2013-11-20 kun. Rimvydas Žeknys atleistas iš Raudėnų ir Juozapavos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Joniškio parapijos vikaru.

2013-11-20 kun. Alionidas Budrius atleistas iš Varputėnų parapijos klebono pareigų, paskirtas Raudėnų ir Juozapavos parapijų klebonu.

2013-11-20 kun. Arūnas Jankauskis paliekamas Šaukėnų ir Vidsodžio parapijų klebonu ir paskirtas Varputėnų parapijos klebonu.

2013-11-21  penkerių metų kadencijai sudaryta ši Šiaulių vyskupijos pastoracinė taryba:

Vyskupijos kurija – vysk. Eugenijus Bartulis

Generalvikaras – kun., soc. m. dr. Saulius Matulis

Kancleris – kun., bažn. t. lic. Evaldas Alūza

Katedros klebonas – kun. Remigijus Čekavičius

Koordinatorė – Danutė Kratukienė

Religinis švietimas: kun., teol. lic. Tadas Rudys, Nijolė Pankratovaitė

Jaunimas: Jurgita Steckytė, Gediminas Krūmas

Evangelizacija: Rimantas Pumputis

Šeimų sielovada: kun., teol. lic. Rimantas Pranskaitis, Edita Gulbinienė

Liturgija: kun. Mindaugas Grigalius

„Caritas“: kun., teol. lic. Tomas Janavičius, Zita Baranauskienė

 

2013-12-11 kun. Mindaugas Grigalius atleistas iš Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaru.

2013-12-14 penkerių metų (ad quinqennium) laikotarpiui sudaryta  nauja Šiaulių vyskupijoje ekonominių reikalų taryba. Nariai: Audrius Žiugžda, Jolanta Čalnerytė, Angelė Veikalaitė.

2013-12-15 Šiaulių dekanas kun. Remigijus Čekavičius naujam penkerių metų (ad quinquennium) laikotarpiui paskirtas Šiaulių vyskupijos ekonomu.

2013-12-15 Generalvikaras kun. Saulius Matulis atleistas iš Barboros Umiastauskaitės – Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos bylos postulatoriaus pareigų.

2013-12-15 kun. Marius Dyglys paskirtas postulatoriumi  Barboros Umiastauskaitės – Žagarietės beatifikacijos ir kanonizacijos bylai.