Sausio 5 d. Šiaulių vyskupijoje Trijų karalių iškilmė tradiciškai sukvietė į Šeimų šventę. Tūkstančiai žmonių dalyvavo Šiaulių arenoje aukojamose šv. Mišiose bei stebėjo po jų prasidėjusį miuziklą „Don Bosko“. Šiaulių vyskupijoje kasmet organizuojama Šeimų šventė pabrėžia šeimos svarbą ir vertę. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pagrindinai organizatoriai –  Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, vadovaujamas Editos Gulbinienės. Šventę vedė Šeimos centro kapelionas kun. Rimas Pranskaitis, visos šventės metu talkino geltonais marškinėliais vilkintys savanoriai.

Šių metų Šiaulių vyskupijos Šeimų šventės tema: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane (Mk 10, 14). Katechezę šventės pradžioje giesmėmis bei įtaigiais žodžiais pravedė domininkonas brolis Pijus Eglinas. Kunigas kalbėjo apie šeimą, jos kasdienybę bei tikėjimą, kuris mus keičia. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Pamaldų metu grojo Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija.

 100_0564   100_0542

Sakydamas pamokslą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis priminė, jog šie metai Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metais. Kiekvienai šeimai pavyzdys – Juozapas ir Marija. Ganytojas plačiai ir įtaigiai kalbėjo apie tai, kas svarbu gyvenant šeimoje: sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose, tačiau taip pat – visą savaitę eiti tuo keliu, kurį nurodė Kristus. Prisimindamas popiežiaus Pranciškaus išryškintą brolybės svarbą, vyskupas aiškino, jog esame vieno Tėvo vaikų šeima. Todėl problemas gali padėti išspręsti tikras broliškumas, nuoširdumas ir meilė. Taip pat svarbu tikėjimo džiaugsmas: „Reikia gyventi, brangios šeimos, tikėjimo džiaugsmu!“. Šeimos narius vienija malda, todėl svarbu atnaujinti ryto, vakaro, bei valgio laiminimo maldas. Svarbus Atgailos sakramentas;  taip pat, sekant Kristumi, šeimoje svarbu būti atlaidiems ir gailestingiems. Svarbu eiti ištikimybės ir meilės keliu bei nebijoti, kad į gausias šeimas žmonės pažvelgia kritiškai.

„Šiandien džiaugiuosi ir meldžiuosi už visas šeimas, kad Viešpats stiprintų ir laimintų“, – sakė Jo Ekscelencija.

100_0591 - Kopija

Ypatingo jautrumo šventei kiekvienais metais suteikia Santuokos sakramento atnaujinimas. Sutuoktinių poros atsistoja ir, vadovaujami vyskupo, atnaujina vienas kitam Santuokos priesaiką. Šiais metais priekyje visų atsistojo Povilas ir Agnė Liberiai.

100_0595   100_0597

Penktą kartą šventėje dalyvaujantis apaštalinis nuncijus arkiv. Luiggi Bonazzi perdavė Šventojo Tėvo sveikinimus ir palaiminimą. Ypatingus sveikinimus nuncijus skyrė susirinkusiems seneliams. Popiežiaus Pranciškaus močiutės testamente, anot apaštalinio nuncijaus, įrašyti 2 prašymai: kančių ir sunkumų metu stoti Eucharistijos akivaizdoje ir nepamiršti švč. Mergelės Marijos, kuri yra paguodos Motina. Šiuo testamentu remdamasis arkivyskupas siūlė seneliams taip pat nepamiršti palikti kai ko ypatingai brangaus savo vaikaičiams. Trijų karalių iškilmę nuncijus vadino šviesos švente. „Šviesa – tai Dievo meilės šviesa. Tos meilės, kuria Jis atsidavė mums. Ši meilė ypač apsireiškia atleisdama“, – sakė apaštalinis nuncijus, pridurdamas, kad šeima yra ta vieta, kurioje priimama Dievo meilė. Šeima yra didžiulė Dievo dovana, o Bažnyčia – šeimų šeima, kuri surenka visas šeimas. Vyskupiją nuncijus pavadino namais, kuriais reikia kiekvienam rūpintis. Šiaulių vyskupijos širdis – neseniai pastatytas Pastoracinis centras. Jis priklauso visiems, todėl svarbu kiekvienam jausti, jog tai  – „Mūsų namai“ ir jais atidžiai rūpintis, nesidrovėti paklausti vyskupo, kuo galima būtų prisidėti prie centro darbo ir gerovės.

100_0544 - Kopija

Apaštalinio nuncijaus Luigi Bonnaci kalba kartu buvo ir atsisveikinimas prieš išvykstant iš Lietuvos. Tūkstančiai arenoje buvusių žmonių atsistojo ir ilgai plojo, išreikšdami savo pagarbą apaštaliniam nuncijui ir dėkodami už buvimą kartu.

Susirinkusiuosius pasveikino šventėje dalyvavę parlamentinės grupės „Už šeimą“ nariai. Grupės pirmininkas Jonas Dagys išsakė mintį, kad svarbu kovoti už šeimos tvirtumą. Rima Baškienė teigė, kad vaikų sveikatai svarbu augti gražiose šeimose, kurioje su atsakingumu ir pagarba būtų rengiami atsakingai tėvystei ir motinystei. Vilija Aleknaitė Abramikienė susirinkusiuosius pavadino Lietuvos širdimi ir žemės druska.

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas pacitavo graikų mąstytojo Aristotelio mintį, kad šeima yra pirmesnė vertybė už valstybę, nes jei stipri šeima, stipri valstybė. Meras pasidžiaugė unikaliomis, vienintelėmis Lietuvoje organizuojamomis šventėmis: Šeimų ir Mažojo šiauliečio.

Šventė tuo nesibaigė. Po trumpos pertraukos, pirmą kartą Lietuvoje, Šiaulių arenoje parodyta miuziklo „DON BOSKO“ premjera (Achille Oliva ir Alessandro Aliscioni /Italija/). Miuziklą iš italų kalbos išvertė s. Liucija Grybaitė FMA. Vaidmenis atliko žymiausi Lietuvos artistai: Egidijus Bavikinas, Doloresa Kazragytė, Karina Krysko Skambinė, Liudas Mikalauskas ir kiti. Miuziklo metu išsakyta daug gilių minčių. Viena jų: Džiaugsmas yra dovana, kurią reikia saugoti, vertinti ir dalinti kitiems.

100_0686   100_0713

Šventės organizatoriai: Šiaulių kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių miesto savivaldybė

Daugiau nuotraukų…