ŠIAULIŲ VYSKUPO KALĖDŲ SVEIKINIMAS 2023 m.

 

GIMĖ RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

 

Brangūs broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės.

 

Kupinomis džiaugsmo širdimis švenčiame Kalėdas. Tai meilės ir vilties šventė.

Angelas skelbė didį džiaugsmą, o dangaus kareivija giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms.”

Mielieji, Dievas mus be galo myli ir dovanoja mums ramybę, tačiau ši ramybė pasiekia mus tik tada, kuomet mes, gyvenimo kelionėje, visa širdimi šloviname Dievą.

Jėzus anuomet prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, verkė jo ir sakė: ”O kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę“ (Lk 19, 41-42 a). Brangūs broliai ir seserys, Kristus sako: “Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis” (Jn 14, 27). “Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 17, 33). Tikroji Kristaus atnešta ramybė pasilieka su mumis tuomet, kuomet mes klausome Jo meilės žodžių ir sekame paskui Jį. Jei žmogus tampa agresyvus, pilnas sumaišties, tai ženklas, kad jį veda ne Dievo dvasia. Dievo dvasia yra ramybės, gailestingumo ir džiaugsmo dvasia. Visą sumaištį įveiksime ne kovodami, bet garbindami Dievą. Šventasis Pranciškus Asyžietis pataria: ”Jei mes mokėtume garbinti Dievą, niekas negalėtų mums iš tiesų sukelti aistrų. Mes keliautume per pasaulį apimti didžiųjų upių ramybės.” Žmogus, kuris priima Dievo dvasią ir pasitiki juo, suranda tikrąją ramybę. Tomas Mertonas sako, kad mūsų tarpusavio bendravime trūksta ramybės, nes nesame susitaikę su savimi, o savyje ramybės neturime todėl, kad nesame susitaikę su Dievu.

Brangieji, ramybės ir meilės Dievas taip mus pamilo, kad paliko dangų ir atėjo pas mus. Jis yra didžioji meilės saulė, nušviečianti mūsų kasdienybę ramybe ir gailestingumu. Dievas yra trykštanti džiaugsmo versmė, kuri visiškai pakeičia mūsų širdis ir pripildo jas ramybe ir meile. Tuomet su šventąja Terese Aviliete galime sušukti: “Vien Dievo gana.”

Brangūs broliai ir seserys, šias mintis norėčiau užbaigti apaštalo Pauliaus žodžiais, kuomet jis sako: ”Galiausiai, broliai, džiaukitės, tobulinkitės, vienas kitą guoskite, būkite vieningi, taikiai gyvenkite ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis” (2 Kor 13, 11).

 

Gimęs Kūdikėlis Jėzus, tepripildo jūsų širdis ramybe, meile ir gailestingumu.

 

Džiugių šventų Kalėdų ir Dievo laiminamų 2024 metų.

 

 

 

 

Šiaulių vyskupas                                                                                                                                                                    Eugenijus Bartulis