Motinos ir vaiko klinika 2016Rugpjūčio 8-16 dienomis Šiaulių respublikinės ligoninės Motinos ir vaiko klinikos koplyčioje vyko šv. Roko minėjimas. kurį organizavo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius. Kapelionui talkino Šakynos klebonas kun. Jordanas Urbonas ir Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza.
Paskutinę atlaidų dieną, Rugpjūčio 16-ąją, šv. Mišias 12 val. aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo ligoninės kapelionas kun. Darius Marcinkevičius, patarnavo Kauno kunigų seminarijos III kurso klierikas Gediminas Kasperavičius. Susirinko Motinos ir vaiko klinikos bendruomenė, Marijos Legijono atstovai, šeimos.
Vyskupas išryškino šv. Roko pasiaukojimą ligoniams. Tapęs našlaičiu, jis pardavė visus turtus, išdalijo vargšams ir pėsčias iškeliavo į Romą. Pakeliui ėmė slaugyti maro epidemijos aukas. Romoje išbuvo trejus metus melsdamasis ir globodamas ligonius bei vargšus. Grįžęs į Tėvynę, slaugė sergančius maru ir pats užsikrėtęs mirė.
Šiaulių ganytojas dėkojo geradariams už jų pasiaukojančią meilę puošiant koplyčią ir rūpinantis ligoniais.

Motinos ir vaiko klinika 2016

Motinos ir vaiko klinika 2016

Motinos ir vaiko klinika 2016

Daugiau nuotraukų…