1997 m., praėjus dviem mėnesiams po Šiaulių vyskupijos įsteigimo ir tik savaitei po iškilmingo ingreso į Šiaulių katedrą, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atgaivino Kryžių kalno atlaidus. Šiais, 2017 m., organizuoti dvidešimtieji Kryžių kalno atlaidai Šiaulių vyskupijoje pasižymėjo dalyvių gausa ir nepaprastai gražiu saulėtu oru.
11 val. vadovaujant Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui,  pro šalį skubant dviratininkams-lenktynininkams, nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną išėjo gausus būrys piligrimų.

Kryžių kalno atlaidai 2017. Piligriminis žygis

Vyskupo parinktos giesmės, nuo „Kai darganų metas, kai mano sieloj ruduo“ iki vaikams skirtos animacinės „Dievas stato namus“, drąsino ir kėlė dvasią skirtingo amžiaus žygeiviams. „Neįsivaizduoju Atlaidų be šio piligriminio žygio“, – sakė iš Kauno atvykusi vienuolė.

Kryžių kalno atlaidai 2017. Piligriminis žygis

Giesmes keitusiai Rožinio maldai vadovavo Šiaulių Katedros klebonas, dekanas Egidijus Venckus.

Kryžių kalno atlaidai 2017. Piligriminis žygis

Užrašais ant marškinėlių išsiskyrė iš Vilniaus Kalvarijų atvykę piligrimai.

Kryžių kalno atlaidai 2017. Piligriminis žygis

Daugiau piligriminio žygio Šiaulių katedra-Kryžių kalnas nuotraukų.

Kryžių kalne nuo ryto šurmuliavo didelė minia. Daugiausia maldų skambėjo kalno viršūnėje prie Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos statulų ir papėdėje prie šventojo popiežiaus kryžiaus. Artėjant šv. Mišioms visi susirinko prie istorinę reikšmę 1993 m. įgijusios koplyčios.
Kryžių kalno atlaidai 2017
Nedidelės eilutės susidarė prie išpažintis klausančių kunigų. Katechezę vedė Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Arūnas Jankauskis. 15 val. pasirodė įžangos (atėjimo prie altoriaus) procesija.

Kryžių kalno atlaidai 2017

Kryžių kalno atlaidai 2017

Kryžių kalno atlaidai 2017

Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo MinskoMogiliovo metropolitas arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Vilnius vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Apaštalinio nuncijaus patarėjas mons. Dr. Matthew Amponsah-Saamoa, Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministras kunigas Algirdas Malakauskis OFM, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB, Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, Kun. prelatas Alfonsas Jurkevičius iš Lenkijos (Vroclavo), Kauno arkivyskupo generalvikaras mons. Augustinas Paulauskas, Šiaulių vyskupijos kunigai.
Kryžių kalno atlaidai 2017

Kryžių kalno atlaidai 2017

Giedojo Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kamerinis choras, dirigavo meno vadovas Rolandas Daugėla, akomponavo koncertmeistė Roberta Daugėlaitė.

Kryžių kalno atlaidai 2017

Kryžių kalno atlaidai 2017Arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz perdavė Baltarusijos Vykupų Konferencijos sveikinimus bei geriausius linkėjimus. Pabrėžė, kad Kryžių kalnas, kur sunkiai laikais žmonės ieško paguodos ir vilties, ir Kryžių kalno atlaidai garsūs ne tik Lietuvoje. Pamoksle Jo Ekscelencija akcentavo Kryžiaus išmintį. Religijos laisvės ir tuo pačiu metu sekuliarizmo bei moralinio reliatyvizmo  laikais, kai žmonės vis dažniau gyvena taip, tarsi Dievas visai neegzistuotų, turime kreipti žvilgsnį į Kryžių ir prašyti pagalbos išlikti ištikimiems krikščioniškajam pašaukimui, tradicijai bei evangelijos dvasiai. Su tikėjimu turime žiūrėti į Viešpaties kryžių, kad išliktume dvasiškai gyvi. Kryžius, kurio ženklu pradedame maldą, kuris eina procesijos priekyje, yra mūsų bažnyčiose, namuose, pakelėse, gatvėse, aikštėse, kurį Kryžių kalno atlaidai 2017nešiojame ant kaklo, į kurį žiūrime kasdien, ragina mus su meile priimti kasdieninio gyvenimo sunkumus. Ar tai nėra paradoksas, kada pasaulyje, kuriame dominuoja jėga ir agresija, priimtai tvarkai priešpastatomas nuolankumas? – klausė svečias. Kryžiaus paradoksas, anot arkivyskupo, glūdi tame, kad nuolankumas nugalėjo išdidumą, kad Dievo „silpnumas“ nugalėjo žmogaus jėgą bei agresiją, kad meilė nugalėjo neapykantą, kad šviesa išsklaidė tamsą. Kryžiaus jėga – tai gelbstinti jėga, kuri gelbsti iš nuodėmės, bei lydi į naują, pilną Dievo malonės, šventumo, laisvės ir palaimos gyvenimą Kristuje. Nepaisant mūsų neištikimybės, Dievas nepailsta mus mylėti. Anot svečio iš Baltarusijos, šios šventos vietos – Kryžiaus kalno – turtinga bei kartu tragiška istorija, taip pat lietuvių Kryžių kalno atlaidai 2017dvasinių vertybių gynėjų atmintis neturi pasilikti tik istorijos vadovėliuose ir bibliotekos lentynose. Ji turi būti mūsų širdyse ir skatinti gyventi pagal krikščioniškąsias vertybes bei jas ginti. „Lietuvi, neatsisakyk Viešpaties kryžiaus, išlik jam ištikimas, būk tikėjimo tvirtovė, saugok Evangelijos šviesą šiuolaikinio pasaulio sutemose ir dovanok jam viltį, kuri slypi Kristaus Kryžiuje“, baigdamas pamokslą kvietė MinskoMogiliovo metropolitas arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz.

 

Kryžių kalno atlaidai 2017

Baigiantis šv. Mišioms Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai paskelbė vysk. Julijono Steponavičiaus beatifikacijos bylos, kurią patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacija Vatikane, pradžią. Tuo tarpo mažieji jau laukė vyskupo palaiminimo.

Kryžių kalno atlaidai 2017

Atlaidus vainikavo iš JAV atvykusios   garsios  lietuvių   dainininkės,   kompozitorės,   pianistės   ir   poetės  Gintarės   Jautakaitės   dovanotos giesmės bei dainos.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis nuoširdžiai dėkojo visiems, prisidėjusiems prie Kryžių kalno atlaidų organizavimo ir įgyvenginimo:
Pagrindiniai Kryžių kalno atlaidų organizatoriai – Šiaulių vyskupijos kurija, Katechetikos, Šeimos, Evangelizacijos, Jaunimo centrai. Kaip ir kiekvienais metais talkino Meškuičių seniūnija, pranciškonų Kryžių kalno vienuolynas, Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių kultūros centras, Šiaulių apskrities policija, greitoji medicinos pagalba, keleivinio transporto įmonė „Busturas“, geriamu vandeniu aprūpino UAB „Šiaulių vandenys“ bei būrys mėlynais marškinėliais apsivilkusių savanorių; jiems dalyviai dėkingi už tvarką, saugumą, numalšintą troškulį, dalintus lankstinukus, kitokią pagalbą. Kryžių kalno atlaidus transliavo Lietuvos radijas ir televizija.

Kryžių kalno atlaidai 2017Kryžių kalno atlaidai 2017Kryžių kalno atlaidai 2017

 

Kryžių kalno atlaidai 2017

 

 

 

 

Jono Lipskio nuotraukos…