Rugpjūčio 22 d., Katalikų Bažnyčiai minint Švč. Mergelės Marijos Karalienės iškilmę, Šiauliuose pašventinta Šiaulių vyskupijos Kurija ir Pastoracinis centras(Tilžės g. 186, Šiauliai).

Pašventinimo iškilmė prasidėjo 12val. šv. Mišiomis Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Šv. Mišias aukojo apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Amerikos vyskupų konferencijos subkomiteto pagalbos katalikų bažnyčioms Centrineje ir Rytų Europoje vyskupas Blase Cupich, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Vilniaus vyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas SJ, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Šiaulių vyskupijos bei atvykę kunigai: VDU doc. monsinjoras Vytautas Vaičiūnas, Kauno arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas, Panevėžio Apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis.

Pasidžiaugęs buvimu kartu apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi pamoksle išryškino švč. Mergelės Marijos Dangaus karalienės misiją. Litanijos maldoje 10 kartų kreipiamės į Mariją titulu „Karaliene“. Galimi dar du titulai: „Karaliene tikėjimo“ ir „Karaliene meilės“, – sakė apaštalinis nuncijus. Šiaulių vyskupijos Pastoracinis centras taip pat yra tikėjimo ir meilės vaisius, nes gimė iš krikščioniško tikėjimo, kuris gyvena Šiauliuose, iš troškimo skleisti tikėjimą, juose bus rūpinamasi, kad tikėjimas augtų. Tai meilės ženklas, nes tai bus vieta, iš kur gailestingumas, meilė skleisis į visą vyskupiją, – sakė Šventojo Tėvo atstovas arkivyskupas Luigi Bonazzi.

4440

Po šv. Mišių prie altoriaus atnešta ir pašventinta Šiaulių vyskupijos vėliava, kuri plevėsuos prie naujai atidaryto Šiaulių vyskupijos Pastoracinio centro. Iki jo, nuo katedros, eita iškilminga procesija. Čia Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui įteiktas Pastoracinio centro raktas. Juotelę Šiaulių ganytojas perkirpo drauge su Šiaulių meru Justinu Sartausku. Pašventinus pastatą, susirinkta Pastoracinio centro salėje.

„Šis pastatas – pakylos aikštelė, iš kurios pakyla dvasingi darbai“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pristatydamas šiame centre besidarbuojančius Šeimos, Katechetikos, Evangelizacijos, Jaunimo centrus, vyskupas linkėjo, kad kiekvienas žmogus būtų pasitiktas su meile, o išlydėtas su tiesa ir džiaugsmu.

Menotyrininkas prof. Vytenis Rimkus išsakė įsitikinimą, kad Naujasis Pastoracinis centras taps dvasinės kultūros centru.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius prisiminė savo keliones į Šiaulius, kadaise priklausiusius Kauno vyskupijai, ir puoselėjamą mintį apie naują Šiaurės Lietuvos vyskupiją. Mintis tapo realybe, todėl „netiesiogiai jaučiuosi prisidėjęs prie šių namų atsiradimo“, – sakė Kauno arkivyskupas.

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas prisiminė Šiaulių vyskupo ingresą. Galvota, ar Kauno žmogus pritaps prie Šiaulių. Labai pritapo: Kryžių kalno atlaidų šventimas, piligriminiai žygiai, naujos bažnyčios pastatymas, kasmetinės Šeimų šventės… Šiaulių ganytojo iniciatyvas vardino meras. Vyskupas tapo tikru šiauliečiu, jam suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas. Kad naujojo pastato būtinai reikėjo, liudija į iškilmes susirinkusių žmonių gausa. Šiuo centru prisidėta ir prie miesto centro gražinimo, – sakė Šiaulių meras Justinas Sartauskas.

4440

Šventėje dalyvavę seimo nariai pabrėžė seimo bendradarbiavimo su Bažnyčia svarbą.

Renginį vedė ir eilėmis puošė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė, giedojo solistė Rita Preikšaitė, grojo Šiaulių kamerinis orkestras, vadovaujamas Jono Janulevičiaus.

Pastoracinio centro pašventinimo iškilmė baigėsi agape. Jos metu įteiktos padėkos visiems, prisidėjusiems prie naujojo pastato atsiradimo bei Šiaulių vyskupijos puoselėjimo.

Nuotraukos…