Birželio 17 d. minėta Šiaulių vyskupijos 20 metų sukaktis

Minėjimas prasidėjo Padėkos šv. Mišiomis 11.00 val. Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje. Aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, LVK generalinio sekretoriaus padėjėjas, domininkonų subprioras kun. Saulius Rumšas OP, Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius t. Stasys Kazėnas SJ, Šiaulių vyskupijos generalvikaras kun. Saulius Matulis, Pakruojo dekanas kun. Remigijus Čekavičius, Šiaulių dekanas kun. Egidijus Venckus, kiti Šiaulių vyskupijos kunigai.

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metis

Koncelebracijai vadovavo ir pamokslą sakė kardinolas Audrys Juozas Bačkis. „Tebūna šios šv. Mišios padėkos Dievui išraiška kartu padėkos malda Marijai, nes vyskupija patikėta Jos globai“, – pradėjo šv. Mišias Jo Eminencija.
Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metisSakydamas pamokslą kardinolas pabrėžė, kad vyskupijos jubiliejus kartu yra ir pirmojo ganytojo jubiliejus. Jo Eminencija prisiminė šventąjį popiežių Joną Paulių II, prieš dvidešimt metų įsteigusį Šiaulių vyskupiją. Šv. Jonas Paulius II ypatingai vertino Kryžių kalną, kur viešėdamas kalbėjo apie susitaikymą. Šventasis Tėvas norėjo įkurti Šiaulių vyskupiją, kuri globotų Kryžių kalną. Praėjo jau dvidešimt metų nuo vyskupijos įkūrimo, nuo pirmojo ganytojo paskyrimo. Per šiuos metu atgaivintas šio krašto dvasinis gyvenimas. Pirmajam ganytojui, anot kardinolo, teko suburti darbuotojus, įsteigti institucijas, reikalingas vyskupijos darbui. Net pačiam vyskupui nebuvo kur gyventi, glaudėsi klebonijos kambarėlyje.
Kardinolas, palikęs apie nuveiktus darbus kalbėti faktams, paminėjo pagrindinius: Katechetikos centro, besirūpinančio tikybos mokytojais ir katechetais įsteigimas, Jaunimo centro, ypatingą dėmesį skiriančio jaunuoliams atidarymas. Įkurdamas šeimos centrą vyskupas ieškojo būdų padėti šeimoms. Atsirado šeimų būreliai, visoje Lietuvoje išgarsėjo Šeimų šventė. Darbas su šeimomis šiais laikais – pranašiškas darbas, – sakė kardinolas. Taip pat Jo Eminencija paminėjo įvairias Šiaulių vyskupo organizuojamas piligrimines keliones, „kuriose džiūgaujama“; sakralios muzikos šventes, vyskupo pasirinktą įrašą herbe: ,,Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“.
Ganytojo misiją, sakė kardinolas, geriausiai atskleidžia apaštalo Pauliaus žodžiai: “Mes juk nesame jūsų tikėjimo viešpačiai, bet tik jūsų džiaugsmo talkininkai, nes tikėjime jūs stovite tvirtai.” (2 Korintiečiams 1:24). Mes, vyskupai, ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų. Dėkoju vyskupui Eugenijui už tą tarnystę. Jis veda mus visus tikėjimo keliu.
Linkėjo kardinolas Audrys Juozas Bačkis apaštalo Pauliaus žodžiais: „Kristaus meilė valdo mus“ (2 Kor 5, 14). Taip norėčiau, kad ta Kristaus meilė valdytų visus mus čia susirinkusius: vyskupą, kunigus, sielovados darbuotojus, kitus pasauliečius. Turime sudaryti vieną šeimą Kristuje. Prašykime Mariją malonės, kad lydėtų mus tuo keliu.

 

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metis

Po šv. Mišių Šiaulių vyskupą su jubiliejumi sveikimo Šiaulių miesto ir rajono merai, Šiaulių universiteto atstovai, Šiaulių respublikinės ligoninės atstovai, LR seimo pirmininko sveikinimą perdavė pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė.
Atsakydamas į sveikinimus, Šiaulių vyskupas sakė: „Jūs esate didžiausi mano pagalbininkai ir Dievo valios vykdytojai“.

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metisŠiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metis

Meninė programa sukvietė į Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salę. Renginį vedė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Koncertavo Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis „Radvija“, vadovė Jūratė Stakvilevičienė.

