A†A kunigas jubiliatas JUOZAPAS VAICEKAUSKAS

(1933–1961–2023)

 

2023 metų birželio 4 dieną, eidamas 90-uosius metus, po sunkios ligos mirė Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos altarista kun. jubil. Juozapas Vaicekauskas.

 

Juozapas Vaicekauskas gimė 1933 metų gruodžio 15 d. Šiaulių mieste, Juozapo Vaicekausko ir Elzbietos Motiejaitytės–Vaicekauskienės šeimoje. Pradinę mokyklą baigė Šiauliuose, 1953 m. Radviliškio vidurinę mokyklą, tų pačių metų rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1954 m. buvo pašauktas į Tarybinę Armiją, o 1956 m. demobilizuotas. Po karinės tarnybos tęsė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, kurią baigė 1961 m. Tais pačiais metais kovo 29 d. vyskupo Petro Maželio Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo įšventintas kunigu.

 

Kun. jubil. Juozapas Vaicekauskas darbavosi šiose parapijose:

 

1961 06 06 paskirtas Šakių parapijos vikaru.
1962 07 26 atleistas iš Šakių parapijos vikaro pareigų, paskirtas Radviliškio parapijos vikaru.
1965 04 24 atleistas iš Radviliškio parapijos vikaro pareigų, paskirtas Leščių parapijos klebonu.
1966 10 28 atleistas iš Leščių parapijos klebono pareigų, paskirtas Apytalaukės parapijos klebonu.
1968 04 29 atleistas iš Apytalaukės parapijos klebono pareigų, paskirtas Balninkų parapijos klebonu.
1970 05 01 atleistas iš Balninkų parapijos klebono pareigų, paskirtas Pajieslio parapijos klebonu.
1975 06 11 atleistas iš Pajieslio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Grinkiškio – Pašušvio parapijų administratoriumi.
1997 04 04 atleistas iš Grinkiškio – Pašušvio parapijų administratoriaus pareigų, paskirtas Tytuvėnų parapijos klebonu.
1997 05 01 atšauktas paskyrimas į Tytuvėnus ir toliau tęsė tarnystę administratoriaus pareigose Grinkiškio – Pašušvio parapijose.
2018 07 10 paskiriamas altarista Grinkiškio – Pašušvio parapijose.
  A†A kunigo jubiliato Juozapo Vaicekausko žemiškieji palaikai pašarvoti Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

2023 m. birželio 7 d. 12.00 val. bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios, po kurių              a.a. kun. jubil. Juozapo Vaicekausko žemiškieji palaikai bus palaidoti Grinkiškio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

 

Šiaulių vyskupijos kurija

 

 

IMG_6935