Sausio 12 d.
Šiaulių arenoje
Š I A U L I Ų   V Y S K U P I J O S   Š E I M Ų   Š V E N T Ė
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019