IMG_5650f (1)
Kunigu Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis įšventintas lygiai prieš 40 metų – 1976 m. gegužės 30 d. – kai baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Primicijų šv. Mišias aukojo birželio 13 dieną, per mamos – Antaninos – vardadienį. Pirmoji darbo vieta buvo Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Kelmę keitė Radviliškis ir vėl grįžo į gimtąjį Kauną darbuotis Kauno Petrašiūnų ir Kauno arkikatedros bazilikos parapijose.
1986 m. paskirtas klebonu. Darbavosi Deltuvos (Ukmergės r.) bei Bukonių (Jonavos r.) parapijose. 1989 m. paskirtas Kauno katedros administratoriumi, 1990 m. – Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu. Vėliau dirbo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju ir dvasios tėvu. 1996 m. paskirtas šios seminarijos rektoriumi. 1997 m. Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II įsteigus Šiaulių vyskupiją, kun. Eugenijus Bartulis nominuotas Šiaulių vyskupu.
Prieš dvejus metus, Maldos už kunigų šventėjimą dieną kalbėdamas apie kunigo pašaukimą, Šiaulių vyskupas pabrėžė pagrindinę kunigo  misiją – atsiliepti į Išganytojo pakvietimą skelbti Gerąją Naujieną bei liudyti ją žmonėms. Šis pašaukimas yra ir išaukštinimas, ir išmėginimas, ir tarnystė, ir mokymasis, – sakė vyskupas ir paaiškino:
Išaukštinimas, nes gilus žvilgsnis į šią misiją atskleidžia, jog kunigas yra antrasis Kristus. Kaip antrasis Kristus jis turi su didžia meile rūpintis tais, kurie jam patikėti, atiduoti jiems visą savo gyvenimą.
Išmėginimas, nes kunigą, kaip laivelį, blaško daug išmėginimų. Tačiau kuo daugiau išmėginimų, „tuo labiau glaudžiamės prie Viešpaties, suprasdami, kad vieni esame silpni“. Irkluoti laivelį savo silpnomis rankomis galime tik tada, kai turime Viešpatį savo širdyje. Per mus Viešpats trokšta mylėti mums pavestuosius.
Tarnystė, todėl savo misiją pasaulyje kunigas turi atlikti su džiaugsmu ir užsidegimu.
Mokymasis, todėl svarbu stengtis kuo nuoširdžiau įsigilinti į Evangelijos naujieną: „esame tik mokiniai Kristaus Meilės mokykloje“.
Pasirinkęs šūkį „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4), vyskupas Eugenijus Bartulis save ir vyskupiją patikėjo Švč. Mergelės Marijos globai: „Dangiškoji Motina Marija mus visus tegu veda ištikimybės keliu“.
Gegužės 30 d. 40 m. jubiliejų, vyskupas Šiaulių katedroje šventė kartu su studijų draugais.

Kunigystes jubiliejus 40

Kunigystes jubiliejus 40

Kunigystes jubiliejus 40

Daugiau nuotraukų…