Sausio 18 d. krikščionių vienybės savaitė Šiauliuose prasidėjo vienybės švente „Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę“ (Jn 17, 18). Dvylika valandų, nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro, Šiaulių  vyskupijos pastoraciniame centre skambėjo giesmės, maldos, šlovinimo himnai Viešpačiui.

Krikscioniu vienybes diena 2020 01 18

Renginį organizavo Šiaulių ekumeninė grupė. Dalyvavo Šiaulių vyskupija, Šiaulių apaštalų Petro ir Povilo cerkvė, Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“, Jungtinė metodistų bažnyčia, Veikliųjų žmonių bendrija. Giesmes atliko skirtingų konfesijų bažnyčių šlovinimo grupės, ekumeninė šlovinimo grupė, grupė „Sacra“, TŽ jaunimo grupė „4U“, giesmių kūrėjai ir autoriai. Šventės globėjas –  Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Krikscioniu vienybes diena 2020 01 18

Programoje – giesmės, maldos, intencijos, kun. Algirdas Akelaitis narinėjo „Pranašų“ knygą. Į susirinkusiuosius kreipėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, įvairių konfesijų bendruomenių lyderiai. Vienybė reikšta ir ramybės palinkėjimu, „Tėve mūsų“ susikibus rankomis malda.

Krikscioniu vienybes diena 2020 01 18

Maldos už krikščionių vienybę savaitė „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2), švenčiama sausio 18–25 d. Šiems, 2020 m. medžiagą parengė Maltos ir Gozo krikščionių Bažnyčios (Christians Together in Malta). Vasario 10-ąją daugelis Maltos krikščionių švenčia Šv. Pauliaus laivo sudužimo šventę, kuria dėkojama, kad į šias salas buvo atneštas krikščionių tikėjimas. Šios šventės skaitinys iš Apaštalų darbų pasirinktas šių metų Maldos savaitei.

Daugiau nuotraukų…