Dienos centrai

 1. 1
  ŠIAULIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRAS

  Žvejų skr. 5, LT-76294 Šiauliai
  El. paštas vaikucentras@gmail.com

  Vadovas – Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros kleb., teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus Venckus.

  Socialinė darbuotoja – Vilma Kaušienė, Mob. +370 615 94230

  _NEB3837

  Įsteigtas 2004 m. birželio 6 d, įsikūręs parapijos patalpose. Dirbama su vaikais iš socialinės rizikos šeimų darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00. Vaikai į dienos centrą renkasi nuo 12.00 iki 17.00.

  Šiuo metu centrą lanko 25 vaikai. Nuo 12 val. renkasi pradinių klasių moksleiviai, po 14 val.– vyresniojo mo-kyklinio amžiaus vaikai. Vaikai pietauja, ruošia pamokas, praleidžia centre dalį savo laisvalaikio. Su vaikais nuolat dirba socialinė darbuotoja, socialinė pedagogė, pedagogė, psichologė, aktorė, dailininkas. Savanoriai padeda organizuoti renginius, ruošti pamokas, drauge su vaikais žaidžia, dainuoja, piešia, praveda užsiėmimus aktualiomis jaunimui temomis.

  Tikslas:
  skatinti vaikų mokymosi motyvaciją, organizuoti laisvalaikio užimtumą, vasaros stovyklas, ekskursijas, kultūrinius renginius;
  apsaugoti vaikus nuo beprasmio laiko leidimo, valkatavimo, netinkamo elgesio;
  teikti mokyklinio amžiaus vaikams socialinę pedagoginę pagalbą, ugdyti jų saviraiškos gebėjimus, padėti moksleiviams pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais;
  mažinti neigiamą šeimos įtaką, didinti vaiko savivertę, gerinti vaikų tarpusavio santykius, supratimą, tole-ranciją.

  Uždaviniai:
  rūpintis vaikų maitinimu;
  skatinti mokymosi motyvaciją;
  siekti, kad vaikai lankytų mokyklą, kol neįgis tinkamo išsilavinimo;
  teikti pedagoginę pagalbą vaikams ruošiant pamokas;
  sudaryti geresnes sąlygas pamokų ruošai;
  organizuoti vaikų laisvalaikio užimtumą;
  ugdyti vaikų socialinius įgūdžius;
  teikti kvalifikuotą pagalbą vaikų tėvams.

  Ugdomoji veikla:
  Krikščioniškųjų vertybių ugdymas adventiniai, gavėnios susikaupimo vakarai;
  krikščioniškų švenčių šventimas su bendruomene;
  paskaitos, diskusijos religinėmis temomis;
  doriniai užsiėmimai.
  Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą Dailė
  Keramika
  Dramos būrelis
  Rankdarbiai
  Šokiai

  Darbas su tėvais:
  Paskaitos, diskusijos;
  Bendri susirinkimai;
  Individualios konsultacijos (soc. darbuotojo, psichologo);
  Šeimų lankymas namuose;
  Parama – labdara;
  Bendri renginiai (šventės, koncertai, išvykos).

  Vykdomi projektai:
  Šiaulių miesto savivaldybės programa „Vilties spindulys“,
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Vilties spindulys“, „Vaikystės vaivorykštė“, „Saulės vaikai“.

  Vaikų dienos centro rėmėjai: Maltos ordino pagalbos tarnyba, UAB „Palink“, Katalikų religinės šalpos fondas „Renovabis“.

 2. 2
  PAKRUOJO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

  Vytauto Didžiojo g. 69, LT – 83128 Pakruojis
  Tel. +370 685 81613
  El. paštas dienos.centras@gmail.com
  Interneto svetainė: www.pakruojoparapija.lt/content/vaiku-dienos-centras

  Direktorė – Ona Morkūnaitė

  Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras duris vaikams atvėrė 2005 m.
  Tai nevyriausybinė socialinių paslaugų įstaigą, teikianti socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms socialines ir ugdymo paslaugas, psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą.

  Centro steigėjai – yra Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapija ir Pakruojo savivaldybės taryba.

  Vizija: šiuolaikiškas vaikų laisvalaikio užimtumo centras; teikiantis paslaugas rizikos grupės vaikams bei jų šeimoms ir padedantis siekti jų socializacijos.

  Centro tikslas: įkurtą vaikų dienos centrą, paversti traukos centru, užtikrinant vaikų socialinę integraciją, mažinant šeimų socialinę atskirtį.

  (daugiau…)