Ateitininkai

Ateitininkai yra pasaulėžiūrinė, asmenybės ugdymo ir auklėjimo organizacija, jungianti lietuvių kilmės katalikiškąjį jaunimą ir mokslą baigusius organizacijos narius. Ateitininkijos tikslas yra auklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, turinčiomis išlavintą protą, tvirtą valią ir jautrią širdį.

Šiauliečiai, studentai ir moksleiviai, kuriems įdomi ateinininkų veikla, turėtų kreiptis į Laurą, Mob. +370 636 68 760

Kaip tapti ateitininku?

Ateitininkai apie save

Ar Jis, Jie ir Aš galime būti drauge?

Ateitininkų federacijos internetinė svetainė: www.ateitis.lt

 

Ateitininkijos veikla 3

Omnia Instaurare in Christo!

1910 m. įkurta Ateitininkų federacija (AF) tarpukario Lietuvoje išaugo į stiprią visuomeninę-kultūrinę srovę. Savo veikla ateitininkai svariai prisideda siekiant jaunuomenės auklėjimo krikščioniškųjų tiesų, laisvės ir žmogiškumo dvasia. Tokia ateitininkų skiepijama vertybių sistema bei pastangos ją įkūnyti konkrečia veikla laikytinos žmogiškumo sėkla, sėjama jaunose sielose ir teikianti šviesesnės bei teisingesnės ateities viltį

Ateitininkų veikloje vadovaujamasi 5 principais: katalikiškumu, inteligentiškumu, visuomeniškumu, šeimiškumu ir tautiškumu.

Ateitininkų šūkis : Visa atnaujinti Kristuje! (Omnia Instaurare in Christo!).

Garsūs Lietuvos ateitininkai: Pr.Dovydaitis, St.Šalkauskis, K.Pakštas, Pr.Kuraitis, Juozas-Lukša Daumantas, K.Bizauskas, I.Skrupskelis, vysk. V.Borisevičius, A.Dirsytė, arkivysk. M.Reinys, St.Yla, J.Girnius, A.Maceina ir daugelis kitų.

Organizacija vienija daugiau nei 3 000 narių Lietuvoje, antra tiek jų – išeivijoje.

Ateitininku veikla (2)

JAS, MAS, SAS ir ASS

Kad geriau galėtų atlikti išsikeltus organizacijos tikslus, Ateitininkų Federacija yra suskirstyta į keturias Sąjungas pagal amžiaus grupes:

Jaunųjų ateitininkų sąjunga (JAS) jungia moksleivius nuo 10 iki 14 metų. Tikslas – sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.

Moksleivių ateitininkų sąjunga (MAS) vienija katalikus moksleivius, norinčius užaugti brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis asmenybėmis, galinčiomis aktyviai dalyvauti visuomeniniame, kultūriniame bei religiniame gyvenime.

Studentų ateitininkų sąjunga (SAS) – tai inteligentų katalikų studentų bendruomenė, gebanti kartu ugdytis, tobulėti, kurti, organizuoti ir švęsti.

Sendraugių ateitininkų sąjunga (ASS): mokslus baigę ateitininkai, kurie padeda ugdyti jaunesnius ateitininkus. Ji remia ateitininkų jaunimo auklėjimo veiklą, siekia lietuvių tautoje skleisti religinio sąmoningumo, krikščioniškojo teisingumo ir artimo meilės mintis.

ateitininku veikla 1

Savo kilme ir esme ateitininkai yra kovotojai už Dievą. Tai žmonės, kuriems ne vis tiek, ar pasaulyje bus įsteigta Kristaus ar antikristo karalystė. Tai žmonės, kurie aiškiai ir ryžtingai stovi Kristaus pusėje ir eina į visas gyvenimo sritis, josna įnešdami Jo dvasią. Todėl jų šūkis ir yra Visa atnaujinti Kristuje. Ateitininkai nestovi nuošaliai ir nestebi pasyviai, kaip antikristo dvasia gyvenime rungiasi su Kristaus dvasia. Ateitininkai patys stoja į šitas rungtynes, jie pasilieka Dievui ištikimi, jie pažymi savo kaktas bei rankas kryžiaus ženklu ir jo vardu eina perkeisti pasaulio… Būti ateitininku reiškia būti aktyviu dalyviu kovos už Dievo karalystę, Dievo karalystės kūrėju ir gynėju“ (A.Maceina).