Istorija

INGRESAS

1997 m. gegužės 28 d. popiežiaus Jono Pauliaus II dekretu įsteigta Šiaulių vyskupija.

1997 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 48-erių metų kun. Eugenijus Bartulis buvo konsekruotas vyskupu, o liepos 13 d. įvyko iškilmingas pirmojo Šiaulių vyskupo įžengimas į Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą.

Į Šiaulius vykstantis ganytojas buvo iškilmingai sutiktas ties Šiaulių vyskupijos riba, Skėmiuose, vėliau sveikintas vyskupijos miesteliuose: Baisogaloje, Šeduvoje, Radviliškyje, Kairiuose. Šiauliuose, P. Višinskio aikštėje, vyskupą pasitiko džiūgaujantys miesto gyventojai ir miesto svečiai. Daugelis jų – pasipuošę tautiniais rūbais, su gėlėmis rankose. Miesto aikštėje naująjį vyskupą iškilmingai sveikino miesto meras Alfredas Lankauskas ir kiti miesto valdžios bei bendruomenės atstovai. Šiaulių dekanas mons. Kleopas Jakaitis minioms žmonių perskaitė Popiežiaus Jono Pauliaus II dokumentą ir visų vyskupijos kunigų vardu išreiškė ištikimybę bei klusnumą naujajam ganytojui.

Mons. K. Jakaitis aikštėje susirinkusiems džiugiai paskelbė ir tai, kad Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis į savo herbą įrašė Šv. apaštalo Pauliaus žodžius: ,,Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4).

Šiaulių katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Iškilmėse dalyvavo arkivyskupai Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius, išeivijos lietuvių vyskupas Paulius Baltakis, vyskupo Eugenijaus Bartulio kurso draugas Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevičius, vyskupai Juozas Preikšas, Juozas Tunaitis, Jonas Boruta ir Rimantas Norvila, per dvidešimt kunigų, tuometinis Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo nariai, Šiaulių apskrities viršininkas, miesto ir rajono merai. Ingreso iškilmės baigėse vakare Kryžių kalne, kur vyskupas E. Bartulis pastatė kryžių su įrašu: ,,Viešpatie, laimink Šiaulių vyskupiją!“

KŪRIMASIS

Prasidėjusi naujos vyskupijos kasdienybė buvo lydima daugybės rūpesčių. Nebuvo netgi kurijai tinkančio pastato, kurijos institucijų. Beveik metus, kol buvo remontuojamas Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai priklausantis pastatas Žvejų sk. 2, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis gyveno nedideliame klebonijos kambarėlyje.

Pirmuoju vyskupijos kancleriu buvo pakviestas dirbti bažnytinės teisės licenciatas kun. Adolfas Grušas, neseniai grįžęs iš Romos. Sudarytas vyskupijos Tribunolas, įsteigta vyskupijos Ekonomo tarnyba. Dievui laiminant, Šiaulių vyskupijos kurija pradėjo savo darbą.

Šiaulių vyskupo iniciatyva vienas po kito buvo įkurti Katechetikos (1997 m.), Šeimos ir Jaunimo (1998 m.), Katalikų Evangelizacijos centrai, suburti bendradarbiai. Patalpos centrų veiklai buvo nuomojamos iš geranoriškos Šiaulių jėzuitų bendruomenės, kol, 2013 m., persikraustė į naująjį Šiaulių vyskupijos Pastoracijos centrą.

Nors per dešimt metų Šiaulių vyskupijos centrų vadovai ir darbuotojai keitėsi, turėjo skirtingų patirčių, visi dirbo entuziastingai, su didele meile. Šiaulių vyskupijos kūrimo procesas unikalus ir tuo, kad šiame darbe aktyviai dalyvavo pasauliečiai. Veika ,,Caritas“, Šv. Elžbietos katalikių moterų draugija, ateitininkų, samariečių, skautų, Avinėlio užtarėjų draugų bendrijos, blaivystės sąjūdis.

Tikybą vyskupijos moksluose dėsto 141 mokytojas, Šiauliuose veikia dvi katalikiško ugdymo įstaigos: Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla ir ,,Sandoros“ pagrindinė mokykla. Parkuojyje – katalikiškas vaikų darželis mokyklėlė ,,Varpelis“.

Šiaulių vyskupija yra išleidusi keletą muzikinių kompaktinių diskų: Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblio (vadovė Rolanda Kalakauskienė) diską ,,Oi gražus gražus tolimas dangus“ ir Šiaulių vaikų vokalo studijos ,,Ro ko ko“ (vadovė Rasa Kauneckaitė) diskus ,,Psalmės“, ,,Į Šventąjį kalną“.

TIKĖJIMO TRADICIJA

Šiaulių vyskupijoje yra nemažai lietuvių tautos tikėjimą liudijančių vietovių, tarp kurių žinomiausias – Kryžių kalnas. Šios sakralinės vietos unikalumu stebimasi ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Kryžių kalnas retai būna vienas. Didžiausias sujudimas – paskutinį liepos savaitgalį, kai švenčiami Kryžių kalno atlaidai.

Kryžių kalno atlaidai buvo atgaivinti 1997 m. liepos 20 d. Atlaidai prasidėdavo šeštadienį vigilija, kurios metu jaunimas kviesdavo bendram susikaupimui. Apie Kryžių kalną eidavo procesijos su žvakėmis, būdavo meldžiamasi, giedama, dainuojama. Pagrindinė atlaidų diena būdavo sekmadienį. Pastaruoju metu Kryžių kalno atlaidai pastoviai vyksta paskutinį liepos sekmadienį. Išvakarėse aplink kalną einamas Kryžiaus kelias.

