Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija

Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija yra Lietuvos katalikių moterų sąjungos skyrius Šiauliuose, vadovaujamas Janinos Klungevičienės.

LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGA įsteigta 1994m. LKMS steigia ir jungia savo skyrius – draugijas. 2007m. įregistruota 41 draugija.

LKMS narės siekia asmeninio tobulumo, gilina savo religinį gyvenimą, aktyviai dalyvauja katalikiškoje veikloje, laikosi vienybės su Popiežiumi ir vyskupais. Stengiasi diegti visuomenėje katalikišką požiūrį į gyvybę, į šeimą, į dorą. Rūpinasi krikščionišku jaunimo auklėjimu, tautos blaivinimu, karitatyvine bei socialine pagalba.

LKMS turi vienuolika globos namų (2001m.), organizuoja kalbų mokymo, persikvalifikavimo, kompiuterinio raštingumo kursus. Pasisako visuomenei aktualiais klausimais – prieš mokyklų optimizavimą, kaimo ambulatorijų uždarinėjimą, beprasmį vertingų konfiskuotų kontrabandinių prekių sunaikinimą ir pan. Rengia krikščioniškai švietėjiško pobūdžio renginius, piligrimines keliones, jubiliejinius minėjimus, parodas, draugijose kuria meninius kolektyvus, maldos grupes.

LKMS devizas – Tiesa ir meilė.

Šventą pasididžiavimą sąjungai kelia Sibiro kankinės – Ona Gaujalaitė – Beleckienė, Stefanija Paliulytė – Ladygienė ir kt., o ypač beatifikacijos bylos nusipelniusi D. T. Adelė Dirsytė.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos interentinė svetainė: www.lkms.lt