„Ši diena, – sako Ernaudas Bonevalietis, – yra išpuošta daugybe slėpinių.

Pirmą kartą šią dieną mums patikėtas duonos laužymas, Bažnyčios stalas pateikia žmonėms angelų duonos, kad jie jos valgytų.

Šiandien Kristus savo apaštalams nuplovė kojas ir nurodė tai daryti visais laikais su tokiu pačiu pamaldumu.

Su aliejais, kurie pašventina Kristaus įsigytą tautą, šiandien pašventinama Bažnyčioje šventoji krizma, kur balzamas yra sumaišomas su aliejumi ir išreiškia karališkosios ir kunigiškosios šlovės vienybę.

Šiandien nusidėjėliai sutaikomi su Bažnyčia.

Anksčiau atmesti, dabar sugrąžinami į jos vidų.

Pašalinti iš šventųjų bendrystės vėl priimami į atimtą bendrystę.

Šiandien kalėjimai atveriami, o pasmerktieji paleidžiami į laisvę“

(BR. LUKAS SKROBLAS OSB // bernardinai.lt).

Didįjį ketvirtadienį Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis tradiciškai aukojo dvejas šv. Mišias.

Aliejų šventinimo (Krizmos) šv. Mišios.

Didysis Ketvirtadienis 2017

Didysis Ketvirtadienis 201711 val. į Šiaulių katedrą susirinko vyskupijos kunigai vienybėje su savo vyskupu švęsti Aliejų šventinimo šv.  Mišias. Jų metu pašventinti Krizma, Katechumenų ir Ligonių aliejai (Krikšto, Sutvirtinimo, Kunigystės ir Ligonių patepimo sakramentams), dėkota už kunigystės dovaną bei atnaujinti kunigystės pažadai.
Prieš šv. Mišias Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kreipėsi į susirinkusiuosius, prašydamas melstis už kunigus šv. Mišių metu ir kiekvieną dieną.
Pamoksle Baisogalos klebonas teol. lic. Tomas Janavičius kalbėjo apie teismą. Dievas – kitoks teisėjas, ir teismo sistema kitokia, nei mums įprasta. Didysis Ketvirtadienis 2017Biblijoje tas, kuris kaltina, eina pas kaltąjį, kalba jam apie skausmą bei padarytą žalą ir kaip bičiulio klausia: „Ką darom?“ Būtent tai Dievas darė visą savo žemiškąjį gyvenimą – stengėsi įtikinti žmones, kad jie yra nuodėmėje ir kad jiems reikalingas gailestingumas. Jėzus tas, kuris atneša išgydymą, išganymą, tik su viena sąlyga: tai turi būti priimta, įsisąmoninta. Atrodo, jog šio laikmečio problema – nebežinome, kas yra nuodėmė.
Šiandien išgyvename dieną, kaip pats Jėzus patenka į teismą, – sakė Baisogalos klebonas. Jėzus – Dievo sūnus. Jo teismas – daugiau nei to laikmečio istorija. Jo apkalta apima visus laikus. Ten telpame ir mes, mūsų visų nuodėmės. Jėzus kaltinamas ne atleidimui gauti. Jis galėjo gintis. Bet šiuo atveju gynimasis būtų teisiančiųjų kaltinimas. Jei Jėzus būtų gynęsis, nė vienas mes nebebūtume apsigynę. Didysis Ketvirtadienis 2017Jėzus tyli. Jis atiduoda gyvenimą, kad kaltintojai, t.y. mes visi, būtume išteisinti. Jis leido, kad jo mirtis kalbėtų.
Jėzaus tylėjimas teisme išteisina žmones iš jų kaltės. Jėzaus savęs dovanojimas – mūsų išlaisvinimas iš pikto. Dievo meilėje telpa tai, kas manyje tamsiausia, žiauriausia, neteisingiausia.
Velykų rytą pastebėsime, kad kūno nebėra, kapas tuščias. Vadinasi, nebėra nieko, kas mus kaltina. Tėve, atleisk mums!

Visas kun. teol. lic. Tomo Janavičiaus pamokslas: Teismas

Kelmės dekanas kleb., liturg. lic. Mindaugas Grigalius aiškino susirinkusiesiems kunigystės įžadų atnaujinimo prasmę. Kunigai, – sakė kun. Mindaugas, – paimami iš bendruomenės tarpo ir sugrįžta tarnauti bendruomenei. Krizmos šv. Mišių metu vyskupas švenčia savo kunigystės pilnatvę. Nes kunigai negali veikti atskirai, kunigystės patepimas iki galo išsiskleidžia tik vienybėje su vyskupu.
Paskutinės vakarienės šv. Mišios
Didysis Ketvirtadienis 201718 val. tikintieji rinkosi į Paskutinės Vakarienės Šv. Mišias, kurių metu minimas Švč. Sakramento įsteigimas.
Pamokslą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pradėjo eilute iš šios dienos žodžio liturgijos: „Kuo aš Viešpačiui atsidėkosiu už visa gera, ką Jis man padarė?“.
„Pirmiausia šiandien noriu dėkoti už kunigystės dovaną“, – sakė Šiaulių ganytojas. Žvelgiant į kunigystės dydybę, viskas nublanksta. Turime dėkoti už šį pašaukimą, kuris leidžia aukoti šv. Mišių auką.
Kristus visiems sako: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Jei visi iš tiesų tai išgirstų, šv. Mišių metu būtų pilnos bažnyčios. Koks nuostabus būtų pasaulis, jei kiekvienas žemės keleivis priimtų Jėzų Šventojoje Komunijoje. Niekas kitas negali pakeisti žmonijos.
Jėzus maitina mus žemėje ir užtikrina amžino gyvenimo tikrovę. Tačiau kaip daugelio Jis yra nemylimas.
Jėzus – ramybės ir meilės davėjas. Niekas kitas negali duoti ramybės, nes patys iš savęs mes jos neturime.
Kodėl tiek daug šiandien nesusipratimų, nesantaikos? nes nesugebame mylėti vienas kito. Kiekviena nuodėme, išdidumu, puikybe, nenoru tarnauti amžinajai Meilei, prikalame Jėzų prie kryžiaus. Netrokškime išaukštinimo. Mūsų kelias tebūna kiekvieną dieną maitintis Dievo valia.
„Jei Jėzus yra širdyje ir gyvenime, mus aplanko tikrasis džiaugsmas“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
 Paskutinės vakarienės metu mazgodamas kojas savo mokiniams Jėzus aiškino: „Jei aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau“. Šiaulių katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis mazgojo kojas dvylikai dalyvių.
Šv. Mišių pabaigoje Eucharistinė Duona, skirta rytdienos Komunijai, pernešta į garbinimo vietą.

Daugiau nuotraukų…