Rugsėjo 11–Spalio 23 dienomis. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyko bažnytinės muzikos festivalis „UBI CARITAS“, (Gai­les­tin­gu­mas). Ge­ra mu­zi­ka at­ve­ria šir­dis mei­lei ir gai­les­tin­gu­mui, – įsitikinę organizatoriai.
„Baž­ny­ti­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis Še­du­vos Šven­to­jo Kry­žiaus At­ra­di­mo baž­ny­čio­je leis su­pa­žin­din­ti še­du­vius su kla­si­kos ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­niais, ku­riuos yra įver­ti­nę klau­sy­to­jai ne tik Lie­tu­vo­je“, – rašoma Šiaulių krašte.
FESTIVALIO ATIDARYMO AKIMIRKOS.
Festivalio atidaryme dalyvavo: Augustė Emilija Janonytė (smuikas, Londonas), Gabrielė Skromanaitė (vokalas, Kaunas), Rasa Vaigauskaitė (vargonai, Rozalimas).

14241549_1345046518846515_1747216173096911501_o

14249956_1345045448846622_1990561698701326335_o

14324456_1345048025513031_6865064746660395242_o

FESTIVALIO TĘSINYS. Rugsėjo 23 d. vyko koncertas, skirtas žydų genocido dienai. Dalyvavo Šiau­lių uni­ver­si­te­to miš­rus cho­ras „Stu­dium“. Va­do­vė Bi­ru­tė Ja­no­nie­nė, chormeisteris Juozas Gavenauskas, koncertmeisterės Jūratė Deveikytė ir Rita Šurnienė. Skam­bėjo spe­cia­li pro­gra­ma – la­bai įvai­rios baž­ny­ti­nės mu­zi­kos kū­ri­niai: nuo Gri­ga­liš­ko ho­ra­lo iki džia­zo“.

14424685_1359039447447222_4756986436291185480_o

14425311_1359040214113812_7128136296113088269_o

14435338_1359038724113961_3692106235208523597_o

Spalio 9 d. programą „Karolio Voitylos paslaptis“, skirtą šv. Jonui Pauliui II atminti, atliko Liudas Mikalauskas (vokalas) ir Audronė Juozauskaitė (fortepionas).

14590370_1377293252288508_6099351929371833740_n

14468542_1377299922287841_6400075847945555259_o

14543775_1377299925621174_1397133049948657806_o

Spalio 15 d. po Šeduvos bažnyčios skliautais skambėjo Juozo Lyguto ,,Mišios Švč. Mergelės Marijos Garbei“. Dalyvavo Rozalimo moterų choras ,,Gaudulė“, vad. Jūratė Skorupskienė; Šeduvos parapijos mišrus choras, vad. Evelina Stalgienė; Šiluvos parapijos sumos mišrus choras, vad. Vytautas Šveikauskas.

14559997_1384915151526318_5433717106083623994_o

14633181_1384918341525999_3759778580171938773_o

14692133_1384920391525794_2948846160821256900_o

Spalio 22 d. nuskambėjo paskutinės festivalio giesmės. Šeduvos bažnytinės muzikos festivalio uždaryme giedotos Vilimo Malinausko Giesmės iš iškilmingų Mišių ,,Dievui ir Tėvynei“. Dalyvavo: Baisogalos kultūros namų mišrus choras (vadovė Neringa Bernadickienė), Rozalino moterų choras ,,Gaudulė“ (vadovė Jūratė Skorupskienė), Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos katedros mišrus choras ,,Studium“ (meno vadovė Birutė Janonienė), Šeduvos gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Kęstutis Meškauskas).

14633214_1392883250729508_4763564282054148799_o

14711076_1392875537396946_3296371945599105718_o

Daugiau nuotraukų…