Ištikimi Kristui

 

Jo iniciatyva ir rūpesčiu Kuršėnuose pastatyta Romos katalikų bažnyčia, tituluota Šv. Jono Krikštytojo vardu.

Vienas didžiausių XX a. dvasinių autoritetų, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, Eucharistinio kunigų sąjūdžio kūrėjas, Eucharistijos bičiulių sąjūdžio globėjas.

Mečislovas Jurevičius – buvęs politinis kalinys, disidentas, Helsinkio grupės narys, vienas „Katalikų Bažnyčios kronikos“ platintojų, Vyčio kryžiaus III laipsnio ordino kavalierius, knygius ir bibliotekos bičiulis.

Antanas Mackevičius – žymus dvasininkas, pamokslininkas, pasižymėjęs kaip vienas iš pagrindinių 1863 metų sukilimo vadų. Jam buvo lemta pragyventi tik 35 metus, tačiau jis įėjo į Lietuvos istoriją kaip žymus kovotojas už Lietuvos laisvę.

Mackevicius

1999 m. liepos 1 d. kun. A. Mocius už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (dabar – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius).

J. Danio veikla Linkuvoje sovietiniais metais parodė, kad Sibiro lageriai, tremtis nepakeitė kanauninko skelbiamų vertybių: tarnystės Dievui, doros, ištikimybės, meilės savo kraštui.

Danys

z