Katechetikos centras

Tilžės g. 186
LT-76204 Šiauliai
Tel. (41) 522116
El. paštas siauliai.kc@gmail.com
Svetainė: www.svkc.lt

Vadovė – Danutė Kratukienė
Kapelionas – kun. teol. lic. Tadas Rudys
Metodininkė – Nijolė Valinskienė

VEIKLOS KRYPTYS

Analizuoja ir skleidžia tikybos mokymo patirtį, koordinuoja tikybos mokytojų darbą, jų įdarbinimo ir atleidimo klausimais;
Rūpinasi tikybos mokytojų dvasiu ugdymu bei kvalifikacijos kėlimu, organizuojant seminarus, susitikimus, konferencijas, išvykas, rekolekcijas ir kt.;
Tikybos mokymo organizavimo klausimais palaikomi ryšiai su vyskupijos kurija, Lietuvos katechetikos centru, kitų vyskupijų Katechetikos centrais, Šiaulių universitetu, vyskupijoje esančių miestų ir rajonų savivaldybių Švietimo skyriais, mokymo ir kitomis įstaigomis;
Tarpininkauja aprūpinant reikiamomis mokymo priemonėmis bei literatūra švietimo įstaigas, metodinius centrus, savo bibliotekoje kaupia specializuotą literatūrą bei kitą metodinę medžiagą Šiaulių vyskupijoje;
Rengia seminarus ir teikia metodinę pagalbą parapinės katechezės temomis katechetams bei glaudžiai bendradarbiauja su dekanais bei parapijų kunigais;
Bendradarbiauja su kitais pastoraciniais centrais, rengiant bendrus projektus.
Šiaulių vyskupijoje veikia 6 metodiniai centrai, kurių veiklą vyskupijos Katechetikos centras koordinuoja per metodinių centrų vadovus bei tiesiogiai atvykdami į metodinius susirinkimus.

TIKYBOS MOKYTOJŲ UGDYMAS

Vienas iš svarbiausių katechetikos centro uždavinių yra padėti tikybos mokytojams kelti savo kvalifikaciją. Tuo tikslu organizuojami seminarai ir metodiniai užsiėmimai vyskupijos mastu bei metodiniuose centruose. Jų metu gilinamos dalykinės žinios, susipažįstama su naujais tikybos dėstymo metodais bei įvairiomis metodologijomis. Savo patirtimi su vyskupijos tikybos mokytojais mielai dalijasi užsienio specialistai ir pedagogai – praktikai: Noelle le Duc (Prancūzija), Brunhilde Sigl, ses.M.Myrta Stökle, Rita Maria Lutter, Manfred Pleus, kun.prof.dr.Gerd Birk ir kt. (Vokietija), prof. Thom Groome (JAV) ir kt. Seminaruose dalyvavę tikybos mokytojai metodiniuose centruose dalijasi įgytomis naujausiomis žiniomis su savo kolegomis. Katechetikos centro darbuotojai kartu su švietimo įstaigų vadovybe lankosi tikybos mokytojų pamokose ir teikia jiems metodinę pagalbą.

KATECHETAI IR PARAPINĖ KATECHEZĖ

Parapijų katechetams organizuojami seminarai, rengiami susirinkimai, dalijamasi katechezės sklaidos patirtimi, sprendžiama parapinės katechezės įgyvendinimo klausimai. Susitinkama su parapijų klebonais ir analizuojama situacija numatant ateities galimybes. Kaupiama literatūra darbui su vaikais, jaunimu, suaugusiais parapijoje.