Spalio 25 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre Dieninės liturgine valanda prasidėjo Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio formavimo susitikimas. Kartu su kunigais dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
_neb3873
Po maldos J.E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis perteikė įžvalgas apie Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą “AMORIS LAETITIA”.
_neb3872
Jo Eminencija pats dalyvavo sinode, sprendusiame šeimos klausimus, todėl jo įžvalgos buvo be galo reikšmingos ir naudingos. Kardinolas labai giliai žvelgė į šiandienos šeimų žaizdas ir į Bažnyčios troškimą išgydyti sužeistas sutuoktinių širdis.
_neb3871
Eminencija jautriai žvelgė į tas šeimas, kurios gyvena dar be Santuokos Sakramento ir skatino kunigus jų neatstumti, bet parodyti joms tikrąjį gyvenimo grožį Santuokos Sakramento šviesoje ir padėti jiems susiorientuoti gyvenimo labirintuose, kad nepaklystų ir visi pasiektų Tėvo namus.

_neb3870

Mons. Kęstutis Latoža susirinkusiems dovanojo Gailestingumo Motinos atlaidams skirtas knygeles ir informacinius plakatus apie atlaidų eigą bei visus pakvietė dalyvauti atlaiduose, o ypač lapkričio 17 dieną, kuomet Šiaulių vyskupas 11 val. aukos Šv. Mišias už Šiaulių vyskupiją.
_neb3875
Vėliau kalbėjo policijos kapelionas kun. Tomas Reinys, primindamas kunigams ir visiems žmonėms labai svarbias saugaus eismo problemas ir kaip užtikrinti saugumą gatvėse bei keliuose.
_neb3876

_neb3877

_neb3879

Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza aptarė einamuosius vyskupijos reikalus, o vyskupas malda ir palaiminimu užbaigė šį susitikimą.