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metis

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metisPrelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pabrėžė tikinčiųjų pagalbos vyskupui svarbą: Labai prasmingai popiežius Jonas Paulius II išgirdo Lietuvos vyskupų balsą ir Šventosios Dvasios įkvėpimą, kad pirmuoju Šiaulių vyskupu būtų Kauno seminarijos rektorius Eugenijus Bartulis. Dėkojame Apvaizdai už šį vyskupą, kuris energingai eina ir tarnauja. Geriausi metai vyskupui bus, kai kiekvienas šiaulietis padės malda. Tikėjimo gyvenimas sustiprės, jei vyskupas vyskupijoj kaip Mozė melsis iškėlęs rankas prieš Viešpatį, o Jūs tas rankas prilaikysit, – sakė prelatas V. S. Vaičiūnas OFS.

 

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metis

Pastoracinio centro kiemelyje susibūrimą pratęsė agapė ir gausūs sveikinimai pirmajam Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui.

Šiaulių vyskupijos ir pirmojo jos vyskupo 20-metis

Daugiau nuotraukų…

——————————————————————————————–

Džiaugsmingai dėkodami Viešpačiui už dvidešimties metų jubiliejų, pabandėme aprėpti, kuo esame turtingi.
Pagrindinės datos:
1996 m. gruodžio 3 d. Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchai posėdyje apsvarstė galimybę sukurti naują Šiaulių vyskupiją.
1997 m. gegužės 28 d. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II įsteigė naują Šiaulių vyskupiją. pirmuoju Šiaulių vyskupu paskyrė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorių, kunigą Eugenijų Bartulį. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiai suteikė katedros titulą.
1997 m. birželio 29 d. kunigas Eugenijus Bartulis konsekruotas vyskupu.
1997 m. liepos 13 d. iškilmingas pirmojo Šiaulių vyskupo įžengimas į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą.
1998 m. grąžintas pastatas Kražių g. seserų Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijai.
2000 m. įsteigtas pranciškonų vienuolynas prie Kryžiaus kalno.
2002 m. įsikūrė benediktinų vienuolynas Palendriuose, Kelmės rajone.
2002 m. birželio 8 d. Dieviškojo kulto ir Sakramento kongregacija Šiaulių vyskupijos globėja patvirtino Švenčiausią Nekaltai pradėtąją Mergelę Mariją.
2003 m. Šiaulių universitete pradėta nauja studijų programa „Meninis ugdymas ir tikyba“. Programą parengė ŠU Medicinos mokslų katedros vedėja doc. dr. Danė Šlapkauskaitė.
2003 m. spalio 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių universitetu. Po kelių metų pirmuoju kapelionu paskirtas kun. Egidijus Venckus.
2004 m. liepos 24-25 d. Šiauliuose organizuotos Lietuvos jaunimo dienos „Negaliu tylėti“.
2005 m. gegužės 13 d. pradėta Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos byla.
2007 m. Šiaulių vyskupija šventė dešimties metų jubiliejų.
2009 m. gruodžio 6 d. Šiauliuose pašventinta nujoji Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia. Tai ketvirtoji katalikų bažnyčia Šiauliuose, tačiau pirmoji ir vienintelė, kurioje vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija.
2013 m. birželio 7 d. atidarytas knygynas-svetainė „Prie katedros“, kuriam vadovauja
soc. m. dr. Izolda Skruibytė.
2013 m. rugpjūčio 22 d. Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro pašventinimo iškilmė.
2016 m. birželio 26 d. Šiaulių katedros koplyčiai suteiktas „Dievo gailestingumo“ titulas.
2016 m. liepos 5 d. pradėta Dievo tarno kun. Ignaco Štacho beatifikacijos byla.
2016 m. spalio 23 d. Tytuvėnuose pašventinta šv. Jono Pauliaus II koplyčia.
2017 m. Šiauolių vyskupija organizuoja nacionalinę piligriminę kelionę į Fatimą.
Vyskupijos kurijos, institucijų, organizacijų, fondų steigimasis:
