Scanned DocumentNorėti to, ko nori Dievas!

 Brangūs broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, mieli geros valios žmonės!

Švenčiame Kalėdas, Kristaus, gyvenimo davėjo, gimimo iškilmę. Šv. Teresė Avilietė rašė: „Norėjau gyventi, bet neturėjau to, kas suteiktų man gyvenimą…“– „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10,10b),- sako Kristus. Šiandien matome besiblaškančius, nesuvokiančius gyvenimo prasmės ir pasaulio labirintuose pasiklydusius žmones, neretai išgyvenančius depresiją arba pasipūtimo būseną. Depresija reiškia negebėjimą vaikiškai džiaugtis gyvenimu, o susireikšminę žmonės ne kartą kelia grėsmę šeimai, draugams ir bendruomenei. Šv. Kryžiaus Jonas jaučia, jog tai šiandienio žmogaus alkis, kuriam numalšinti vienintelis tinkamas maistas yra Dievas. Visi mūsų troškimai ir norai bus perkeisti, jei vis labiau ir labiau norėsime to, ko nori Dievas. Juk „Dievas yra meilė“ (1Jn 4,8b), ir ši meilė užgimė šaltą Betliejaus naktį, idant sušildytų mūsų širdis ir uždegtų tikrąja Dievo ir artimo meilės ugnimi. Dievas trokšta pakeisti mūsų širdis:„Duosiu jiems kitą širdį ir įliesiu jiems naują dvasią, išimsiu iš jų kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems jautrią, kad gyventų pagal mano įstatus, laikytųsi mano įsakų ir juos vykdytų. Tada jie bus mano tauta, ir aš būsiu jų Dievas“ (Ez 11,19–20).O Viešpats pakvies kiekvieną: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11,28). „Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies“ (Mt 11,29b). Pajutę, jog Dievas – mūsų gyvenimo davėjas, mes pradedame su juo bendrauti, kalbėtis, ir mūsų lūpos nejučiomis atsiveria maldai. Maldos tikslas – Dievo valios priėmimas. Malda prijungia žmogiškąjį laidą prie dieviškojo variklio. Pamaldus žmogus jaučia vis didesnę vienybę su Dievu, ir ši vienybė reiškiasi troškimu to, ko nori Dievas. Šv. Kryžiaus Jonas sako: „Ko tu nori, kad prašyčiau, to prašau; o ko tu netrokšti, netrokštu ir aš, negaliu to trokšti ir man net į galvą neateina to trokšti“ (Plg. JohnWelch. Širdies būsenos). Žemės keleivis perkeičiamas tiek, kad visas gyvenimas tampa Dievo valios išraiška. „Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė“ (Jn 3,43),- primena Išganytojas. Įsiklausykime, ką sako Jėzus, nes „Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas“ (Žyd 4,12a). Dievo žodžiui tapus oru, kuriuo mes kvėpuojame, anot pranašo Izaijo,„kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi arų sparnais, – nepavargs bėgdami, nepails eidami“ (Iz 40,31). Žemėje yra vienintelė vertybė, prie kurios mes turime prisirišti, būtent Dievo valia. Dažnai kartokime: „Jėzau, tu mane myli, aš pasitikiu tavimi“. Viešpatie, juk tu geriausiai žinai, ko reikia man, ko reikia tiems, kuriuos aš myliu ir už kuriuos meldžiuosi. Todėl nėra kito ramybėn vedančio kelio, kaip tik visiškai pasikliauti Dievo valia, nes jo valia yra jo begalinė meilė mums.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė: „Nieko negaliu karštai prašyti, nebent to, kad mano siela tobulai vykdytų gerojo Dievo valią, kad jokia būtybė jai nebetrukdytų. Tas liftas, kuris turi pakylėti mane į dangų, – tai tavo, Jėzau, rankos. Mano Dieve, dėl Tavo meilės aš su viskuo sutinku ir myliu viską, ką man siunti“ (Plg. Vienos sielos istorija).

Brangieji, su meile priimkime gimusio Kūdikėlio Jėzaus mokymą ir maitinkimės kiekvienu jo žodžiu, idant mūsų gyvenimas būtų visavertis, prasmingas ir džiugus.

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus palaima telydi jūsų žingsnius 2018 metų kelionėje!

Maldoje su jumis

Šiaulių vyskupas                                                                  Eugenijus Bartulis