijos kurijos informacija

2021 06 30 Šiauliai kurso susitikimas-5

Apie kun. S. Paliūną:

Miręs kunigas Saulius Paliūnas amžinybėn bus palydėtas ketvirtadienį: https://www.skrastas.lt/aktualijos

Svečiuose kun. Saulius Paliūnas: https://www.youtube.com