Iškilmingą vyskupo ingresą lydėjo steigimo darbai. Pirmuoju vyskupijos kancleriu pakviestas dirbti bažnytinės teisės licenciatas kun. Adolfas Grušas, kuris suformavo vyskupijos Tribunolą. Pirmieji teisėjai: kun. Edvardas Zeidotas, kun. Vytautas Kadys, kun. Antanas Bitvinskas, kun. Remigijus Čekavičius, notarė Alma Kraptavičiūtė-Gurskienė. Vėliau kanclerio pareigas perėmė kun. Remigijus Čekavičius, po jo – bažnytinės teologijos licenciatas kun. Evaldas Alūza.
Pirmuoju generalvikaru paskirtas mons. Kleopas Jakaitis, šiuo metu šias pareigas eina socialininių mokslų daktaras kun. Saulius Matulis.
1997 m. rugsėjo 1 d. – Katechetikos centras, kurio pagrindinis tikslas – pagalba vyskupijos tikybos mokytojams ir katechetams. Pirmoji direktorė – Dijana Neimantienė. Praėjus penkeriems metams vairą perėmė Danutė Kratukienė ir vadovauja iki šiol.
1997 m. – Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovė Rolanda Kalakauskienė.
1998 gegužės 20 d. – viešoji įstaiga  „Viculus“, kuriai vadovavo Marius Petraitis. 2001 m. rugpjūčio 1 d. pakeistas pavadinimas į „Vyskupijos Ekonomo tarnyba“, kuriai nuo 2005 m. kovo 10 d. vadovauja soc. m. dr. Izolda Skruibytė.
1998 m. – Šeimos centras, skirtas ugdyti ir palaikyti katalikišką šeimą. Pirmoji Šeimos centro direktorė – Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo, medicinos mokslų daktarė, docentė Danė Šlapkauskaitė, vėliau šį darbą dirbo Daiva Špinkuvienė, šiuo metu centrui vadovauja mgr. Edita Gulbinienė.
1998m. – Jaunimo centras, siekiant suaktyvinti jaunimo veiklą vyskupijoje. Pirmasis vadovas – Romualdas Mikaitis, vėlesni – Žanas Neimantas, Jurgita Steckytė, kun. Arūnas Jankauskis, vadovaujantis iki šiol.
2000 m. vyskupo iniciatyva parapijose pradėjo kurtis krikščioniškų šeimų būreliai, kurie susirenka, bendrauja, skaito Šventąjį Raštą, gieda ir, dvasiškai pasistiprinę, kuria savo šeimų pamatus ant tikėjimo bei krikščioniškų vertybių uolos.
2000 m. – Grigališkasis vyrų choralas, vadovė Diana Astrauskienė.
2003 m. vasario 17 d. – Evangelizacijos centras. Pirmasis vadovas Vidas Labanauskas, vėlesni – Juozas Dapšauskas ir Rimantas Pumputis, kuris vadovauja iki šiol.
2004 m. rugsėjo mėn. Jurgitos, Akvilinos ir Onutės iniciatyva pradeda rinktis „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė „Jėzaus draugai“.
2004 m. įkurtas labdaros ir paramos fondas „Vilties kalnas“, puoselėjantis idėją globoti jaunų žmonių, išeinančių iš valstybinių globos įstaigų, šeimas. Steigėjos – Edita Gulbinienė ir Regina Zabielienė.
2012 m. gegužės 10 d. – Viešoji įstaiga „Motinos Teresės šeimų namai“, kuriai vadovauja Regina Zabielienė.  Čia padedama krizinės motinystės atvejais, globojami pavieniai asmenys bei šeimos, kuriose nors vienas iš tėvų arba abu tėvai yra augę globos namuose, turi negalią, priklauso socialinės rizikos grupei, gauna mažas pajamas.
Tradicijos:
1997 m. liepos 20 d. atgaivinti Kryžių kalno atlaidai.
Nuo 2000 m. sausio mėn. kasmet švenčiama Šeimų šventė.
Nuo 2000 m. jėzuitų rektorate kasmet rengiama programa „Kelias“, skirta savo gyvenimo pašaukimo ieškantiems vaikinams ir merginoms.
Nuo 2003 m. rugsėjo mėn. gausūs būriai piligrimų dalyvauja žygyje „Kryžių kalnas – Šiluva“
Nuo 2004 m. Tytuvėnų vienuolyne rengiamas Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis.
Nuo 2007 m. leidžiamas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius.
Nuo 2007 metų kasmet gegužės mėnesį į Šiaulius sukviečiami giesmės ir Marijos mylėtojai į vaikų ir jaunimo giesmių šventę „Giesmių pynė Marijai“.
Ir tai tik labai maža dalis pačių svarbiausių datų ir nuveiktų darbų. Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių ganytojui. Džiaugiamės visais: žodžiais, darbais, sumanymais, aukomis puošiančiais Šiaulių vyskupijos dvidešimties metų sukaktį.