Šiaulių vyskupas nubaudė kun. A. Budrių už disponavimą pornografija ir jos platinimą

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis nubaudė kun. Alionidą Budrių už pornografinio turinio dalykų disponavimą ir platinimą. Tai padaryta gavus Tikėjimo mokymo dikasterijos nutarimą.

2020 m. liepos 20 d. Šiaulių apylinkės teismas priėmė teisminį įsakymą pagal BK 309 st. 1 d. ir 309 st.  2 d. (disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose atvaizduotas vaikas bei pornografinio turinio dalykų platinimas), kuriuo kun. Alionidas Budrius pripažintas kaltu.

Gavus pranešimą iš teismo, 2020 m. liepos 24 d. buvo parašytas Šiaulių vyskupo dekretas, kuriuo, remiantis Katalikų Bažnyčios Kanonų kodekso kan. 1395 § 1 ir kan. 1399, kun. Alionidas Budrius buvo suspenduotas (nušalintas nuo kunigiškos tarnystės) neterminuotam laikui.

Įsigaliojus teismo nuosprendžiui, 2020 m. rugpjūčio 24 d. buvo parašytas Šiaulių vyskupo dekretas „Pradėti išankstinį tyrimą gavus žinią apie nusikaltimą“ remiantis Katalikų Bažnyčios Kanonų kodekso   kan. 1717 § 1. Surinkti duomenys buvo išversti į italų kalbą ir visa turima medžiaga išsiųsta į Vatikaną, Tikėjimo mokymo dikasteriją.

Išnagrinėjusi bylą, 2023 m. vasario 14 d. Tikėjimo mokymo dikasterija parašė nutarimą, kuriuo remiantis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis parašė dekretą, kuriuo kun. Alionidui Budriui panaikino anksčiau skirtą suspensą nuo kunigiškųjų pareigų atlikimo ir penkeriems metams uždraudė:

  • bet kokią viešą kunigišką veiklą išskyrus tik privačiai aukojamas Šv. Mišias (tik savo namuose Lietuvoje, be žmonių);
  • priimti bet kokias aukas, taip pat ir Šv. Mišioms, iš bet kurių aukotojų, išskyrus, kurias gaus iš Šiaulių vyskupijos kurijos;
  • bet kokią sielovadinę veiklą su nepilnamečiais ir jaunimu (iki 35 m.), bendravimą su jais internetu, telefonu, socialiniuose tinkluose, kt. komunikavimo priemonėmis;
  • dėvėti kunigišką rūbą – sutaną ir koloratę.

Vyskupo 2023 m. balandžio 25 d. dekrete nurodyta, kad už šių punktų nesilaikymą ar pažeidimą gali būti taikomos kitos, papildomos griežtesnės bausmės.

2023 m. liepos 13 d. Šiaulių vyskupijos kuriją pasiekė raštas iš Tikėjimo mokymo dikasterijos, kuriame konstatuojama, kad paskirta bausmė yra pakankama. Taip pat atsiradus naujos informacijos apie kitus nusikaltimus, būtų pradedamas naujas tyrimas.

„Kunigas Alionidas Budrius pripažino savo kaltę ir atgailauja. Man skaudu, kad mūsų vyskupijos kunigas Alionidas netinkamai bendravo su žmonėmis, disponavo pornografinio turinio vaizdais ir juos platino dideliam ratui žmonių, tarp kurių buvo ir nepilnamečiai.

Apgailestauju, visų nuoširdžiai atsiprašau ir sieksiu, kad panašūs veiksmai nepasikartotų, o vaikai bei jaunimas nepatirtų netinkamo dvasininkų elgesio“, – sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.    

Šiaulių vyskupija kviečia apie galimus nepilnamečių išnaudojimo atvejus, kuriuos atliko Bažnyčios darbuotojai, įsitraukę į pastoracinę veiklą, – dvasininkai, religiniai tarnautojai, darbuotojai pasauliečiai ar savanoriai, pranešti Šiaulių vyskupijoje paskirtam delegatui kun. Rimantui Žaromskiui (el. pašto adresas žiniai pranešti – siauliuvyskupija.apsauga@gmail.com).