Šiaulių vyskupijoje yra ir daugiau tikėjimo tradiciją liudijančių vietovių. Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblis, statytas 17-ame šimtmetyje. Kražių žemė, turinti turtingą ir dramatišką istoriją. Nuo 13 a. Kražiai buvo svarbiausias Žemaitijos švietimo ir religinio gyvenimo centras. Dvasinio gyvenimo centru lemta tapti ir Žagarei, kur jau 400 metų meldžiamasi Barborai Žagarietei. 2005 m. gegužės 13 d. Šiaulių vyskupija gavo iš Vatikano oficialų leidimą pradėti Dievo tarnaitės Barboros Umiastauskaitės Žagarietės beatifikacijos bylą.

Vyskupijoje įsikūrę jėzuitų, pranciškonų (2000 m.) ir benediktinų (2002 m.) vienuolynai, taip pat moterų kongregacijos: Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserų kongregacija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija.

NAUJOS TRADICIJOS: šeimų būreliai

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis nuo vyskupijos įsteigimo pirmųjų dienų rodo didžiulį dėmesį Šiaulių krašto šeimoms. ,,Jėzus, atėjęs į pasaulį prieš du tūkstančius metų, atėjo pas mus per šeimą, todėl be galo svarbu, kad šeimos nenusigręžtų nuo Kūrėjo“, – dažnai sako vyskupijos ganytojas. Jo iniciatyva vyskupijos parapijose pradėjo kurtis ir gyvuoti krikščioniškų šeimų būreliai, kurie susirenka, bendrauja, meldžiasi, skaito Šv. Raštą, gieda ir, dvasiškai pasistiprinę, kuria savo šeimų pamatus ant tikėjimo bei krikščioniškų vertybių uolos. Per keletą pirmųjų metų vyskupui E. Bartuliui pavyko palenkti į Kristaus pusę 105 šeimas. Vyskupas šeimų būreliuose nuolat apsilanko.

Šiaulių vyskupija savo krikščioniškoms dovanoja ir kasmetinę Šeimų šventę Šv. Kalėdų metu. Idėją rengti Šeimų šventes vyskupas parsivežė iš Romoje 2000 m. vykusios Jubiliejinės pasaulio Šeimų šventės, kurios pagrindiniu iniciatoriumi buvo Popiežius Jonas Paulius II.

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventės kasmet suburia apie tūkstantį dalyvių iš visų vyskupijos dekanatų: Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių.

NAUJOS TRADICIJOS: piligriminis žygis

2003 m. rusgėjo 12 – 14 d., trokštant deramai paminėti popiežiaus Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą 10 metų sukaktį, Šiaulių vyskupija organizavo piligriminį žygį Kryžių kalnas – Šiluva. Šventasis Tėvas lankėsi ir giliai susikaupęs meldėsi abiejose šventovėse, tad šis piligriminis žygis prasmingai sujungia šias šventas vietas.

Kasmet vykstančio žygio – Kryžių kalnas – Šiluva pagrindinis iniciatorius ir organizatorius yra vyskupas Eugenijus Bartulis, ne kartą dalyvavęs 100 km. maldingoje kelionėje nuo Paryžiaus Dievo Motinos katedros iki Šartro šventovės Prancūzijoje. Iš ten ir parsivežta idėja rengti piligriminius žygius Lietuvoje.

Pirmaisiais metais ištvermės reikalaujančiai 68 km maldingai kelionei Kryžių kalnas – Šiluva pasiryžo beveik pusketvirto šimto dalyvių, daugiausia jaunimas. 2004 m. ėjo apie 500 maldininkų, 2005 m. – per 800, 2006 m. – per 900. Žygyje dalyvauja moksleiviai, gimnazistai, studentai, mokytojai, kunigai, choristai, skautai, sveikuoliai, seminaristai, kariai bei kitų profesijų žmonės. Ši piligriminė kelionė jau apjungia ne tik Šiaulių vyskupijos, bet ir visos Lietuvos tikinčiuosius, ypač jaunimą.

VYSKUPIJA IR UNIVERSITETAS

2003 m. spalio 29 dieną Šiaulių universiteto rektorato patalpose Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių universiteto rektorius prof. Vincas Laurutis iškilmingai pasirašė vyskupijos ir universiteto bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi po kelerius metus trukusio parengiamojo darbo oficialiai įteisintas ir universiteto kapeliono statusas. Pirmuoju kapelionu paskirtas kunigas Egidijus Venckus.

Nuo 2003 m. Šiaulių universitete pradėta dėstyti nauja studijų programa – Meninis ugdymas ir tikyba. Tokios programos ši aukštoji mokykla neturėjo per visą savo egzistavimo laikotarpį.

2007 m. balandžio 16 d. Šiaulių dramos teatre įvyko teatralizuotas renginys, kuriame visuomenei buvo pristatytas Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Meno edukologijos katedros lektorės Loretos Bartkevičiūtės – Valienės albumas ,,Liturginiai rūbai” ir šių rūbų kolekcija. Renginys buvo skirtas Šiaulių vyskupijos 10-mečiui.

2000 m. Loretos Valienės sukurti liturginiai rūbai – arnotas, mitra ir dvejos uolos – buvo įteikti Popiežiui Jonui Pauliui II, kaip dovana nuo Lietuvos tikinčiųjų.