1Rugsėjo 24 d. 12 val. šv. Mišiomis prasidėjo M. Marijos, Belaisvių Vaduotojos atlaidai Kairių banyčioje. Taip pat buvo meldžiamasi už 46 metus toje baznyčioje dirbusį kunigą tremtinį Vytautą Radzevičių. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pamokslą pasakė Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas. Giedojo Sandoros mokyklos mokinių choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.
Pamokslininkas išryškino Dievo gailestingumo reikšmę žmogaus gyvenime, skatino visus būti gailestingais vieni kitiems, turėti labai plačią ir mylinčią širdį, būti atlaidžiais vieni kitiems, priimti vieni kitus ir labai mylėti. Užbaigė pamokslą iš šv. Apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams „Himnas meilei“: “Ir 11jei išdalinčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės,- nieko neturėčiau”.
Po šv. Mišių tikintieji dalyvavo Švč. Sakramento procesijoje aplink bažnyčią.
Prie šventoriuje esančio kun. Vytauto Radzevičiaus kapo sugiedota „Viešpaties Angelo“ malda. Aplankytas ir šalia šventoriaus esantis parkas, kurį prieš 30 metų klebono Vytauto Radzevičiaus, venčiančio 50 metų sukaktį, pasodino mokiniai. Šiandien parkas galingai sužaliavęs klebono Radzevičiaus atstatytos Kairių bažnyčios artumoje.
Atidengta klebono Vytauto Radzevičiaus atminimui skirta lenta, kurią pašventino vyskupas Eugenijus Bartulis. 14Buvo sakomos eilės, skambėjo dainos. Parapijiečiai dalinosi atsiminimais apie mylimą kleboną.
Sveikinimo žodį tarė seimo narys Vitalijus Gailius ir Šiaulių rajono meras bei savivaldybės atstovai.
Baigiantis atminimo iškilmėms vaikučiai paleido į orą klebono dovanotus 46 spalvingus balionus, kurie primine klebono darbo šioje parapijoje laikotarpį.  Saulės spindulių nušviesti balionai vaizdingai pasklido virš Kairių bažyčios ir nuskriejo ežero link.
Po iškilmių visi vaišinosi šventoriuje paruoštomis vaišėmis, kurias palaimino vyskupas.19 Šiaulių ganytojas ir Kairių klebonas Rimantas Pranskaitis dar ilgai bendravo su parapijiečiais, prisimindami mielojo klebono gerus darbus, drauge patirtus džiaugsmus ir skausmus.

Daugiau nuotraukų…