Į Lietuvą atvyksta naujas apaštališkasis nuncijus

 

Popiežius Pranciškus pirmadienį, birželio 24 d., paskyrė arkivyskupą Georgą Gänsweiną apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Popiežiaus audiencija arkivyskupui G. Gänsweinui 2024 m. sausio 3 d. 67 metų arkivyskupas G. Gänsweinas, Urbisalijos titulinis arkivyskupas, Popiežiaus namų prefektas emeritas ir ilgametis popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius, Apaštališkojoje nunciatūroje Vilniuje pakeičia š. m. kovo 11 d. Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse užbaigusį apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Petarą Rajičių.

Vokiečių kilmės apaštališkasis nuncijus G. Gänsweinas artimiausiu metu įteiks skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos prezidentui ir liepos mėnesio pradžioje, pagal pareigas būdamas Diplomatinio korpuso Lietuvoje dekanu, dalyvaus perrinktojo Lietuvos valstybės vadovo prezidento G. Nausėdos antrosios kadencijos pradžios inauguracijoje.

Š. m. gegužės 31 d. sukako arkivyskupo G. Gänsweino kunigystės šventimų keturiasdešimtosios metinės. Apaštališkasis nuncijus sukaktį iškilmingai šventė birželio 2 d. Šv. Leodegarijaus parapijos bažnyčioje, gimtajame Riedern am Waldo miestelyje, pietvakarių Vokietijoje.

G. Gänsweinas didžiąją dalį savo kunigystės dirbo kardinolo Josepho Ratzingerio, vieno iš žinomiausių moderniųjų laikų teologų, ilgamečio Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto, asmeniniu sekretoriumi. Arkivyskupas tęsė šias pareigas per visą J. Ratzingerio-Benedikto XVI popiežystę, taip pat ir po jo atsistatydinimo iš popiežiaus pareigų, iki pat popiežiaus emerito mirties. G. Gänsweinas yra Benedikto XVI testamento vykdytojas.

2012 m. popiežius Benediktas XVI, likus keliems mėnesiams iki pasitraukimo iš visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų, savo asmeninį sekretorių G. Gänsweiną paskyrė Popiežiaus namų prefektu ir tituliniu arkivyskupu. Arkivyskupą Popiežiaus namų prefektu 2013 m. patvirtino popiežius Pranciškus, kuris, silpstant popiežiaus emerito Benedikto XVI sveikatai, 2020 m. pavedė arkivyskupui visą savo turimą laiką skirti popiežiui emeritui, o po jo mirties Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad jis 2023 m. vasario 28 d. užbaigia tarnystę Popiežiaus namų prefektūroje. Nuo 2023 liepos 1 d. arkivyskupas G. Gänsweinas popiežiaus nurodymu sugrįžo į Freiburgo arkivyskupiją ir gyveno diecezijos kunigų seminarijoje.

G. Gänsweinas gimė 1956 m. liepos 30 d. šaltkalvio Alberto ir Gertrūdos Gänsweinų šeimoje Riedern am Walde, dabartinėje Ühlingeno-Birkendorfo savivaldybėje, Badeno-Viurtembergo žemėje pietvakarių Vokietijoje. Šeimoje jis buvo vyriausias vaikas, augo su dviem broliais ir dviem seserimis.

Baigęs vidurinę mokyklą Valdšuto mieste G. Gänsweinas įstojo į seminariją Collegium Borromaeum savo gimtojoje Freiburgo arkivyskupijoje. 1976–1979 m. studijavo teologiją ir filosofiją Freiburgo universitete, o 1979–1980 m. – Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1982 m. gruodžio 19 d. Freiburgo arkivyskupas Oskaras Saieras jį įšventino diakonu, o 1984 m. gegužės 31 d. – kunigu. Pirmąsias Mišias G. Gänsweinas aukojo 1984 m. birželio 3 d. Šventojo Leodegarijaus parapijos bažnyčioje Riedern am Walde.

1986–1989 m. G. Gänsweinas studijavo kanonų teisę, 1993 m. įgijo šios srities daktaro laipsnį. 1995 m. pradėjo darbą Šventojo Sosto Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijoje. 1996 m. perėjo dirbti į Tikėjimo mokymo kongregaciją, kuriai vadovavo J. Ratzingeris. G. Gänsweinas taip pat dėstė kanonų teisę Popiežiškajame Šventojo Kryžiaus universitete Romoje.

2003 m. jis tapo kardinolo J. Ratzingerio asmeniniu sekretoriumi. 2012 m. gruodžio 7 d. popiežius Benediktas XVI paskyrė G. Gänsweiną tituliniu arkivyskupu ir Popiežiaus namų prefektu, 2013 m. sausio 6 d. jį konsekravo vyskupu Šv. Petro bazilikoje. G. Gänsweinas savo vyskupiškuoju šūkiu pasirinko šv. Jono Evangelijos žodžius (žr. Jn 18, 37): Testimonium per hibere veritati („Liudyti tiesą“).

Arkivyskupo G. Gänsweino vyskupiškojo herbo skyde – asmeniniai heraldiniai ženklai: Dievo Motiną Mariją simbolizuojanti sidabrinė septynkampė žvaigždė ir arkivyskupo globėją šv. Jurgį simbolizuojantis nugalėtas slibinas, pervertas šventojo ietimi.

Pagal Popiežiaus rūmų prefektams suteikiamą privilegiją, arkivyskupo herbas buvo vertikaliai padalytas į dvi dalis, kurios vienoje dalyje įkeltas pareigas einančio popiežiaus herbas, o kitoje – arkivyskupo heraldiniai ženklai. Nuo 2012 iki 2017 m. arkivyskupo herbe buvo popiežiaus Benedikto XVI herbas, nuo 2017 m. – popiežiaus Pranciškaus. (SAK / Vatican News)