Birželio 1 d. Šiauliuose tėvai, būsimieji tėvai ir kiti šeimos nariai kviesti kartu švęsti šeštines ir Tėvo dieną.

Šventė prasidėjo 11.00 val. Šiaulių katedroje šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamoksle vyskupas išryškino Kristaus, žengiančio pas Dievą Tėvą, taip pat – šeimos tėvo paveikslus. „Susirinkome švęsti Kristaus į dangų žengimo iškilmes. Kaip miela žinoti, kad pabaigus žemiškąją kelionę mūsų laukia Tėvo Namai“, sakė ganytojas.

Viešpats perspėjo, kad gyvenime laukia išbandymai, bet tai nėra baisiausia. Mūsų žvilgsniai turi būti nukreipti į amžino Gyvenimo tėvynę.

Turime mokytis Viešpaties Jėzaus Kristaus mokykloje. Turime būti geri mokiniai ir gauti amžinojo gyvenimo diplomą.

Kiek vargsta jaunimas kad gautų brandos atestatą, kiek pastangų ir finansų reikia siekiant baigti studijas. O Viešpats viską duoda dykai.

Jei žmonės tai suprastų, ateitų atsigaivinti kiekvieną sekmadienį prie šventųjų Mišių puotos stalo.

Žmonės dažnai ateina į bažnyčią kada jau reikia atsisveikinti su savo artimaisiais laidotuvių dieną. Ateina tarsi svetimi. neretai netgi nemoka melstis. Palydi į amžinybę artimuosius tačiau jų akyse tikėjimo nesimato. Vadinasi, esame blogi mokiniai.

Viešpats niekada varu neatvarys į šią Mokyklą, nes tai yra meilės Mokykla, joje prievartos negali būti.

Šiandien turime kiek įmanoma gyviau ir giliau įsiskverbti į Dievo paslaptis. Šventasis Raštas, kurį turite namuose, turi būti „suvalgytas“, t.y. suskaitytas. Kiekvieną dieną turime įsigilinti į Šventojo Rašto mintis ir jomis gyventi.

Šventajame Rašte Viešpats sako: vyras yra šeimos galva. Būna sunku klausyti vyro, jei jis neklauso Viešpaties. Tačiau vyro, kuris klauso Viešpaties, vadovavimu galima pasitikėti. Todėl, vyrai, gerai įsiklausykite į tai, ką sako Viešpats. Vadovaukite šeimoje maldai kiekvieną vakarą. Rožinio maldai. Melskitės vieną vakarą už šeimos motiną, kitą – už tėvą, vėliau – už vieną vaiką, už kitą vaiką…

Maldos reikia, mieli vyrai, nes Viešpats sako: „nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15, 5).

Turite savęs klausti: ar mano šeima patenkinta mano gyvenimu? Ar mano žmona džiaugiasi manimi? Ar mano vaikai eina teisingu keliu? Ar aš teisingai jiems vadovauju?

„Laimingas vyras, kuris amžinojo Gyvenimo Tėvynėje susitiks su visa savo šeima“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

100_2020   100_2023   100_2024

Po šv. Mišių Tėvo dienos šventė tęsėsi Pastoracinio centro salėje. Apie tėvystės reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje kalbėjo Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaras kun. Mindaugas Grigalius. Tėvo dieną, anot kunigo, turime atsiminti bendražmogiškas vertybes, kurių saugotojai esame mes patys. Kalbėdamas apie vertybes bei jų reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje, kun. Mindaugas rėmėsi Evangelija, kuri „be viso kito yra ir kalbėjimas apie šeimą: Tėvą kuris ilgesingai laukia, Sūnų, kuris tobulina žmogų ir Šventąją Dvasią, kuri per Bažnyčią išsaugo teisingą žmogaus paveikslą“, – sakė šv. Jurgio parapijos vikaras.

Prasmingomis įžvalgomis, bei jas palydinčiomis giesmėmis dalinosi muzikantas, giesmių kūrėjas bei atlikėjas Arūnas Raudonius. Svečias savo kalboje akcentavo tiesos ir sąžiningumo sau svarbą, pradėdamas liudijimu apie atsivertimą: po atsivertimo negalėjęs melstis „Tėve mūsų“ malda, nes joje yra žodžiai: „ir atleisk mums mūsų kaltes kaip ir mes atlaidžiame savo kaltininkams“. „O aš turėjau tiek daug visokiausių pūlinių“. Giesmių kūrėjas teigė nesimeldęs „Tėve mūsų“ apie 2 mėn., kol Viešpats nesuminkštino širdies ir kol nepradėjo pats atleisti.

Liudijimu pasidalino ir Giesmių atlikėjo žmona Lina Raudonienė. Ilgoje tikėjimo kelionėje Lina teigė supratusi apsisprendimo teisti savo tėvą ar gerbti svarbą. Šventajame Rašte rašoma: „Gerbk savo tėvą“, koks jis bebūtų. Padarius sprendimą gerbti, pagarba ir meilė didėjo nepriklausomai nuo aplinkybių.

100_2026  100_2046  100_2057

Pasidalinti mintimis apie tėvo vaidmenį šiandienos pasaulyje vyskupas pakvietė ir greitai 90-metį švęsianti Alfonsą Bruzgą bei jaunosios kartos atstovą keturių vaikų tėvą Hubertą Dapkų.

Alfonsas Bruzga pradėjo tokiais žodžiais: „Nenustebkite, kad prieš jus nusikėliau šitą apdangalą, aš esu kitos kartos atstovas. Man greitai bus 90 metų. Aš turiu ką jums pasakyti“.

A. Bruzga teigė, kad džiaugiasi užaugęs katalikiškoje šeimoje, didžiuojasi savo tėveliu ir mamyte, kurie buvę pirmieji jo kunigai. „Jie išmokė ne tik poterėlių, bet ir Dievo meilės, ir Dievo baimės. Daug gražių žodžių pasakęs apie savo tėvą bei motiną, senolis teigė savo atsiminimus norįs suderinti su muzika ir užgrojo smuiku smagią polką, kurios metu visa salė pradėjo džiaugsmingai ploti. Gyvenimą „moderniame, vakarietiškame, europietiškame pasaulyje“ pašnekovas išdėstė gana aštriomis eilėmis.

Hubertas Dapkus pasidžiaugė penkiomis Dievo duotomis dovanomis: žmona, trimis sūnumis ir dukra. Trimetė dažnai užduoda verčiančius susimąstyti klausimus, taip pat ir apie vyrą-tėvą. „Mes, vyrai, turėtumėm būti brandūs, pirmiausia – tikėjime. Turime gebėti girdėti Dievo balsą. Jei tėvas negirdi Dievo, reikėtų, kaip prastam vairuotojui, atimti tėvystės pažymėjimą“, – sakė Hubertas Dapkus.

Užbaigdamas šventę, Šiaulių vyskupas priminė kitą Sekmadienį būsiančią Sekminių šventę: „Mums visiems reikia atsivertimo, naujos dvasios, Sekminių dvasios“, – sakė ganytojas, pakviesdamas Tėvo dienos šventę vainikuoti bendra giesme „Viešpaties palaima visada telydi mus…“.

100_2059   100_2073   100_2080

Daugiau nuotraukų…