Rugsėjo 25 d. 16 v al. Šiaulių katedroje vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei kitų Šiaulių miesto ir rajono įstaigų rėmėjus Australijos lietuvius Vladą Morkį minint 10 metų po mirties, Kazimierą Butkų ir Isoldą Poželaitę-Davis, minint 1-ąsias metines po mirties. Kartu pasimelsta ir už mirusius gimnazijos mokytojus ir mokinius.

Vladas Morkis, Kazimieras Butkus ir Isolda Poželaitė-Davis daug metų bendradarbiavo su Šiaulių J. Janonio gimnazija, įsteigė fondus, kurių veikla džiaugiamasi iki šiol; rėmė studentus mokslo stipendijomis ir premijomis. Minint mirties metines, J. Janonio gimnazijos bendruomenė nusprendė geradariams padėkoti šv. Mišių aukoje. Giedojo berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, vadovaujamas Remigijaus Adomaičio.

Susirinkote Dievo akivaizdoje padėkoti žmonėms, šiuo metu esantiems Dievo artumoje, sakė Šiaulių vyskupas, pabrėždamas, kad „dėkingumas – retai surandama dorybė žemėje“. Dėkingumas, anot ganytojo, veda meilės keliu.

Pamoksle daug dėmesio skirta meilei. Dievas – amžinoji Meilė, kurią trokštame kuo giliau pažinti. 10 Dievo įsakymų yra meilės ženklai, kuriais vadovaudamiesi galime keliauti į Dievo Tėvynę. Šv. Teresėlė, anot vyskupo, kalbėjo apie amžinąjį Meilės vandenyną, kuriame ji yra tik lašelis. Tačiau kiekvienas lašelis – nepaprastai svarbus. Tie lašeliai yra ir minimi geradariai. Jų pagalba gyvenimo kelionėje yra meilės įrodymas mums. Kelionė per žemę tiek brangi ir garbinga, kiek sugebame mylėti ir būti dėkingi Dievui ir kitiems, – sakė Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis.

100_5124  100_5115   100_5109

 

Daugiau nuotraukų…