Lapkričio 3 d. Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje prisimintas A.A. mons. Liudvikas Mažonavičius. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po pamaldų melstasi šventoriuje prie monsinjoro kapo.

DSC02301DSC02303

 

 

 

 

 

L. Mažonavičius, gimęs kalvotosios Žemaitijos Lenkimų parapijoje 1919 m. spalio 7 d., ankstyvoje jaunystėje ieškojo kelių į prasmingą gyvenimą. Išauklėtas religingoje šeimoje, nedvejodamas pasuko į Kauno kunigų seminariją ir, ją baigęs, 1942 m. birželio 14 d. buvo įšventintas kunigu.

Pirmasis paskyrimas – Veliuonos vikaru, po metų – Eržvilko vikaru ir mokyklų kapelionu, po dvejų metų – Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaru. Toliau porą metų dirba Dotnuvos klebonu, ketverius metus Kauno arkivyskupijos Kurijos kancleriu. 1953.11.16 paskiriamas Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonu, vėliau Šiaulių dekanato vicedekanu ir dar vėliau dekanu. Šiauliuose sužydėjo darbštaus kunigo sielovadininko ir sumanaus statybininko talentai. Pirmiausia atstatė karo metu nugriautą bokšto viršūnę. Milžiniškas darbas buvo nukalti visą apdegusios bažnyčios išorės tinką ir naujai tvirtai nutinkuoti. Specialiai pagamintomis meniškos apdailos plytelėmis išklojo grindis, įvedė šildymą, išdekoravo bažnyčios vidų, langus papuošė vitražais, pastatydino didįjį ir du šoninius altorius, atliko daugybę mažesnių darbų. 26 metus uoliai ir rūpestingai darbuodamasis, galima sakyti, įamžino save Šiaulių bažnyčioje ir šiauliečių prisiminimuose.

Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius vysk. L. Povilionis 1979.08.28 jį pasiskiria savo generaliniu vikaru. Šv. Tėvas Jonas Paulius II 1980.05.17 jam suteikia monsinjoro – Popiežiaus Rūmų kapeliono – titulą. Dirbdamas kurijoje, visada buvo vyskupui nuoširdus pagalbininkas ir išmintingas patarėjas kunigams.

Beveik pusantrų metų kankinamas sunkios ir skaudžios ligos, buvo nepaprastai kantrus ir pasitikintis Dievo valia; negalėdamas aukoti Mišių, kasdien stiprinosi diakonų atnešamu Švč. Sakramentu.

Mirė 1983 m. lapkričio 6 d. vakare. Lapkričio 9 d., dalyvaujant daugiau kaip 80 kunigų, seminarijos klierikams ir gausiai miniai tikinčiųjų, po iškilmingų gedulingų pamaldų Kauno arkikatedroje bazilikoje, išlydėtas į Šiaulius. Didinga Šiaulių bažnyčia nesutalpino žmonių minios, susirinkusios atiduoti pagarbą ir išreikšti meilę vienam iš žymiausių Lietuvos Katalikų Bažnyčios dignitorių. Šiaulių Bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo vyskupai L. Povilionis, J. Steponavičius, R. Krikščiūnas bei A. Vaičius ir 30 kunigų. Iš viso tose pamaldose dalyvavo netoli 100 kunigų – su jais ir Šiaulių stačiatikių bažnyčios klebonas.

Palaidotas Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje.

DSC02302

???????????????????????????????
Su L. Mažonavičiaus artimaisiais:
DSC02312