Šiauliai, 2023 12 26

 

A†A kunigas ANDRIUS TRAKŠELIS (1982–2007–2023)

 

2023 metų gruodžio 25-sios, Kristaus Gimimo dienos rytmetį, gimti Dangui buvo pakviestas Šiaulių vyskupijos kunigas Andrius Trakšelis, ėjęs 42-uosius metus šioje žemėje.

 

Andrius Trakšelis gimė 1982 metų gegužės 20 d. Kražiuose, Kelmės r., darbininkų Antano ir Virginijos šeimoje. Tų pačių metų rugpjūčio 21 d. buvo pakrikštytas, o 1991 m. liepos mėn. 7 d. pirmą kartą priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Sekančių metų rugpjūčio 26 dieną priėmė Sutvirtinimo sakramentą Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje.

1989 m. pradėjo mokslus Kražių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 2000 m. Besimokydamas mokykloje, domėjosi Kražių miestelio istorija, kraštotyra, buvo istorijos mokytojo padėjėju muziejuje. Nuo 10 metų patarnavo Šv. Mišioms bažnyčioje, kurį laiką dirbo zakristijonu.

2000 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 2007 m. 2006 m. birželio 14 d. apsigynė bakalauro darbą tema: „Pamaldumas Šventajam Rokui Šiaulių vyskupijoje“, o 29-ąją dieną – Kauno        šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje J. E. Kauno arkivyskupo-metropolito Sigito Tamkevičiaus pašventintas diakonu. Šią tarnystę atliko Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje.

2007 m. kovo 18 d. J. E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Šiaulių katedroje buvo įšventintas kunigu.

 

Kun. Andrius Trakšelis dirbo šiose parapijose:

2007 03 18 paskirtas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.
2007 05 22 atleistas iš Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų, paskirtas Liolių Šv. Simono ir Judo Tado, Žalpių Šv. Benedikto, Maironių Švč. M. Marijos parapijų klebonu.
2014 05 27 atleistas iš Liolių Šv. Simono ir Judo Tado, Žalpių Šv. Benedikto, Maironių Švč. M. Marijos parapijų klebono pareigų, paskirtas Skaistgirio Šv. Jurgio bei Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu.

 

Visose parapijose, kuriose teko darbuotis kunigui Andriui, jis ištikimai ir nuoširdžiai vykdė jam patikėtas pareigas. Žmonių buvo mylimas ir gerbiamas už paprastumą, nuoširdumą, dalijamą meilę ir gerumą kiekvienam sutiktajam tarnystės kelyje.

 

Kunigas Andrius Trakšelis gruodžio 26 d. pašarvotas Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje (Joniškio r.).

2023 12 27 (trečiadienį) 17.00 val. gedulinės Šv. Mišios už mirusįjį, o gruodžio 28 d. 10.00 val. gedulinės Šv. Mišios Skaistgirio bažnyčioje, po kurių žemiškieji kun. Andriaus palaikai bus pervežti ir pašarvoti Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. 18.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios.

2023 12 29 (penktadienį) 13.00 valandą Kražių bažnyčioje bus aukojamos laidotuvių Šv. Mišios, po kurių kunigo Andriaus Trakšelio žemiškieji palaikai bus palaidoti Kražių kapinėse.

 

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!