Gyvojo Rožinio draugija

„Su galinga Rožančiaus malda prie Marijos kasdien vis keliaujam…“

 

Šiaulių vyskupijos

 Kelmės dekanato

Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijos

Gyvojo Rožinio draugijos veikla

Tytuvėnų parapijoje Gyvojo Rožinio malda kalbama nuo 1993 m. (tada veikė du būreliai po 15 narių).

2002 m. popiežiui Jonui Pauliui II įvedus II-ąją Rožinio dalį – „Šviesos slėpiniai“, tuometinis parapijos klebonas kunigas Vytautas Butkus paskatino, kad būrelių vadovės perorganizuotų savo darbą ir kalbėtų Gyvąjį Rožinį 20-ties narių grupė keturias Rožinio dalis: Džiaugsmo, Šviesos, Kančios ir Garbės slėpinius.

Nuo 2003 m. susibūrė III-iasis Gyvojo Rožinio maldos būrelis, vėliau – dar 4 būreliai. Taip iki šių metų veikia septyni būreliai, vienijantys 140 narių.

2007 m. gruodžio mėn. 8 d. parapijos klebono kun. Kęstučio Švabinsko iniciatyva Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis pripažino Gyvojo Rožinio maldos būrelius kaip draugiją.

Gyvojo Rožinio draugijos nariai turi savo įstatus, kurių privalo laikytis. Būrelių vadovai vadovaujasi atmintinėmis. Bendrai Gyvojo Rožinio draugijos veiklai vadovauja komitetas, sudarytas iš būrelių vadovų ir jų pavaduotojų, o t.p. komiteto pirmininkė.

Gyvojo Rožinio draugijos veikla rūpinasi parapijos klebonas.

Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijos Gyvojo Rožinio draugija turi savo vėliavą, su kuria dalyvauja ne tik savo parapijos švenčiamose šventėse, bet ir Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos organizuojamose konferencijose, o taip pat piligriminiuose žygiuose iš Tytuvėnų į Šiluvą. Asistuoja tautiniais rūbais pasipuošusios Gyvojo Rožinio draugijos narės.

Kiekvieną dieną Gyvojo Rožinio draugijos narys privalo sukalbėti priskirtą Rožinio dalies slėpinį pagal tą mėnesį paskelbtą popiežiaus ir vietinę intenciją. Kiekvieną sekmadienį, po Votyvos, bažnyčioje kalbama viena Rožinio dalis prieš išstatytą pagarbinimui Švč. Sakramentą. Šiokiadieniais, prieš šv. Mišias kalbamas numatytas savaitės Rožinio dalies vienas slėpinys pasirinkta intencija – ir taip per penkias dienas sukalbama viena Rožinio dalis.

Popiežiaus Benedikto XVI paskelbtais Tikėjimo metais ypatingą dėmesį Gyvojo Rožinio draugijos nariai skyrė naktinei adoracijai: 2 kartus dalyvavo Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijos  bažnyčioje ir 7 kartus Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje ir koplyčioje.

Gyvojo Rožinio draugijos nariai savarankiškai dalyvauja kultūrinėje katalikiškoje veikloje, platina religinę literatūrą, atlieka gerus darbus: prižiūri kryžius, tvarko apleistus mirusiųjų kapus, dalyvauja vyskupijos organizuojamuose renginiuose, prižiūri ir lanko ligonius, rūpinasi, kad ligoniams laiku būtų suteiktas Ligonių sakramentas. Organizuoja Kūčių vakarienę vienišiems parapijiečiams ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams. Prisidedame prie bažnyčios ir šventoriaus tvarkos ir švaros palaikymo, pina vainikus bažnyčiai papuošti, savanoriškai Didįjį Šeštadienį budi prie Kristaus kapo, o Šilinių atlaidų metu – Šv. Laiptų koplyčioje.

Gyvojo Rožinio draugijos nariai organizuoja susitikimus ne tik su Šiaulių vyskupijos ganytoju J. E. Eugenijumi Bartuliu, kunigais, bet ir kitų vyskupijų iškiliais dvasininkais. Lanko įvairių parapijų bažnyčias ir lankytinas vietas (Keturnaujiena, Gulbinėnai, Krekenava, Kupiškis, Rokiškis, Imbradas, Salakas, Kaišiadorys, Guronys, Pivašiūnai, Žagarė, Biržai, Pasvalys, Utena ir t.t.).

Piniginėmis aukomis rėmėme kunigų seminarijose besimokančius iš mūsų parapijos ir mūsų parapijai priskirtus klierikus, į piligrimines keliones vykstančias savo Gyvojo Rožinio draugijos nares, jaunimo grupes, su Kryžiumi-Keliauninku keliaujančias maldingas grupes – pasitikdami, bendraudami, maitindami, parūpindami nakvynę.

Aktyviausios Gyvojo Rožinio draugijos narės uoliai įsijungia į Lietuvos Carito organizuojamas gerumo akcijas. Numezgėme kepuraičių ir padovanojome Afganistano Goro provincijos vaikams, o puskojines ir pirštines – neturtingų šeimų vaikučiams bei slaugos ligoninėje gydomoms močiutėms ir jų anūkams. Ne tik numegztais šiltais šalikais, bet ir daržovėmis bei vaisiais apdovanojome Šiluvoje Jono Pauliaus II namuose įsikūrusius seminarijos parengiamojo kurso auklėtinius

Rašoma kronika apie Gyvojo Rožinio draugijos veiklą, iliustruojama nuotraukomis ir iškarpomis iš laikraščių. Palaikome ryšį su Kražių, Kelmės, Baisogalos ir kt. parapijų Gyvojo Rožinio maldos mylėtojais, o dabartinio parapijos klebono kun. Rimanto Žaromskio  iniciatyva užmezgėme ryšį su Palonų parapijos tikinčiaisiais, pakviesdami juos jungtis į Gyvojo Rožinio maldos kalbėjimą.

Mūsų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai dėkingi Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovei Nijolei Gylienei už nurodytas gaires, dvasinę ir moralinę paramą, pamokymus, paskatinimą siekti to, ką turime šiandien. Dėkojame visiems geradariams ir rėmėjams bei geros valios žmonėms.

Susišaukime visi visur ir visada Rožinio maldoje ir junkimės į Gyvąjį Rožinį, nes tai galingiausias ginklas prieš visas gyvenimo negandas.

 

Pagarbiai ir nuoširdžiausiai

Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijos

Gyvojo Rožinio draugijos komiteto pirmininkė

Teresė Barkauskienė

 

2013 k.vakariene 004 2013 k.vakariene 008 2013 k.vakariene 009 2013 k.vakariene 010 2013 k.vakariene 018 IMG_6196 naujos 173 naujos 175 naujos 178 naujos 632 naujos 682 Roziniui 20 009 Roziniui 20 032 Roziniui 20 034 Roziniui 20 038 Roziniui 20 040