Sausio 29 d.  Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje vyko nuolatinio kunigų formavimo susitikimas. Susirinkusius kunigus pasveikino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Susirinkimas pradėtas bendra malda.
1
2Šeimos centro vadovė Edita Gulbinienė pristatė kunigams naujausią leidinį „Užrašai kūrybingiems pasimatymams“, skirtą sužadėtinių rengimui. Taip pat kalbėjo apie iškylančias problemas ruošiant sužadėtinius, kurie dar nėra priėmę Sutvirtinimo Sakramento. Į šeimos centrą dėl santuokos kursų atėję sužadėtiniai kartais praranda viltį, nes neturi Sutvirtinimo sakramento, o pasirengimas trunka beveik metus. Kursuose daug kalbam apie Dievą ir Bažnyčios mokymą, tačiau, šeimos centro vadovės įsitikinimu, būtina suaugusiųjų katechezė, t.y. palydėjimas link Dievo. „Norisi, kad parapijose būtų katechezė sužadėtiniams, ir kad ji būtų ne pernelyg ilga“. Žinoma, kiekvienoje parapijoje būtų sudėtinga ją organizuoti, todėl E. Gulbinienė kvietė kunigus bendradarbiauti, kad, atėjusiems be Sutvirtinimo sakramento sužadėtiniams jie galėtų nurodyti, kuriose parapijose ir kada vyksta katechezė besiruošiantiems Santuokai. Vieninga sistema padėtų tinkamai išnaudoti privalomus 5 mėn. nuo užsiregistravimo.
4Pagrindinį pranešimą skaitė kun. Gintaras Vitkus SJ, dabar jau antri metai gyvenantis Rygoje. Prelegentas palietė labai jautrias temas, apie kurias nuolat kalba Popiežius Pranciškus.
Kun. Gintaras SJ Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete baigė Vaikų apsaugos centro programą, skirtą rengti žmonėms, galintiems būti pagalba vietinėms Bažnyčioms, taip pat nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir nusikalstantiems ar turintiems problemų šioje srityje.
Pasak t. Vitkaus, minėto centro Romoje specialistai kviečia įsivardyti, jog seksualinė prievarta gali pasireikšti visur, kur yra žmonių. Statistika rodo, jog dauguma prievartos atvejų įvyksta šeimose, tai yra artimoje aplinkoje; 10 proc. švietimo įstaigose, būreliuose, sporto organizacijose ir pan. Šeimose 80 proc. atvejų skriaudikais tampa joms pažįstami, artimi asmenys. 6Tai gali būti patėviai, auklės, išsiskyrusių ir naujai sudarytų šeimų netikri broliai, seserys. Išnaudojimo ir prievartos galimybes didina lengvai prieinamas interneto pasaulis (pvz., „juodieji puslapiai“ turi net milijonus lankytojų). Šeimoms sunku nuo to apsaugoti vaikus, priklausomybę turinčius asmenis. Egzistuoja ir žmonių vergovė siekiant pelnytis iš prievartos.
Tėvas jėzuitas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus laišką, kuriame jis kviečia katalikus, kad ir jie būtų pagalba kitoms institucijoms, visuomenei kuriant saugią aplinką, kurioje nebūtų vietos prievartai, smurtui, kur žmogus būtų savimi ir augtų žinodamas savo pažeidžiamumą ir ribas. Atkreiptas dėmesys, jog popiežius Pranciškus ragina visus atsakingai įsitraukti į nepilnamečių apsaugojimą nuo prievartos, nes jos mastai pasaulyje vis auga. Bažnyčia yra numačiusi prevencines gaires, kuriose pabrėžiamas atsakingumas atrankoje į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą, tam tikros apibrėžtos nuostatos bendraujant su vaikais, jaunimu, kitais asmenimis, kuriems yra patarnaujama, ir kt.

73

 

 

 

 

 

 

 

 

5