IMG_2959

Šiaulių katedros archyvo nuotr.

Kovo 1 d., pirmąjį gavėnios sekmadienį, Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje pirmąjį kartą švęstos katechumenų išrinkimo, arba vardų įrašymo, apeigos.
Šv. Mišių metu, po homilijos, devyni Šiaulių katedros ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų katechumenai pareiškė norą priimti Bažnyčios sakramentus. Katechumenus pristatė Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.
Apeigoms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Išklausęs krikštatėvių bei katechetų liudijimus ir pačių katechumenų apsisprendimą, paskelbė juos esant išrinktus ateinančių Velykų Vigilijos metu priimti įkrikščioninimo sakramentus. Komunijos dalinimo metu vyskupas ragino katechumenus drąsiai eiti prie kunigo palaiminimui ant krūtinės sukryžiuotomis rankomis.
Parapijiečiai prašomi išrinktuosius lydėti malda, kad visa Bažnyčia su savimi vestų juos į susitikimą su Kristumi.